W sierpniu przetarg na poldery

Po wielu latach starań władz Ostrowca Świętokrzyskiego i Bodzechowa, determinacji mieszkańców dla projektu budowy polderów zalewowych w rejonie Mychowa i Jędrzejowic jest zielone światło.
Mają one uchronić miejscowości położone wzdłuż rzeki Modły i dolną część Ostrowca Świętokrzyskiego przed powodziami.
Pogoda ostatnio wydaje się być niestabilna, stąd też każdy komunikat o burzach i opadach, wywoduje niepokój u mieszkańców Częstocic, Świrny czy Jędrzejowic, którzy przeżyli powodzie i zniszczenia. Ludzie doskonale wiedzą, na co stać spokojną na co dzień Modłę. Ostatnia powódź zniszczyła nie tyko domy, posesje, ale także spowodowała podtopienia wielu budynków w Ostrowcu i wyrządziła poważne szkody w infrastrukturze miejskiej.
Po pamiętnych powodziach miasto i gmina Bodzechów postanowiły zjednoczyć siły. Wspólnie ze Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach sfi nansowały opracowanie projektu technicznego budowy w rejonie Mychowa i Jędrzejowic czterech suchych polderów zalewowych, bowiem zdaniem ekspertów takie rozwiązanie miało być najskuteczniejszą formą obrony przed żywiołem. Projekt techniczny tej inwestycji został przygotowany. Prezydent Jarosław Górczyński zaprosił dziennikarzy na spotkanie z autorami projektu. Później zarząd melioracji w Kielcach złożył wniosek do RPOWŚ o dofi nansowanie projektu budowy polderów. Została podpisana preumowa. Inwestycja miała kosztować 20 mln zł.
-Rozpoczęły się już wykupy gruntów w Jędrzejowicach i Mychowie pod poldery. Na ten cel wydano kilkaset tysięcy złotych. Wydawało się, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, ruszy budowa polderów i regulacja koryta rzeki. A jednak tak się nie stało ? podkreśla Jerzy Murzyn, wójt gminy Bodzechów.
W 2017 r. Sejm uchwalił bowiem nowe prawo wodne. Zarząd melioracji uległ likwidacji, a jego obowiązki i kompetencje przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne ?Wody Polskie?. Z dnia na dzień zniknął zatem inwestor zadania. Nie było już szans na dofinansowanie inwestycji z programów unijnych. W międzyczasie zmieniły się przepisy związane z finansowaniem i prowadzeniem takich inwestycji. UE wycofała się z finansowania zadań ujętych na słynnej liście nr 2, gdzie znajdował się nasz projekt.
Latem ubiegłego roku, po wielu miesiącach zastoju i braku informacji związanej z dalszymi losami inwestycji, z inicjatywy radnych gminy Bodzechów i mieszkańców miejscowości usytuowanych nad rzeką Modłą, organizowane zostało w Świrnie spotkanie, na które zaproszono przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorów Wód Polskich z Warszawy i zlewni w Radomiu, radnych miasta, gminy i województwa. W tym spotkaniu wzięli tez udział parlamentarzyści. Wtedy mieszkańcy i przedstawiciele gmin dowiedzieli się o działaniach i planach Wód Polskich związanych z projektem. Od przedstawicieli państwowego przedsiębiorstwa usłyszeli, że nasze ostrowiecko -bodzechowskie przedsięwzięcie znalazło się na liście 12 zadań w skali kraju, jako inwestycja objęta wsparciem w ramach inicjatywy JASPERS. Dyrektorzy zapewnili wtedy naszych samorządowców i samych mieszkańców, że w obecnej unijnej perspektywie finansowej poldery zostaną przygotowane.
Minął rok od tego spotkania. Na prośbę naszych czytelników zaniepokojonych brakiem informacji i pojawiającymi się na terenie całego kraju nawałnicami oraz licznymi podtopieniami w czerwcu wystosowaliśmy pismo do dyrekcji Wód Polskich w Warszawie, pytając o losy naszej inwestycji. Kilka dni później otrzymaliśmy odpowiedź, w której wreszcie pojawiły się konkrety i nadzieja. Rzecznik Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie poinformował, że w lutym tego roku został podpisany przez Urząd Marszałkowski w Kielcach i Wody Polskie aneks wprowadzający Wody Polskie jako beneficjenta projektu i aneks ustalający termin złożenia wniosku o dofinansowanie na dzień 30 kwietnia 2020 r. W tym terminie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania. Prawdopodobnie jego ocena zostanie zakończona w czerwcu, natomiast podpisanie umowy o dofi nansowanie nastąpi w pierwszych dniach lipca. Po jej podpisaniu zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.
W ubiegłym tygodniu, w czasie spotkania w ostrowieckim starostwie, Maciej Brzeski zastępca dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu, zapewnił nasze samorządy, że przetarg na wykonawcę budowy polderów i regulację koryta Modły zostanie ogłoszony w sierpniu.
Przypomnijmy, że inwestycja obejmuje budowę 4 suchych zbiorników retencyjnych z przegrodami piętrzącymi, wyposażonymi w spusty denne, regulację rzeki Modły na długości 205 m, regulację dopływu rzeki w rejonie Mychowa oraz przebudowę 2 przepustów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *