Bodzechów z nowym budżetem

Radni gminy Bodzechów jednogłośnie przyjęli uchwalę budżetową na 2021 rok. W wydatkach przewidziano szereg inwestycji z zakresu ochrony środowiska, rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, modernizacji dróg, a także konieczne środki na gminną oświatę, opiekę społeczną, transport zbiorowy, kulturę i aktywność fizyczną.
Dochody gminy przekroczą w tym roku 69 mln zł, zaś planowane wydatki ? 74,7 mln zł. Deficyt zostanie sfinansowany głównie ze środków, jakie zostały na rachunkach gminy na koniec 2020 roku z tytułu nierozliczonych dotacji do inwestycji finansowanych ze środków unijnych i NFOŚiGW. Jest to kwota 5,5 mln zł. W niewielkiej tylko części (1,5 mln zł) deficyt będzie pokryty z bieżących pożyczek i kredytów.
W wydatkach bieżących, które wyniosą blisko 59 mln zł, uwzględnione zostały koszty działalności związane z funkcjonowaniem najważniejszych dziedzin życia społeczności gminnej, a więc z gospodarką wodnościekową, transportem, oświatą, opieką społeczną, kulturą, sportem i wieloma innymi sferami życia. Wydatki majątkowe przekroczą w tym roku 15 mln zł i związane są z realizacją dwóch dużych projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem unijnym: programu pod nazwą ?Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap? i rewitalizacją Bodzechowa.
W dyskusji, wiceprzewodniczący rady, Bogusław Jurys podkreślił, że budżet jest prorozwojowy, a gmina zapewniła środki na podstawowe dziedziny życia mieszkańców i na inwestycje. Znalazły się w nim zadania związane z modernizacją infrastruktury komunalnej, m.in. zgłaszane przez mieszkańców Szewny czy Podszkodzia. Mimo trudnego okresu, związanego z pandemią i dynamicznej sytuacji w kraju, nastroje wśród mieszkańców dotyczące przyszłości gminy są optymistyczne. Bodzechów znajduje się w dobrej sytuacji finansowej, może spokojnie kontynuować wieloletnie inwestycje.
Radni jednogłośnie uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 -2047. Ten horyzont czasowy wyznacza okres dopłat do taryf odprowadzania ścieków i realizacji projektu związanego z budową kanalizacji sanitarnej.
– Gmina jest w dobrej kondycji finansowej. Cały czas zachowujemy płynność finansową i w najbliższych latach będziemy się ubiegać o unijne dofinansowanie na realizację kolejnych ważnych dla lokalnej społeczności projektów ? zapewniała radnych Beata Gardynik, skarbnik gminy.
Podjęto też inną ważną decyzję o zwolnieniu z podatku od nieruchomości przedsiębiorców. Część lokalnych firm, m.in. hotele i restauracje, odczuwa finansowe skutki obostrzeń rządowych wprowadzonych w okresie pandemii.
Na podstawie ustawy z grudnia ubiegłego roku tzw. tarczy branżowej, gmina postanowiła zwolnić przedsiębiorców z branż dotkniętych pandemią z płacenia podatku od nieruchomości w okresie od stycznia do czerwca 2021 r.

Print Friendly, PDF & Email