Wójt Krzysztof Gajewski z jednogłośnym absolutorium!

Radni Rady Gminy Waśniów jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok wójtowi  Krzysztofowi Gajewskiemu. Jednogłośnie podjęto także uchwałę w sprawie wykonania budżetu za 2022 rok. W sesji, którą otworzył przewodniczący Rady Gminy, Mirosław Chamera uczestniczyli kierownicy jednostek gminy oraz dyrekcje szkół. Analizę wydatków budżetowych przedstawiła skarbnik Bogumiła Bugaj – dochody budżetowe  zostały wykonane w kwocie 43 704.352, 47 zł, co stanowi 94,85 procent, zaś wydatki zostały zrealizowane na poziomie 44.296.934,50 zł, co stanowi 72,19 procent. W ubiegłym roku zrealizowano  zadania dotyczące infrastruktury drogowej – w Kotarszynie,  w Czażowie, Waśniowie, w Nowym Skoszynie, w Zajączkowicach, w Worowicach, w Śnieżkowicach. Przy współfinansowaniu z powiatem ostrowieckim dokonano przebudowy dwóch przejść w Mominie,  w ramach programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”. Została także przygotowana dokumentacja projektowa w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej PSP w Boleszynie, Oczyszczalni Ścieków w Pętkowicach, Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie. Zrealizowano także projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów” – świetlica w Janowicach. Zakupiono także samochód dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami  z dofinansowaniem PEFRON. Rok 2022 nie był łatwym czasem dla gminy Waśniów, z powodu walki z pandemią i rosnącej inflacji. Gmina także realizowała akcje pomocowe dla Ukrainy. O szczegółach zadań realizowanych i przedstawionych w raporcie o stanie gminy na 2022 rok  mówił wójt K. Gajewski, który radni także przyjęli jednogłośnie. Wójt K. Gajewski podziękował wszystkim radnym, sołtysom i pracownikom Urzędu Gminy za  zaangażowanie i współpracę. Jak podkreślał – jeden człowiek sam nic nie może zrobić, bez dobrej współpracy i zrozumieniu innych. Obecni na sali radni, sołtysi, dyrektorzy jednostek  i pracownicy gratulowali wójtowi K. Gajewskiemu, życząc dalszych sukcesów w realizacji przyjętych kierunków rozwoju gminy Waśniów.  

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *