Proinwestycyjny i bezpieczny budżet Waśniowa

Radni Gminy Waśniów jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na 2024 rok. Plan dochodów i wydatków przedstawiła skarbnik gminy Bogumiła Bugaj, wójt Krzysztof Gajewski omówił szczegółowo realizację planowanych zadań w 2024 roku. Dochody budżetowe ustalono w kwocie 66.734.707,36 złotych, w tym dochody bieżące – 39.216.347,36 złotych; środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.225.247,00 złotych; środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 954.355,86 złotych na realizację zadania „Świetlice środowiskowe wsparciem dla rodzin w gminie Waśniów”. Dochody majątkowe gminy stanowią kwotę 27.518.360,00 złotych i jest to dość pokaźny wskaźnik pozyskanych przez samorząd Waśniowa środków zewnętrznych z różnych źródeł: RPO – 8555.000,00 złotych, w tym „Cyfrowy Samorząd” 260.000,00 złotych oraz „Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej szansą na rozwój gminy Waśniów” – 595.000,00 złotych, Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” -25.061.360,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących infrastruktury drogowej, środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.392.000,00 na renowację Kaplicy pw. Zesłania Ducha Świętego na Górze Witosławskiej, renowację kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Waśniowie oraz prace przy kościele pw. św. Wojciecha w Mominie, przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach i wykonanie prac restauratorskich przy przydrożnych krzyżach na terenie gminy Waśniów; środki z budżetu województwa świętokrzyskiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pękosławicach w wysokości 100.000,00 złotych oraz środki na zakup busa do przewozu osób z niepełnosprawnościami w wysokości 110.000, 00 złotych. Jak zaznaczył wójt Krzysztof Gajewski ogółem środki pozyskane z zewnętrznych źródeł wynoszą 31.697.962,86 złotych, co stanowi 47,50 procent ogólnych dochodów. Wydatki w budżecie na 2024 zaplanowano w wysokości 75.746.192,35 złotych, w tym wydatki bieżące – 37.323.333,35 złotych i wydatki majątkowe 38.422.859,00 złotych.

-Budżet na 2024 rok jest proinwestycyjny i bezpieczny. Wysokość pozyskanych przez nas środków oraz wydatki majątkowe przekraczają wydatki bieżące. Zaplanowane dochody są realne do osiągnięcia, a wydatki na zadania obligatoryjne i zadania wynikające z zawartych umów, zadania własne, zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkom samorządu terytorialnego administracją rządową, w formie dotacji celowych i podmiotowych, w tym: utrzymanie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, dróg gminnych i wewnętrznych, budynków gminnych, administracji publicznej, OSP, oświaty, opieki społecznej i rodzinnym ochrony środowiska, funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, oświetlenie ulic, gospodarkę komunalną i kulturę, obsługę długu. Największym wydatkiem w budżecie są zadania oświatowe i wynoszą ponad 12 milionów złotych. Drugim dosyć dużym wskaźnikiem są wydatki na pomoc społeczną i wynoszą 9.171.842, 45 złotych. Jednak są to wydatki, które musimy jako samorząd ponosić – mówił wójt gminy Krzysztof Gajewski.

W budżecie gminy zaplanowana także środki na: usuwanie azbestu, rehabilitację mieszkańców, przewozy autobusowe, wymianę urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych na terenie gminy, dotację dla organizacji pozarządowych, dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych, zadania w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W tym roku samorząd gminy zaplanował w budżecie realizację szeregu zadań w zakresie infrastruktury drogowej. Poza zadaniami w Garbaczu i Czażowie będzie realizowany remont drogi w Jeżowie -300.000,00 złotych oraz w Nowym Skoszynie – 2.100.000,00 złotych. Łączna zaplanowana wartość tych czterech zadań to 4,7 mln, dofinansowanych ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. W tegorocznym budżecie zaplanowano także modernizację pięciu odcinków w miejscowościach: Śnieżkowice, Nagorzyce, Nowy Skoszyn, Nosów oraz Zagaje Grzegorzowskie jako jeden projekt – poprawy przejezdności i bezpieczeństwa na drogach o wartości 2.646.000,00 złotych. Zaplanowano także przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pękosławice w kwocie 200 tysięcy oraz modernizację infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, na terenie których funkcjonowały PGR – to droga gminna w Dobruchnie przez wieś za 90.500,00 złotych, II etap modernizacji drogi w Milejowicach – 35.000,00 złotych. W tym roku gmina Waśniów będzie także partycypować w kosztach wkładu własnego dwóch zadań dotyczących remontu drogi powiatowej – dwóch odcinków w Garbaczu – na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 17.500,00 złotych. Samorząd Waśniowa realizuje również zadanie „Rowerem po Górach Świętokrzyskich” w zakresie budowy i oznakowania ścieżek rowerowych na terenie ZGGŚ. W tym roku także będzie modernizowana infrastruktura oświetleniowa na terenie gminy. Stare słupy zostaną zastąpione nowymi i energooszczędnymi lampami LED. Wartość tego zadania to 2.612.000,00 złotych.

Jak przyznaje wójt Krzysztof Gajewski, wszystkie zadania w zakresie infrastruktury drogowej, to poprawa warunków życia, a przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców. W tegorocznym budżecie zaplanowano również zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach I i II etap o wartości 7.630.000,00 złotych. Wśród planowanych zadań zarezerwowano także środki w wysokości 135.730,50 złotych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej w Śnieżkowicach oraz kwoty 3.690,00 złotych na przygotowanie dokumentacyjne zadania: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechowice”.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *