Nasz raport: Depopulacja rujnuje Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Świętokrzyski  według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2015 roku liczył 70677, a według danych Urzędu Miasta 69466 mieszkańców. Od lat występuje w naszym mieście zjawisko depopulacji. W latach 2004-2015 w mieście ubyło 3 534 mieszkańców, czyli 4,8% mieszkańców. Z kolei w latach 2010-2015 ilość mieszkańców Ostrowca zmniejszyła się o 4,3% i spadła z 73847 do 70677 osób. Niepokoi fakt, że spadek ilości ludności postępuje znacznie szybciej, niż w innych miastach.
Najwięcej osób mieszka na Rosochach, bezrobocie problemem
W naszym mieście najwięcej osób zamieszkuje osiedle Rosochy, na którym mieszka 6900 osób. Kolejne pod względem liczby mieszkańców są osiedla: Pułanki (5791 osób), Stawki (5733 osoby), Ogrody (5296 osób), Piaski-Henryków (5146 osób) i Słoneczne (5006 osób). Z kolei najmniejszym pod względem liczby mieszkańców jest osiedle Trójkąt, zamieszkiwane przez 1289 osób.
Największym problemem mieszkańców naszych osiedli jest bezrobocie. Ilość osób bezrobotnych na poszczególnych osiedlach miasta różni się. Najwięcej zamieszkuje ich na osiedlach: Rosochy (404 osoby; 9,9% wszystkich bezrobotnych), Stawki (348 osób; 8,5%), Pułanki (306 osób; 7,5%) i Ogrody (295 osób; 7,2%). Najwyższy udział kobiet wśród osób bezrobotnych zanotowano na osiedlu Koszary (55,9%), 25-lecia PRL (55,3%), Piaski-Henryków (53,3%) oraz Denków (52,9%). Natomiast największa ilość osób długotrwale bezrobotnych zamieszkiwała na osiedlach: Rosochy ? 225 osób, Stawki (194 osoby) i Pułanki (179 osób). Najwyższy udział osób długotrwale bezrobotnych wśród zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano na osiedlach: Śródmieście (62,7%), 25-lecia PRL (62,6%), Sienkiewiczowskim (61,5%) oraz Ludwików (61,4%). Z kolei najwyższy wskaźnik ilości bezrobotnych na 1000 mieszkańców odnotowano na osiedlach: Denków (88,51), Śródmieście (80,2), Kamienna (76,9) oraz Hutnicze (75,3). To wartości zdecydowanie wyższe niż wynosząca 62,4 średnia dla całego miasta. Z kolei najmniej bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców występuje na osiedlach: Kolonia Robotnicza (40,39), Piaski-Henryków (41,20) i Słoneczne (45,94).
Więcej sześćdziesięciolatków, mniej dzieci
5W Ostrowcu zauważalny jest wzrost liczebności starszych grup wiekowych i spadek liczebności najmłodszych grup wiekowych. W 2005 roku w Ostrowcu zamieszkiwało 6734 osoby mające 70 i więcej lat, co stanowiło 9,1% ówczesnej liczby ludności. Natomiast w 2015 roku do tej kategorii wiekowej należało 8183 osób, co stanowiło już 11,6% mieszkańców. Zmniejszyła się za to liczba dzieci. W przypadku grupy wiekowej 0-4 lata liczebność w 2005 roku kształtowała się na poziomie 2918 osób. Natomiast w 2015 roku tylko 2529 mieszkańców naszego miasta miało nie więcej niż 4 lata, aż o 13,3% mniej. Spadek liczebności dotyczył kategorii wiekowych od 0 do 29 lat, a także od 40 do 54 lat. W rocznikach 30-39 lat odnotowano wyraźny wzrost liczebności (o ponad 30%), zaś szczególnie znaczący przyrost odnotowano wśród osób w wieku 55 i więcej lat. Ilość mieszkańców w wieku 60-64 lata na przestrzeni analizowanego okresu podwoiła się.
Wysoka gęstość zaludnienia
Gęstość zaludnienia Ostrowca jest relatywnie wysoka i kształtuje się na poziomie 1 522 osób na 1 km kwadratowy. Oczywiście, ta gęstość zaludnienia na przestrzeni lat obniża się, co jest efektem ubytku liczby ludności. Np. w 2010 roku wskaźnik wynosił 1 591 osób na 1 km kwadratowy.
Feminizacja Ostrowca
W naszym mieście żyje więcej kobiet, niż mężczyzn. W 2015 roku wśród mieszkańców miasta znajdowało się 37308 kobiet, co stanowiło 53% ogółu ludności. Wyższy jest także odsetek kobiet w ogóle ludności w wartościach współczynnika feminizacji, tj. liczby kobiet przypadających na 100 mężczyzn. W Ostrowcu Św. wynosił on 112 i był wyższy od średniej krajowej (107), wojewódzkiej (105) i powiatowej (108). Co ciekawe, na przestrzeni lat 2010-2014 nastąpił wyraźny wzrost wartości współczynnika feminizacji o 1 osobę.
Starzejemy się
Ostrowiec doświadcza zjawiska starzenia się społeczeństwa. Nastąpił wyraźny spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym do lat 17. Liczba ta w tym wieku zmniejszyła się z 11756 do 10352 osób, co oznacza spadek na poziomie 11,9%. Udział tej grupy w ogóle ludności miasta zmniejszył się natomiast z 15,9% do 14,6%. Spadła również liczba ludności w wieku produkcyjnym (18-60/65 lat). Zmniejszyła się z 48519 do 43772 osób, co oznacza spadek na poziomie 9,8%. Udział tej grupy w ogóle ludności miasta zmniejszył się z 65,7% do 61,9%. Odnotowany został natomiast wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym, która zwiększyła się z 13572 do 16553 osób, co oznacza wzrost na poziomie 22%. Udział tej grupy w ogóle ludności miasta wzrósł z 18,4% do 23,4%. Nasze miasto charakteryzuje się bardzo niskim udziałem ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogóle mieszkańców. W 2015 roku wynosił on 14,6%, podczas gdy w skali kraju ukształtował się na poziomie 18%, a w województwie świętokrzyskim 16,8%. W Ostrowcu odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się w latach 2010-2015 aż o 8,2%.
Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku wskazuje, że w 2015 roku 23,4% mieszkańców miasta należało do kategorii osób w wieku poprodukcyjnym. Była to wartość wyższa niż średnia krajowa (19,6%), wojewódzka (21%) i powiatowa (22,5%). Miasto cechuje się najwyższym udziałem ludności w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności w regionie. Tempo wzrostu liczebności tej kategorii w latach 2010-2015 jest najszybsze.
Obciążenie demograficzne
Ocenę sytuacji demograficznej Ostrowca uzupełniają wskaźniki obciążenia demograficznego, wszystkie przewyższające krajowe i wojewódzkie. Pierwszy z nich określa liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym. W tym przypadku, na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 61,5 osoby w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. Drugi ze wskaźników określa, ile osób w wieku poprodukcyjnym przypada na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym. W przypadku tego wskaźnika Ostrowiec też wyróżnia się negatywnie. W 2015 roku na 100 dzieci i młodzieży do lat 17 w mieście przypadało 159,9 osoby w wieku poprodukcyjnym, podczas gdy średnia dla Polski wynosiła 109,1 osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym. Trzeci ze wskaźników określa liczbę osób w wieku poprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym. W 2014 roku na 100 mieszkańców miasta w wieku produkcyjnym przypadało 35,5 osób w wieku poprodukcyjnym, natomiast w skali kraju było to 30,2 osoby.
Ujemny przyrost naturalny
2W 2015 roku w Ostrowcu Św. urodziło się 459 dzieci oraz odnotowano zgon 804 mieszkańców. W latach poprzednich liczba urodzeń sukcesywnie spadała od 594 (2010 rok) do 488 (2014 rok), natomiast liczba zgonów wahała się w przedziale od 751 (2012 rok) do 791 (2013 rok). Przyrost naturalny w mieście między 2010, a 2015 rokiem przyjmował wartości ujemne. W 2015 roku przyrost naturalny wyniósł -345. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców miasta ukształtował się na poziomie -4,8, zaś w powiecie ostrowieckim -5,4. Tymczasem w kraju wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności oscylował wokół 0 (wynosił -0,7).
W 2015 roku w naszym mieście zawarto 283 małżeństwa. Była to najniższa liczba, jaką stwierdzono w latach 2010-2015. W analizowanym okresie liczba zawartych małżeństw w Ostrowcu Świętokrzyskim zmniejszyła się o 37,3%. Od lat z naszego miasta więcej osób wyjeżdża. W 2014 roku saldo migracji było niższe niż w 2013 roku, nadal jednak pozostawało znacznie poniżej 0 (-353) i było relatywnie niskie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *