Dokonania gminy Kunów – z myślą o mieszkańcach

Sołectwo Biechów
Z Funduszu Sołeckiego zrealizowano: utwardzenie odcinka drogi gminnej poprzez nawiezienie kruszywa w msc. Biechów. Zadanie obejmowało nawiezienie 100 ton kruszywa i utwardzenie go sprzętem specjalistycznym (wartość: 6.860,00 zł).
Został wykonany remont drogi gminnej w miejscowości Biechów o długości 480 m. Zadanie było dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (35 tys. zł) oraz z budżetu gminy Kunów (87.000,00 zł).
Wykonano remont drogi gminnej o długości 620 m, który został dofinansowany z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (55 tys. zł) i z budżetu gminy Kunów (80.000,00 zł).
Sołectwo Boksycka
boksyckaFundusz Sołecki przeznaczono na: zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia na plac zabaw (wartość: 16.199,10 zł); wykonanie altany, której wartość wynosi 23.843,99 zł.
Opracowano operat geodezyjny regulujący pas drogowy w miejscowości Boksycka za 15.000,00 zł.
W trakcie przygotowania jest operat geodezyjny, który będzie regulował pas drogowy w msc. Boksycka oraz ul. Modrzewiowej w Wymysłowie (wartość: 11.950,00 zł).
Sołectwo Bukowie
bukowieW ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono i wykonano: elewację zewnętrzną wraz z ociepleniem remizy OSP w Bukowiu (20.633,25 zł); ogrodzenie, chodnik i taras przy remizie OSP w Bukowiu (wartość: 14.549,48 zł).
Sołectwo Chocimów
Przeznaczono Fundusz Sołecki na następujące zadania: remont budynku bo byłej szkole w Chocimowie, obejmujący remont komina, wymianę rynien oraz malowanie dwóch pomieszczeń (13.324,23 zł); zakup 7 lamp ulicznych (wartość: 8.000,00 zł); zakup wyposażenia do świetlicy (wartość: 5.733,93 zł).
Sołectwo Doły Biskupie
doły biskupieZ Funduszu Sołeckiego sfinansowano: zakup samochodu strażackiego dla OSP w Dołach Biskupich (wartość: 19.500,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 16.252,45 zł); remont odcinka drogi gminnej ?Podlesie? (nawiezienie kruszywa w ilości 182 ton, utwardzenie sprzętem specjalistycznym, wykonanie odwodnienia i zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego), wartość: 16.882,00 zł.
W Dołach Biskupich przeprowadzono remont nawierzchni bitumicznej o dł. 750 mb wraz z poboczami oraz wykonanie przepustu na drodze powiatowej Godów ? Doły Biskupie, wartość robót to 390.578,63 zł, z czego Gmina Kunów dofinansowała 20 tys. zł.
Z budżetu Gminy Kunów wydatkowano także kwotę 5.999,40 zł na zakup i montaż bramy stalowej ocieplanej do garażu remizy OSP w Dołach Biskupich.
Sołectwo Janik
janikZ Funduszu Sołeckiego zrealizowano zadania: zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiku o wartości: 40.000,00 zł (wartość dofinansowania z budżetu Gminy Kunów wyniosła: 14.120,30 zł, z Funduszu Sołeckiego: 25.879,70 zł); zakup materiałów budowlanych do rozpoczętej rozbudowy garażu dla OSP w Janiku (wartość: 8.753,30 zł); remont łącznika ul. Wspólna ? ul. Sosnowa, poprzez nawiezienie kruszywa w ilości 48 ton i utwardzenie go sprzętem specjalistycznym (wartość: 2.952,00 zł); wykonanie i montaż altany (wartość: 14.506,60 zł).
Gmina zakupiła pod koniec 2016 r. dwie wiaty przystankowe o wartości 10.666,67 zł. Wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowości Janik ul. Wspólna, dofinansowanych z PROW 2014 -2020. Koszt modernizacji drogi w Janiku o długości 900 m wyniósł 151.991,65 zł, z czego kwota dofinansowania – 98.557,00 zł.
W trakcie realizacji jest: ?Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Janik. Zakres projektu to ok. 31 km sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędnym uzbrojeniem. Realizacja projektu jest na etapie pozyskiwania środków zewnętrznych. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz skuteczne zgłoszenie zamiaru budowy. Koszt opracowania projektowego ? 352 000,00 zł poniesiony w 2016 r. Realizacja zadania w 2017/2018 r. Szacunkowa kosztorysowa wartość inwestycji to 22 mln zł.
Sołectwo Kolonia Inwalidzka
Z Funduszu Sołeckiego zrealizowano następujące zadania: zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz słupków i siatki na boisko do siatkówki (łączna wartość: 13.284,00 zł); zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (wartość: 836,00 zł); zakup materiałów na ogrodzenie boiska i placu zabaw przy świetlicy (wartość: 14.000,00 zł).
W ciągu 2 lat sołectwo zrealizowało następujące zadania: wykonano przebudowę drogi gminnej tzw. Wołówki o długości 907m. Zadanie dofinansowane z Nadleśnictwa Ostrowiec Św. (100.000,00 zł) oraz z budżetu Gminy (131.773,07 zł); wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kolonia Inwalidzka, dofinansowanej z PROW 2014-2020. Koszt modernizacji drogi w Kolonii Inwalidzkiej o długości 400 m wyniósł 148.593,96 zł, z czego z budżetu Gminy Kunów wpłynie dofinansowanie w kwocie 96.395,00 zł; rozpoczęto przebudowę drogi gminnej od drogi ?Wołówki? do pętli autobusowej w Kolonii Inwalidzkiej o długości 600m. Wartość zadania: 249 tys. zł; wykonano projekt ?Przebudowy i adaptacji budynku świetlicy w Kolonii Inwalidzkiej na mieszkania socjalno-komunalne i świetlicę wiejską?. Otrzymano pozwolenie na budowę. Projekt kosztował 13.688,00 zł; złożono wniosek z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Kwota inwestycji 665.000,00 zł, z budżetu Gminy Kunów będzie wydatkowane 99.540,00 zł.
W dniu 8 marca br. została podpisana preumowa na kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na remont świetlicy w Kolonii Inwalidzkiej; 16 marca br. oddano kolejną drogę w Koloni Inwalidzkiej, wykonaną wspólnie z Nadleśnictwem Ostrowiec Świętokrzyski.
Sołectwo Kolonia Piaski
kolonia piaskiZ Funduszu Sołeckiego wykonano zadania: wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kolonii Piaski (11.445,66 zł); przeprowadzono prace budowlane, polegające na utwardzeniu placu przed świetlicą wiejską w Kolonii Piaski (wartość: 12.237,11 zł).
Sołectwo Kurzacze
Fundusz Sołecki przeznaczono na: utwardzenie odcinka drogi gminnej poprzez nawiezienie kruszywa. Zadanie obejmowało nawiezienie 85 ton kruszywa i utwardzenie go sprzętem specjalistycznym (wartość: 6.430,00 zł); zakup i zamontowanie elementów zabawowych placu zabaw (6.670,00 zł).
Z bieżącego utrzymania dróg systematycznie utwardzana jest droga tzw. ?Graniczna?, w ciągu 2 lat nawieziono ok. 50 t kruszywa.
Sołectwo Małe Jodło
małe jodłoZ Funduszu Sołeckiego zrealizowano zadania: utwardzenie odcinka drogi gminnej (nawiezienie 124 ton kruszywa oraz 3 ton szlaki i utwardzenie go sprzętem specjalistycznym) – wartość: 9.195,00 zł; przeprowadzono remont 40 m odcinka nawierzchni asfaltowej na drodze publicznej gminnej nr 336010T, tzw. ?Nosów Działki? (wartość 9.427,30 zł).
W Małym Jodle przeprowadzono również remont drogi powiatowej Zagaje Boleszyńskie – Chocimów na długości 400m we współpracy ze Starostwem Powiatowym. Gmina Kunów dofinansowała zadanie w kwocie 15.000,00 zł.
Sołectwo Miłkowska Karczma
Z Funduszu Sołeckiego zrealizowano zadania: zakup i montaż okien do budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowskiej Karczmie (wartość: 6.686,29 zł); utwardzenie odcinka drogi ?Podlesie? oraz ?Fryzielówka? w 2015 r. (wartość: 9.730,00 zł) oraz remont drogi ?Podlesie? i ?Fryzielówka? w 2016 r. (wartość: 9.985,00 zł); częściowe malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowskiej Karczmie (wartość: 7.200,00 zł); zakup i montaż drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Miłkowskiej Karczmie (dofinansowanie z budżetu Gminy Kunów: 10.000,00 zł); wyremontowanie 1480 mb nawierzchni bitumicznej i pobocza na drodze Miłkowska Karczma ? Ostrowiec Św. w ramach usuwania klęsk żywiołowych w 2015 r. Gmina Kunów dofinansowała to zadanie w kwocie 80 000,00 zł.
Sołectwo Nietulisko Duże
Funduszu Sołecki przeznaczono na: wykonanie chodnika przy drodze gminnej 01349T w Nietulisku Dużym (utwardzenie terenu z kostki chodnikowej, na długości 180 mb o szerokości 1,0 m, z obrzeżem) (wartość: 17.712,00 zł); zakup i montaż bramy do remizy OSP (wartość: 7.872,00 zł).
Gmina opracowała dokumentację techniczną przebudowy drogi gminnej Nietulisko Fabryczne za kwotę 5.500,00 zł, dokumentację przebudowy i modernizacji OSP w Nietulisku Dużym (7.000,00 zł), dokumentację techniczną oświetlenia drogi gminnej za kwotę 4.000,00 zł oraz jego budowę obejmującą ustawienie 2 słupów, powieszenie 3 lamp i ułożenie 250 m przewodu, za łączną kwotę 9.759,90 zł. Wykonano także odwodnienie- przepusty przy drogach dojazdowych (wartość: 5.000,00 zł).
Sołectwo Nietulisko Małe
nietulisko małeFundusz Sołecki przeznaczono na: dofinansowanie remontu mostu drewnianego na rzece Świślinie /zakup materiału budowlanego/ (wartość: 18.219,31 zł); zakup samochodu używanego pożarniczego marki Renault 230, za kwotę 35.670,00 zł. Z funduszu sołeckiego zapłacono 18.355,67 zł, a z budżetu gminy Kunów dofinansowano kwotę 17.314,33 zł.
Sołectwo Prawęcin
Fundusz Sołecki przeznaczono na: zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw (wartość: 9.544,00 zł); doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu rekreacyjno ? sportowego (12.288,98 zł).
W ramach usuwania klęsk żywiołowych wykonano 1040 mb podbudowy z tłucznia i nawierzchni bitumicznej na drodze Prawęcin ? Kotarszyn (wartość: 80.000,00 zł).
Sołectwo Rudka
Z Funduszu Sołeckiego zrealizowano następujące zadania: budowa ogrodzenia placu zabaw (wartość: 4.979,72 zł); zakup i montaż zjeżdżalni na plac zabaw (wartość: 2.435,40 zł); utwardzenie częściowe odcinka drogi gminnej ?Cegielnia ? Rudka Zakolejna (wartość: 6.990,00 zł); zakup wyposażenia do altany (wartość 1.400,00 zł); remont drogi gminnej ?Cegielnia ? Rudka Zakolejna? (4.970,00 zł); zakup materiału na ogrodzenie placu zabaw (4.995,53 zł); zakup i zamontowanie siłowni zewnętrznej (wartość 4.145,86 zł).
Sołectwo Udziców
Z Funduszu Sołeckiego zrealizowano: zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w msc. Udziców (łączna wartość 6.937,20 zł); wykonano remont drogi gminnej w Udzicowie Dolnym (wartość: 8.350,65 zł).
Z bieżącego utrzymania dróg udrożniono drogę gminną w wąwozie Udziców Dolny ? Udziców Górny (wartość: 3.000,00 zł).
Z ostatniej chwili: Przyznano środki na tzw. ?powodziówki? – w ramach otrzymanych środków gmina otrzyma dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 312.000 zł.
Sołectwo Wymysłów
wymysłówZrealizowano z Funduszu Sołeckiego następujące zadania: zakup materiału do ułożenia chodnika wzdłuż ulicy Wesołej (wartość 19.365,50 zł) oraz wykonanie 200 m2 chodnika (20.172,00 zł).
Z budżetu Gminy Kunów wykonano dodatkowo 247 m2 chodnika (24.912,42 zł). W trakcie przygotowania jest operat geodezyjny, który będzie regulował pas drogowy na ulicy Modrzewiowej w Wymysłowie oraz w msc. Boksycka (wartość: 11.950,00 zł). Została utwardzona i podwyższona droga przy szkole w Wymysłowie (wartość: 3.000,00 zł).
We wszystkich sołectwach na bieżąco wykonywane są prace porządkowe.
W 2015 r. na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 243.979,36 zł, na którą w kolejnym roku otrzymano zwrot o wartości 97.591,74 zł. W 2016 r. w ramach Funduszu wydatkowano kwotę 263.871,23 zł i w roku kolejnym otrzymamy zwrot z budżetu państwa na poziomie 35,65 % w kwocie 94.080,65 zł.
Kunów
Wykonano 50 m odcinka drogi wewnętrznej na terenie dawnego PRO AGRO w Kunowie (wartość: 29.372,15 zł); utwardzono kruszywem drogę wewnętrzną na ul. Małachowskiej (wartość: 5.000,00 zł); wykonano prace budowlane, polegające na przebudowie ogrodzenia boiska oraz zakupu bramy wjazdowej Stali Kunów w Kunowie (wartość: 51.000,00 zł); przebudowa i adaptacja pomieszczeń remizy OSP w Kunowie pod potrzeby utworzenia świetlicy środowiskowej. Zadanie finansowane było z PROW (137.373,00 zł) oraz z budżetu Gminy Kunów (312.737,46 zł). Uroczyste otwarcie świetlicy środowiskowej odbyło się 9 marca br.
Wykonano remont cząstkowy dróg na terenie poprzemysłowym w Kunowie. Wartość zadania wyniosła: 29.962,08 zł. Złożono wniosek do RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach programu 4.3 ?Gospodarka wodno ? ściekowa?, dotyczący modernizacji oczyszczalni ścieków z suszarnią w Kunowie. Gmina Kunów aplikuje o środki z dofinansowaniem na poziomie 80%.
Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej na ulice Prostą i Górną w Kunowie (wartość całkowita zadania: 104.146,56 zł). Opracowano zagospodarowanie terenu zielonego, znajdującego się przy ulicy Langiewicza w Kunowie.
Zakupiono 2 wiaty przystankowe w 2015 r.: na ul. Warszawską (wartość: 13.019,99 zł) i Fabryczną (wartość: 4.059,00 zł) oraz w 2016 r. 1 wiatę przystankową na ul. Langiewicza w Kunowie (wartość: 5.333,33 zł).
W latach 2015/2016 zakupiono świąteczne oświetlenie uliczne (łączna wartość: ok. 22.000,00 zł).
Opracowano projekt ?Przebudowa drogi powiatowej nr 0656T (ul.Kaznodziejska w Kunowie) wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizji?. Szacunkowa wartość zadania wynosi: 2.930.532,00 zł (wkład z budżetu gminy w 2016 r. wyniósł: 33.000,00 zł, a w 2017 r. wyniesie: 1.428.000,00 zł).
Zakupiono scenę przenośną wraz z zadaszeniem. Koszt 49.077,00 zł, z budżetu Gminy dofinansowano: 28.277,00 zł. Przebudowano instalację c.o. wraz z wymianą kotła grzewczego w budynku przedszkola (wartość: 75.030,00 zł), wykonano  konserwację dachu (wartość: 40.212,00 zł) oraz przebudowę wewnątrz budynku w celu zyskania nowej sali (wartość: 37.698,85 zł).
Rada Miejska w Kunowie, Uchwałą nr XXXIV/194/16 z dnia 29.09.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów, zainicjowała pierwsze prace nad kolejną zmianą obowiązującego Studium.
W 2017 r. zaplanowano wybudowanie ?Miasteczka Ruchu Drogowego? przy PSP w Kunowie. Zadanie będzie współfinansowane ze środków WORD w Kielcach Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Z ostatniej chwili: złożono wniosek na termomodernizację PSP w Kunowie oraz otrzymano środki na przebudowę ulicy Górnej w Kunowie.
W ciągu ostatnich 2 lat systematycznie poprawiany był stan dróg gminnych, a także kontynuowane były inwestycje kanalizacji sanitarnej. W 2016 r. ze zgłoszonych dróg gminnych do programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, 4 dostały już dofinansowanie.
Drogi, które oczekują na dofinansowanie, to: nr 336032T nazwa ?od dr. woj. do Biechowa Działkowice? o długości 0,5 km w msc. Biechów, nr 336010T nazwa ?Nosów ? Małe Jodło? o długości 0,400 km w msc. Małe Jodło, droga gminna o długości 0,600 km w msc. Małe Jodło, nr 336022T nazwa ?Prawęcin Górny ? Kolonia Kunów ? do dr. Prawęcin-Chocimów? o długości 0,500 km w msc. Prawęcin.
Od stycznia 2016 r. Gmina Kunów współpracuje z Centrum Integracji Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. CIS objął wsparciem 7 osób bezrobotnych z terenu gminy Kunów, które pod okiem opiekuna uczestniczą w szkoleniach i realizują zadania. W ramach zajęć przeprowadzono: wycinanie drzew w pasie drogowym na ul. Borowej w Wymysłowie, remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy, malowanie ogrodzenia Biblioteki w Kunowie, wymianę ogrodzenia wokół Przedszkola w Kunowie, wykonanie kojców oraz ogrodzenie dla psów na terenie bazy ZGKM, przebudowę pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kunowie, remont pomieszczenia w świetlicy w Kolonii Inwalidzkiej, malowanie oraz naprawę przystanków na terenie gminy Kunów, naprawę kostki brukowej na chodniku przy ul. Warszawskiej w Kunowie, montaż bramy na stadionie ?Stali? Kunów, wykonywanie bieżących prac porządkowych na terenie gminy.
W 2017 r. w ramach Funduszu Sołeckiego w poszczególnych sołectwach planujemy realizację następujących zadań: Biechów: remont drogi gminnej do Kolonii Biechów, Boksycka: doposażenie terenu rekreacyjnego, wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz montaż progu spowalniającego na drodze gminnej 336029T w msc. Boksycka, Bukowie: częściowe sfi nansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP, Chocimów: projekt oświetlenia na drodze, zakup wyposażenia placu przy świetlicy, Doły Biskupie: remont drogi gminnej tzw. ?Podlesie?, Janik: zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP, Kolonia Inwalidzka: dalsze zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, Kolonia Piaski: utwardzenie placu przed świetlicą wiejską wraz z odwodnieniem, Kurzacze: wykonanie ogrodzenia placu zabaw, Małe Jodło: remont drogi gminnej nr 336010T, Miłkowska Karczma: malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej, Nietulisko Duże: częściowe sfinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP, zakup materiałów na wykonanie podestu oraz na zabezpieczenie studni gminnej, Nietulisko Małe: ocieplenie budynku remizy OSP oraz doposażenie wnętrza, Prawęcin: zakup i montaż lustra drogowego, dofinansowanie zakupu specjalistycznej piły dla OSP, zakup i montaż okien w części świetlicowej budynku OSP, Rudka: zakup materiałów do wykończenia budynku altany na placu wiejskim oraz doprowadzenie instalacji przyłącza elektrycznego, zakup ogrodzenia placu zabaw, zakup i montaż urządzenia dla seniorów na placu zabaw, doposażenie placu zabaw w stół do pingponga wraz z utwardzeniem terenu kostką, Udziców: remont drogi gminnej na Udziców Górny, Wymysłów: wykonanie odwodnienia na ulicy Wesołej w Wymysłowie.
Całkowita wartość planowanych zadań wyniesie 271.539,16 zł. Istnieje możliwość otrzymania zwrotu w 2018 r. na poziomie 34,95 % z budżetu państwa, czyli ok. 90.000 zł. Po sporządzeniu dokumentacji projektowych oraz uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2017 r. planowana jest realizacja następujących zadań: Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie (wniosek został zaakceptowany po ocenie formalnej).
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo ? mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej, Zagospodarowanie terenu zielonego na ul. Langiewicza w Kunowie poprzez utworzenie parku z siłownią zewnętrzną, Opracowanie wspólnego szlaku rowerowego biegnącego przez gminy należące do LGD Krzemienny Krąg.
W ostatnich latach Gmina Kunów kontynuowała realizację projektu ?Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Internet dla mieszkańców miasta i gminy Kunów?.
Kolejnym projektem, realizowanym przez Gminę jest ?e?świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Jednostek Samorządu Terytorialnego?, w ramach którego urząd gminy stanie się nowoczesnym urzędem. W ramach w/w projektu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie realizowane będą: budowa sieci LAN ? część aktywna (urządzenia aktywne do sieci LAN), podniesienie bezpieczeństwa – szafy ognioodporne, dostawa sprzętu komputerowego, dostawa i wdrożenie systemów obiegu dokumentów.
Gmina Kunów jest jednym z partnerów projektu ?e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego? realizowanego przez Samorząd Województwa reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ). Partnerami Projektu są jednostki administracji samorządowej – powiaty i gminy Województwa Świętokrzyskiego. Koszt projektu wynosi 25 mln zł. Do refundacji przewidziane jest ok. 85% (21,25 mln zł). Projekt obejmuje działania mające na celu stworzenie regionalnego systemu informacji przestrzennej dla Województwa Świętokrzyskiego, czyli budowę regionalnej infrastruktury organizacyjno ? technicznej danych przestrzennych, uwzględniającej zalecenia europejskiej dyrektywy INSPIRE. Rezultatem wdrożenia tego systemu będzie udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji przestrzennej o województwie, skutkujące usprawnieniem funkcjonowania administracji publicznej regionu, a docelowo również wzrostem konkurencyjności województwa oraz jego rozwojem gospodarczym.
Gmina Kunów stara się stale rozwijać i ułatwiać dostęp do świadczonych usług. Obecnie pracuje nad wdrożeniem ?Systemu Elektronicznej Obsługi Rady iS Vote?, który znacząco ułatwi procedury związane z organizacją oraz przeprowadzaniem sesji. e-Sesja umożliwi kompleksową integrację wszystkich najważniejszych zadań realizowanych przez Radę Gminy.
Dodatkowo:
-termomodernizacja PSP w Kunowie + montaż fotowoltaiki wg kosztorysu 1.900.000 zł / najprawdopodobniej 80% dofinansowania do inwestycji; remont ulicy Kaznodziejskiej 1.000.000 zł
? dofinansowanie ok. 1.400.000 zł – środki z budżetu gminy wykonanie remontu do końca br. Przetarg w trakcie; program senior + koszt całego projektu 240.000 zł /47.000 ? środki z budżetu gminy; utworzenie parku przy ulicy Langiewicza wraz z siłownią zewnetrzną 180.000 ? dotacja/ 40.000 ? środki z budżetu gminy; oczyszczalnia ścieków szacowana wartość inwestycji ? 16.000.000; 9 800 000 zł ? dofinansowanie / pozostałe środki z budżetu gminy; dofinansowanie do tzw. powodziówek ? 771 000 zł; obecnie ogłoszono przetarg.

Lech Łodej, burmistrz Kunowa: -Wszystko, co robimy wspólnie w tej kadencji, robimy z myślą o naszych mieszkańcach. Nie ukrywam, że wiele spraw stało na głowie i trzeba bylo pokonać wiele trudności, aby móc zrealizować jakże potrzebne zadania. Ale nie po to ubiegałem się o mandat wyborców, aby teraz narzekać. Trudności są pokonywane, a zadania z powodzeniem realizowane. To, co już zrobiliśmy na rzecz gminy Kunów i jej mieszkańców, daje gwarancję jeszcze lepszych dokonań w nadchodzącej przyszłości.
Lech Łodej, burmistrz Kunowa: -Wszystko, co robimy wspólnie w tej kadencji, robimy z myślą o naszych mieszkańcach. Nie ukrywam, że wiele spraw stało na głowie i trzeba było pokonać wiele trudności, aby móc zrealizować jakże potrzebne zadania. Ale nie po to ubiegałem się o mandat wyborców, aby teraz narzekać. Trudności są pokonywane, a zadania z powodzeniem realizowane. To, co już zrobiliśmy na rzecz gminy Kunów i jej mieszkańców, daje gwarancję jeszcze lepszych dokonań w nadchodzącej przyszłości.

Oświata
Od początku trwania kadencji Burmistrza wprowadzono szereg działań, które usprawniły funkcjonowanie oświaty w Gminie oraz przyniosły znaczne oszczędności finansowe. Zostały zawarte nowe umowy na dostawę energii elektrycznej i gazu, dokonano zmian organizacyjnych w placówkach prowadzonych prze JST oraz ubezpieczono mienie szkolne.
Opracowano projekt na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie. Dokumentacja projektowa kosztowała   32.595,00 zł. Zadanie zostało wycenione na kwotę około 1,6 mln zł.
W szkole w Miłkowskiej Karczmie wymieniono drzwi oraz okna na łączną kwotę 16.868,29 zł. Została również pomalowana elewacja frontowa szkoły za 7.200,00 zł.
Publiczne Przedszkole w Kunowie wymagało poniesienia nakładów na remont pokrycia dachowego (wartość: 40.212,00 zł) oraz na dobudowę pomieszczenia (31.698,85 zł).
Burmistrz kładzie ogromny nacisk na korzystną współpracę z dyrektorami wszystkich placówek oświatowych działających na terenie gminy oraz na integrację wszystkich pracowników oświaty.
Został opracowany Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół Gminy Kunów na lata 2017 ? 2023, dzięki któremu Gmina złożyła wniosek w Programie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. W ramach programu Gmina wnioskowała o doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt, m.in. sprzęt IP, audiowizualny, a także w materiały dydaktyczne, w szczególności związane z nauczaniem matematyki oraz zajęć przyrodniczych. Przy PSP w Kunowie zaplanowano budowę boiska sportowego, z którego będą mogli korzystać uczniowie szkoły. Realizacja zadania planowana jest na lata 2017 ? 2018. Całkowity koszt zadania: 1.252.139,28 zł, w tym m.in. roboty budowlane ? boisko w Kunowie, doposażenie szkół, projekt do boiska oraz usługi doradcze i nadzór (z budżetu Gminy Kunów zostanie wydatkowane: 313.034,82 zł).
Gmina stara się o pozyskanie środków na zakup nowego samochodu, który zostałby przeznaczony dla dzieci na dowóz do szkół specjalnych.
Dzięki podjętym działaniom wyeliminowano jednorazowe dodatki dla nauczycieli, które na początku kadencji Burmistrza w 2015 r. kosztowały Gminę 316.000,00 zł. Za 2016 r. Gmina nie będzie musiała wypłacać jdu. Osiągnięto to dzięki ograniczeniu liczby etatów nauczycielskich. Uwolnione godziny rozdysponowano w formie godzin ponadwymiarowych pomiędzy nauczycieli ze stopniami awansu, na których występował problem jdu. Nauczycielom przyznano nagrody. Zwiększono ilość dodatków motywacyjnych i podwyższono ich wysokość. Dla uczniów, którzy wyróżnili się wysokimi wynikami w nauce lub osiągnięciami w sporcie, burmistrz przeznaczył środki finansowe na stypendia.
W wyniku reformy Gimnazjum w Kunowie zostanie włączone do PSP w Kunowie, wszyscy nauczyciele gimnazjum staną się pracownikami PSP w Kunowie. W nowym roku szkolnym żaden nauczyciel nie straci pracy, większość nauczycieli będzie mieć godziny ponadwymiarowe, a część dodatki motywacyjne.
Po raz ostatni zostaną wypłacone ?zachęty? dla nauczycieli odchodzących na świadczenia emerytalne. W ostatnich 2 latach 7 nauczycieli otrzymało zachęty, w bieżącym roku skorzysta prawdopodobnie 4 nauczycieli (zachęta to 6 ? cio miesięczne wynagrodzenie).
Prace nad arkuszami organizacyjnymi spowodowały brak wypłaty JDU.
W drodze konkursu wyłoniono Dyrektora PSP w Janiku ? Anna Buczkowska (dotychczas nauczyciel w PSP w Janiku).
W drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 po raz pierwszy zostały wypłacone stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy ? stypendium uzyskało 43 uczniów (11.450 zł), za pierwszy semestr 2016/2017 roku wypłacono 37 stypendiów (6.050 zł).
Kultura
Promowanie Gminy Kunów kreuje pozytywny wizerunek miejscowości.
Samorząd czynnie angażuje się w życie kulturalne Gminy. Wspierane są działania stowarzyszeń poprzez dofinansowywanie ich inicjatyw. Całoroczny kalendarz imprez kulturalnych Gminy Kunów prezentuje się bardzo bogato.
Z rozmów z mieszkańcami wynika, że udział w organizowanych imprezach jest dla nich bardzo ważny. Ma to wpływ na integrację pomiędzy osobami mieszkającymi w różnych miejscowościach, a także na integrację międzypokoleniową. Poprzez organizację takich form spędzania wolnego czasu promujemy lokalne zespoły śpiewacze, artystów, rzemieślników i twórców.
W 2016 r. z inicjatywy Burmistrza odbył się I Serdeczniak Kunowski ? spotkanie integracyjne dla dzieci ze szkół specjalnych mieszkających na terenie naszej gminy. W 2015 r. zorganizowano I Kunowski Jarmark Bożonarodzeniowy oraz I Kiermasz Tradycji Wielkanocnych.
Po raz pierwszy w gminie w wigilijnym spotkaniu uczestniczyli wszyscy pracownicy Placówek Oświatowych, działających na terenie Gminy.
We współpracy ze Starostwem Powiatowym Gmina zorganizowała ?I Krzemienny Zlot Pojazdów Zabytkowych?, Niedzielę Palmową oraz Dożynki Powiatowe, które w 2015 r. odbyły się w Kunowie. Od 2016 roku wspólnie ze Starostwem Powiatowym Gmina prowadzi punkt nieodpłatnej obsługi prawnej, czynny: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 7:30 do 11:30, wtorek, czwartek w godzinach 11:30 do 15:30.
Po raz pierwszy, w 2016 r., podczas obchodów Dni Kunowa, Burmistrz wręczył nagrodę ?Kunowska Żołna?. Będzie ona corocznie przyznawana za szczególne zaangażowanie w rozwój życia społeczno ?gospodarczego, kulturalnego, sportowego oraz promocję Miasta i Gminy Kunów. Porcelanową figurkę Żołny wykonały Polskie Fabryki Porcelany ?Ćmielów i ?Chodzież? S.A. W tym roku, podczas obchodów Dni Kunowa, pierwszą ?Kunowską Żołnę? otrzymał Bogusław Sępioł.
Wśród imprez kulturalnych, sportowych, które otrzymały wsparcie finansowe były: X-lecie Gminnego Centrum Informacji, Dzień Kobiet, 90-lecie OSP w Nietulisku Dużym, Festyn dla dzieci ?Bezpieczne wakacje?, Dni Kunowa, Dożynki Gminne, 50-lecie Zespołu Śpiewaczego ?Kunowianie?, Dzień Nauczyciela, 50-lecie OSP w Bukowiu oraz wiele innych, organizowanych przez lokalne stowarzyszenia, działające w naszych sołectwach.
W 2015 r. Gmina Kunów włączyła się w działania w ramach Narodowej Strategii Spójności, organizując na Rynku w Kunowie obchody ?Dni Otwartych Funduszy Europejskich?. Podczas imprezy, przybliżono historię rewitalizacji Placu Wolności w Kunowie.
Roku kulturalny w Gminie kończy się Zaduszkami Muzycznymi oraz Jarmarkiem Bożonarodzeniowym. W tym roku, na zaproszenie Burmistrza i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej na IX Zaduszkach Muzycznych wystąpił wybitny kompozytor i jeden z najbardziej znanych na świecie polskich muzyków ? Włodek Pawlik. Ponieważ było to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Gminie warto mu poświęcić nieco więcej uwagi. Nad organizacją czuwała pani Zastępca Burmistrza Mariola Grabowiecka, która miała okazję porozmawiać z naszym Gościem. W kilku słowach opowie nam jak doszło do tego wspaniałego koncertu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *