Straż Miejska pod specjalnym nadzorem

Nieuchronnie zbliża się okres zimowy, który dla Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim oznacza wzrost podejmowanych interwencji.
To przede wszystkim interwencje z zakresu ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa obywateli, wynikające z zagrożeń, jakie niosą ze sobą niskie temperatury i niekorzystna aura.
-Wraz z nadejściem kolejnego sezonu grzewczego w naszym mieście powraca problem zanieczyszczenia powietrza i zadymienia, które najbardziej dokucza mieszkańcom osiedli o zwartej jednorodzinnej zabudowie oraz dzielnic peryferyjnych i przemysłowych ?mówi Andrzej Kaniewski, komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dla wielu świadectwem zanieczyszczenia powietrza jest widok ciemnego dymu wydobywającego się z komina, któremu często towarzyszy nieprzyjemny zapach. Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele, od nieumiejętnego rozpalania w piecu, poprzez spalanie opału gorszej jakości, a kończąc, niestety, na ujawnianych ciągle przypadkach spalania nieczystości i odpadów komunalnych, których miejscem utylizacji powinno być składowisko odpadów.
Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami zabronione jest w warunkach domowych spalanie odpadów komunalnych. Domowe piece i kominki nie są w stanie skutecznie spalić odpadów, tak aby nie odbyło się to bez szkody dla środowiska i zdrowia ludzi. Powód jest prosty – temperatura spalania w warunkach domowych jest zbyt niska.

2
-Dlatego w naszych piecach nie wolno palić m.in. plastikowych opakowań i butelek, zużytych opon i przedmiotów z gumy, przedmiotów z tworzyw sztucznych i sztucznej skóry, opakowań po lakierach i farbach oraz drewnianych elementów pokrytych lakierem, które w wyniku spalania wydzielają wiele szkodliwych zanieczyszczeń -podkreśla komendant Andrzej Kaniewski.
Obowiązujące przepisy nakazują gromadzić odpady komunalne i pozbywać się ich zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Prawo dopuszcza możliwość spalania w naszych piecach poza tradycyjnymi paliwami takimi, jak węgiel, miał węglowy, drewno czy olej opałowy, również odpady z gospodarki leśnej, takie jak trociny, ścinki drewniane, tekturę i papier, odpady podlegające biodegradacji, odpady masy roślinnej oraz opakowania z drewna.
-Spalanie innych niebezpiecznych substancji, w tym odpadów komunalnych, stanowi naruszenie obowiązujących przepisów, za co strażnik miejski zgodnie z sankcjami karnymi określonymi w przepisach ustawy o odpadach może nałożyć mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł., a w przypadku gdy sprawa trafi do Sądu, grzywna może wzrosnąć nawet do 5 tys. zł ?przestrzega komendant Andrzej Kaniewski.
Narzędziem pozwalającym skutecznie eliminować takie zachowania są uprawnienia kontrolne funkcjonariuszy straży gminnych, którzy bez dodatkowych pozwoleń, nakazów czy asysty policji mają prawo wstępu na tereny nieruchomości i dokonywania kontroli tego, czym palimy w naszych kotłowniach.
Innym problemem, widocznym ciągle zwłaszcza w naszych lasach, na łąkach i na terenach peryferyjnych, są dzikie wysypiska śmieci, których po wprowadzonej reformie tzw. śmieciowej nie powinno już być, a jednak powstają i problem ten jest cały czas aktualny.
-Dlatego działania Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim skupiają się na uszczelnieniu powszechnego systemu odbioru odpadów, którego wady dostrzegamy w zakresie egzekwowania obowiązków w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy ?mówi komendant Andrzej Kaniewski. Straty, jakie ponosi gmina, dotykają wszystkich pozostałych mieszkańców, którzy rzetelnie wywiązują się ze swoich obowiązków. Chodzi tu m.in. o nierzetelnych przedsiębiorców, zwłaszcza z branży remontowo -budowlanej i motoryzacyjnej, których odpady najczęściej są ujawniane podczas analizy składu dzikich wysypisk śmieci lub są podrzucane np. do osiedlowych kontenerów. Firmy działające w szarej strefie, wykonujące zlecenia poza swoimi siedzibami, które bardzo często są wirtualne, stanowią problem, z którym przychodzi się zmierzyć strażnikom prowadzącym czynności wyjaśniające w sprawach nielegalnych wysypisk odpadów.
Oprócz uszczelnienia systemu odbioru odpadów komunalnych, działania Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim od wielu lat skupiają się również na monitorowaniu sposobu pozbywania się z terenów nieruchomości nieczystości ciekłych.
-Pomimo tego, iż sieć kanalizacyjna oplata już całe miasto, w dalszym ciągu nie wszyscy wyrażają chęć i wolę przyłączenia się do niej ?stwierdza komendant Andrzej Kaniewski. A przypomnieć należy, że obowiązek taki wynika wprost z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe tylko w przypadku, jeżeli dana nieruchomość jest już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków lub też gdy jej przyłączenie jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione. Nasza gmina dzięki wielomilionowym nakładom znacznie rozbudowała sieć kanalizacyjną, co przemawia za tym, aby nasze działania ukierunkować na całkowitą likwidację przydomowych zbiorników na nieczystości ciekłe, dzięki czemu uzyskamy efekt ekologiczny, który usatysfakcjonuje wszystkich naszych mieszkańców. Sprawą niezwykłej wagi jest także podejmowanie działań mających na celu ochronę zdrowia, życia, godności i czci ludzi nie posiadających własnego dachu nad głową.

3
Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim od lat gromadzi informacje o miejscach pobytu osób bezdomnych, które oprócz przebywania w miejscach instytucjonalnych  takich, jak Noclegownia dla Bezdomnych czy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, bardzo często są odnajdowani w miejscach niezamieszkałych, takich jak pustostany, altany śmietnikowe, klatki schodowe, piwnice, strychy czy nawet kanały ciepłownicze.
-W ramach pomocy osobom bezdomnym, w tym najtrudniejszym dla nich okresie, strażnicy będą systematycznie kontrolować wszystkie miejsca, gdzie mogą przebywać ?mówi komendant Andrzej Kaniewski. Jak wiadomo, ofiarami mrozu mogą być nie tylko osoby bezdomne i nadużywające alkoholu, ale również osoby samotne, niepełnosprawne i niezaradne życiowo, dlatego kontrolowanie warunków bytowych osób objętych pomocą społeczną stanowi kolejny ważny element zimowych zadań realizowanych przez strażników, którzy w tym zakresie ściśle współpracują z pracownikami socjalnymi MOPS-u.
Straż Miejska przypomina także o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości, a dotyczących usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, których realizację nadzoruje Straż Miejska. Zima to również kontrole dzikich lodowisk, ślizgawek, niosących śmiertelne zagrożenie dla nieświadomych zagrożenia dzieci. W tym czasie do harmonogramu naszych działań profilaktycznych wprowadzamy tematy związane z zimowym bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, zajęcia prowadzone są we wszystkich gminnych placówkach oświatowych.
Pomoc niesiona mieszkańcom naszego miasta nie zawsze mieści się w katalogu zadań określonych w ustawie o strażach gminnych.
-Służebna rola Straży Miejskiej wobec społeczności lokalnej zobowiązuje do reagowania na różne zgłoszenia ?podsumowuje komendant Andrzej Kaniewski. Przykładem tego jest pomoc mieszkańcom w uruchomieniu samochodów, którym na mrozie niedomagają akumulatory. W okresie tylko ostatniej zimy z takiej pomocy skorzystało kilkudziesięciu mieszkańców. W takich i innych problemach każdy mieszkaniec naszego miasta może się o każdej porze dnia i nocy zwrócić do Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wiedząc, że na pewno uzyska pomoc i wsparcie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *