Wsparcie dla zabytków w Bałtowie

Radni bałtowscy przyjęli uchwałę w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
Uchwała określa szczegółowe zasady udzielania dotacji pochodzących z budżetu gminy na prace ratujące zabytkowe obiekty.
Dotacja może być udzielona po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, złożonego przez osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną lub osobę prawną, posiadającą tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Zabytek musi być wpisany w rejestr lub znajdować się w gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Bałtów. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane może obejmować nakłady na m.in. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu budowlanego, odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla niego kolorystyki, odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 proc oryginalnej jego substancji, odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, drzwi więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w tych, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności, zakup materiałów konserwatorskich.
Wnioski o udzielenie dotacji należy złożyć do wójta gminy w terminie do 1 marca danego roku. Dotacje będą przyznawane w drodze uchwały Rady Gminy, na wniosek wójta, po uprzednim zaopiniowaniu jej przez komisję oświaty, kultury, zdrowia, bezpieczeństwa publicznego Rady Gminy.
Na terenie gminy istnieje wiele zabytkowych obiektów. Jak mówi wójt Andrzej Jabłoński, uchwała jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom w tym zakresie. Do tej pory udało się w porozumieniu gminy ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg i parafii, rozwiązać kwestię muru przy cmentarzu parafialnym, wydłużyć go i odbudować w ramach inwestycji budowy drogi 754. Kolejnym obiektem będzie znajdująca się w nekropolii zabytkowa kaplica Druckich -Lubeckich. Innym zadaniem będzie także przeniesienia Figury Jezusa Frasobliwego z ronda na skwer przy skarpie, a także odnowienie kapliczki św. Jana Nepomucena.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *