Wraca nadzieja do SM ?Hutnik?

Jak informowaliśmy, w dniu 3 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej ?HUTNIK? z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim i wyznaczył Grzegorza Tutaja na zarządcę w tym postępowaniu restrukturyzacyjnym.
Ponadto Sąd zezwolił Spółdzielni na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu, co oznacza, że dotychczasowy Zarząd Spółdzielni jest umocowany do prowadzenia spraw Spółdzielni w zakresie zwykłego zarządu, a podejmowanie działań przekraczających tak zwany zwykły zarząd wymaga zgody zarządcy.
– Jaki jest cel postępowania sanacyjnego? Na jakim etapie jest to postępowanie?
-Celem otwartego postępowania sanacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości Spółdzielni przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, zabezpieczenie uzasadnionych interesów wierzycieli i umożliwienie Spółdzielni restrukturyzacji zadłużenia poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Działania sanacyjne są ukierunkowane na poprawę sytuacji ekonomicznej Spółdzielni i mają na celu przywrócenie Spółdzielni zarówno zdolności do wykonywania zobowiązań bieżących jak i zdolności do wykonania układu który mam nadzieję zostanie zawarty przez Spółdzielnię z jej wierzycielami ?mówi zarządca SM ?Hutnik?, Grzegorz Tutaj. Sanacja zapewnia również Spółdzielni ochronę przed egzekucją w zakresie wierzytelności objętych układem.
Po otwarciu postępowania sanacyjnego został sporządzony spis inwentarza Spółdzielni i jego oszacowanie. Sporządzono również spis wierzycieli objętych układem, który został już zatwierdzony przez Sędziego ? Komisarza. Nadto został sporządzony i złożony plan restrukturyzacyjny, zawierający propozycje układowe dla wierzycieli, który również został zatwierdzony przez Sędziego – Komisarza. W przygotowanych propozycjach układowych podzielono wierzycieli na 6 grup, dla których ustalono odrębne warunki spłaty. Propozycje układowe zakładają redukcję zadłużenia, której wielkość jest związana przede wszystkim z wartością wierzytelności i w większości ratalną spłatę zredukowanych wierzytelności, przy czym najdłuższy okres spłaty będzie wynosił ponad 8 lat. W świetle przeprowadzonych analiz złożone propozycje układowe znajdują pokrycie w spodziewanych wpływach z planowanych działań sanacyjnych, w tym przede wszystkim z działań windykacyjnych, ze sprzedaży zbędnego majątku i z prowadzonej działalności gospodarczej. Zobowiązałem Zarząd Spółdzielni do podjęcia zdecydowanych działań windykacyjnych, w celu odzyskania wierzytelności przysługujących Spółdzielni od jej dłużników. Windykacja jest prowadzona przez pracowników Spółdzielni, którym polecono zintensyfikowanie działań, na przykład poprzez bezpośrednie wizyty u dłużników Spółdzielni (głównie mieszkańców) i raportowanie podjętych działań. Spółdzielnia uzyskała 55 wyroków eksmisyjnych, które sukcesywnie są przekazywane do komornika. Na chwilę obecną przekazano do komorników 10 wniosków o eksmisję komorniczą i przygotowywane do złożenia są kolejne wnioski. Wszczęte zostały także egzekucje obejmujące licytację własnościowego prawa do lokalu dłużników Spółdzielni (jej mieszkańców). Nadto są kierowane do sądu powództwa o zapłatę należności czynszowych.
Podejmowane były również czynności związane ze sprzedażą majątku Spółdzielni, to jest został sporządzony regulamin sprzedaży lokali – pustostanów, w drodze przetargu i aukcji, a na miesiąc maj 2018 r. planowana jest sprzedaż pierwszych lokali. W najbliższym czasie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Spółdzielni i na tablicy ogłoszeń ukaże się obwieszczenie o sprzedaży, w związku z tym zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w przetargu. Należy nadmienić, iż istnieje znaczne zainteresowanie nabyciem lokali i potencjalni nabywcy zgłaszają się do Spółdzielni celem pozyskania informacji o sprzedaży.
Odnośnie kwestii nowo zawiązywanych wspólnot mieszkaniowych, wskazuję, że po otwarciu postępowania sanacyjnego, powstały trzy wspólnoty (w styczniu 2018 r. – dot. budynków przy ul. Ogrody 1 i Ogrody 9b, a w kwietniu 2018 r. – dot. budynku Ogrody 17b). Jak wynika z wyjaśnień Zarządu Spółdzielni powstanie przedmiotowych wspólnot nie ma istotnego znaczenia dla realizacji proponowanego układu. Działalność Spółdzielni opiera się bowiem na założeniu, że działalność spółdzielcza jest tzw. ?bezwynikowa?. W prognozach przepływu środków pieniężnych uwzględnione zostało ryzyko wykształcania się wspólnot mieszkaniowych z dotychczasowego majątku Spółdzielni. Wskazać należy, iż po utworzeniu się wspólnot mieszkaniowych, Spółdzielni przysługuje prawo własności do nieruchomości okalających wyodrębnione budynki (np. chodniki, parkingi, śmietniki itp.) Korzystanie przez mieszkańców wspólnot z przedmiotowej infrastruktury Spółdzielni jest możliwe za wynagrodzeniem dla Spółdzielni, którego wysokość zostanie ustalona w oparciu o rynkowe zasady.
Jednocześnie podjęto działania zmierzające do uszczelnienia kosztów bieżącego funkcjonowania Spółdzielni, w tym – w styczniu 2018 r. ustalono podwyżki części opłat, które – co należy podkreślić – nie były zmieniane od 2013 r.
Wskazać również należy, iż w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi działającymi w Spółdzielni udało się przeprowadzić także oszczędności w zakresie kosztów pracowniczych, w postaci chociażby czasowego zawieszenia Regulaminu Wynagradzania w zakresie odpraw emerytalnych w ponadnormatywnej wysokości czy likwidacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Stworzono również plan remontów i wytypowano najpilniejsze zadania remontowe do przeprowadzenia w okresie kilku najbliższych lat, które zostaną sfinansowane z funduszu remontowego. Dla skutecznego przeprowadzenia procesu restrukturyzacji konieczna jest terminowa spłata wszelkich zobowiązań Spółdzielni powstałych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Zobowiązania te są regulowane na bieżąco, co więcej Spółdzielnia gromadzi aktywa finansowe z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji układu. Wszystkie dotychczas zrealizowane działania i działania planowane do wykonania pozwalają na założenie, że w przypadku zawarcia układu z wierzycielami Spółdzielni, ten układ zostanie wykonany, co jest głównym celem restrukturyzacji.
-Czy znamy już termin Zgromadzenia Wierzycieli?
-Tak. Sędzia ? komisarz wyznaczył termin Zgromadzenia Wierzycieli na dzień 6 czerwca 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach, kiedy odbędzie się głosowanie wszystkich zainteresowanych wierzycieli nad propozycjami układowymi. Dodam, iż istnieje również możliwość oddania głosu na piśmie, co będzie równie skuteczne jak osobiste głosowanie. W najbliższym czasie wszyscy ustaleni wierzyciele zostaną pisemnie powiadomieni przeze mnie o terminie i miejscu Zgromadzenia Wierzycieli, o propozycjach układowych oraz zostanie im udzielony instruktaż w przedmiocie głosowania. W przypadku nieprzyjęcia układu, w szczególności na skutek braku zgody wierzycieli, Sąd będzie zobligowany do umorzenia postępowania sanacyjnego, co w praktyce będzie skutkować koniecznością ogłoszenia upadłości Spółdzielni.
-Dziękuję za rozmowę.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *