Sezon w pełni, kontrole też

Wraz z sezonem grzewczym nasiliła się liczba interwencji związanych z tym, czym palimy w piecach naszych domów. Znów w naszej redakcji rozdzwoniły się telefony z prośbami o interwencję.
– W okresie ostatnich kliku tygodni, w nowym sezonie grzewczym przeprowadzonych zostało już ponad 80 takich kontroli, które doprowadziły do ujawnienia 18 przypadków spalania odpadów wbrew obowiązującym przepisom- mówi Marcin Gruszka, z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przypominamy i przestrzegamy, że spalanie odpadów stanowi wykroczenie określone w art.191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach i zagrożone jest karą aresztu albo grzywny. Strażnik w postępowaniu mandatowym może nałożyć grzywnę do wysokości 500zł., natomiast w sytuacji gdy sprawa swój finał znajdzie w sądzie grzywna może wynieść nawet 5 tys. zł.
Trzeba wiedzieć, że Straż Miejska będąc uprawnionym organem do wykonywania funkcji kontrolnych na terenie naszego miasta, w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska może wchodzić na teren nieruchomości i sprawdzać co spalane jest w przydomowych kotłowniach.
Ustawa o odpadach, zabrania termicznego przekształcania odpadów komunalnych poza specjalnymi spalarniami odpadów. Oznacza to, że spalanie w domowych piecach i kominkach wszelkich nieczystości, w tym odpadów komunalnych, stanowi naruszenie obowiązujących przepisów. Zachowanie właścicieli nieruchomości nie stosujących się do tego prawa jest wykroczeniem, które ujawnione przez strażnika może skutkować sankcjami karnymi określonymi w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
– Ujawnienie tego procederu sprowadza się do konieczności przeprowadzenia kontroli tego, czym palimy w piecu- wyjaśnia Marcin Gruszka. Posiadane uprawnienia pozwalają nam, bez dodatkowych pozwoleń, nakazów czy asysty policji, do wstępu na teren nieruchomości, który możliwy jest również wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem w celu pobrania próbek popiołu i przeprowadzenia niezbędnych badań. Kontrole mogą odbywać się w godzinach od 6.00 do 22.00, a na terenie nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza przez całą dobę. W trakcie kontroli funkcjonariusze Straży Miejskiej mogą występować i żądać pisemnych lub ustnych wyjaśnień i informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, jak również żądać okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. W sytuacji, gdy osoba kontrolowana uniemożliwi strażnikowi przeprowadzenie kontroli tj. nie okaże żądanych dokumentów lub uniemożliwi wejście na teren swojej posesji musi się liczyć z surowymi konsekwencjami, gdyż za zachowanie takie kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3.
Podejmowane, w tym zakresie, działania kontrolne przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim polegają głównie na interweniowaniu, na wniosek mieszkańców zaniepokojonych nadmiernym zadymieniem i nieprzyjemnym zapachem wydobywającym się z domowych kominów. Interwencje tego typu stanowią również własną inicjatywę strażników rewirowych pełniących służbę patrolową na terenach osiedli o zabudowie jednorodzinnej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *