Sąd odrzucił skargę radnych powiatowych. W komisji rewizyjnej muszą być przedstawiciele wszystkich klubów radnych

Jak wiemy, wojewoda świętokrzyski uznała za nieważną podjętą w grudniu ubiegłego roku przez Radę Powiatu Ostrowieckiego uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej samorządu powiatu ostrowieckiego.
Rada Powiatu Ostrowieckiego zaskarżyła decyzję wojewody do sądu administracyjnego, gdyż jak podkreślał przewodniczący rady Mariusz Pasternak, wojewoda stwierdzając nieważność uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej naruszyła przepisy
prawa materialnego poprzez błędną ich wykładnię, niezgodną z aktualną linią orzeczniczą.
Tymczasem orzeczeniem z 10 kwietnia Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił stanowiska ostrowieckich radnych i oddalił ich skargę. Oznacza to, że trzeba będzie dokonać ponownego wyboru komisji rewizyjnej już z członkami opozycyjnymi w składzie. Ustawa przewiduje bowiem, że w komisji powinni zasiadać przedstawiciele wszystkich klubów radnych.
Przypomnijmy, że podczas grudniowych obrad Rady Powiatu Ostrowieckiego Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosił trzy kandydatury: Zbigniewa Dudy, Pawła Walesica i Marka Bilskiego. Ponieważ radny Walesic nie uczestniczył w obradach, przedłożono jego pisemną zgodę na kandydowanie. Z kolei Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego na przewodniczącego komisji zgłosił Piotra Maja, na wiceprzewodniczącego Roberta Rogalę, na sekretarza Dariusza Czupryńskiego, a na członków Dariusza Wierzbińskiego, Andrzeja Brodę i Beatę Dudę.


Z przedstawioną liczbą kandydatów KWW J. Górczyńskiego nie mogli się pogodzić radni PiS, którzy wycofali swe kandydatury i tym samym zrezygnowali z pracy z komisji. W tej materii pozostawało tylko formalne potwierdzenie rezygnacji przez radnego Pawła Walesica. Będący w nim w kontakcie radny Zbigniew Duda potwierdzał rezygnację, ale pani radca prawny była zdania, że powinien ją przedłożyć lub zgłosić przewodniczącemu rady. Mariusz Pasternak więc postanowił zatelefonować do Pawła Walesica, który w rozmowie potwierdził rezygnację.
Skoro wszyscy radni PiS nie chcieli kandydować na członków komisji rewizyjnej, to zdaniem pani starosty zasadne stało się pytanie o jej reprezentatywność, zwłaszcza w świetle zapisów statutowych, które wskazują, że mają w niej pracować reprezentanci wszystkich klubów radnych. Bez tego wymogu prace komisji nie mogą się rozpocząć.
-Klub Radnych PiS powinien jednak zgłosić kandydatury do pracy w komisji rewizyjnej ? argumentowała wówczas Marzena Dębniak.
Głos pani radcy prawnej okazał się jednak wiążący. W jej opinii nie powinno dojść do obstrukcji przy wyborach komisji rewizyjnej. Skoro część radnych nie chce w niej pracować, rada powinna procedować dalej i wybrać tych, którzy głosili swe kandydatury.
Nie zgadzał się z tym radny Zbigniew Duda, który powoływał się na zapisy statutu powiatu. Zażądał pisemnego uzasadnienia opinii. Stwierdził, że teraz rządzący będą sami sobie patrzeć na ręce. Emocje studziła pani starosta, którą przekonała opinia radcy prawnego. Mówiła, że radni PiS nie dali sobie szansy w głosowaniu. Ostatecznie też zdecydowano do grona kandydatów na członka komisji dołączyć Roberta Minkinę, reprezentującego Stowarzyszenie Samorządność i Przedsiębiorczość.
W głosowaniach, stosunkiem głosów 15 za i 5 przeciw na przewodniczącego wybrano Piotra Maja, na wiceprzewodniczącego Roberta Rogalę, na sekretarza Dariusza Czupryńskiego, zaś na członków Dariusza Wierzbińskiego, Andrzeja Brodę, Beatę Dudę i Roberta Minkinę. Komisja, z przyczyn formalnych i prawnych, nie mogła nigdy rozpocząć swojej pracy.
-Mamy wątpliwości, co do zasadności wyroku sądu, ale przyjmujemy go z pokorą i będziemy naprawiać popełnione błędy ? komentuje starosta Marzena Dębniak. -Oczywiście, moglibyśmy się odwołać do wyższej instancji, czyli Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale biorąc pod uwagę przewlekłość orzecznictwa, postanowiliśmy nie paraliżować prac rady powiatu, tym bardziej, że zbliża się okres przyjęcia absolutorium dla zarządu powiatu za 2018 rok. Poza tym, warto było wnieść skargę, gdyż uzasadnienie wyroku sądu jest diametralnie inne od decyzji wojewody.
Jak się dowiedzieliśmy, przewodniczący rady powiatu podejmie teraz niezwłoczne działania, zmierzające do wyboru komisji rewizyjnej, co wymaga porozumienia się z radnymi z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Skład nowej komisji rewizyjnej powinien być przyjęty jeszcze podczas kwietniowej sesji rady. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *