Co należy wiedzieć o prawie spadkowym?

Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego, który określa zasady przejścia praw oraz obowiązków majątkowych po śmierci osoby będącej ich przedmiotem. Określa ono zasady nabywania praw oraz obowiązków, które wynikają z dziedziczenia, w tym przedmiot dziedziczenia, osoby uprawnione do dziedziczenia czy osoby uprawnione do nabywania praw związanych ze spadkiem w inny sposób niż w drodze dziedziczenia, a także zasady odpowiedzialności za długi spadkowe.

Gdzie szukać przepisów prawa spadkowego? 

 W największej ilości, przepisy prawa spadkowego znajdują się w dwóch aktach prawnych. Przepisy prawa materialnego znajdują się w Kodeksie cywilnym, natomiast przepisy, które dotyczą proceduralnych aspektów prawa spadkowego znajdują się w Kodeksie postępowania cywilnego. W innych aktach prawnych również można znaleźć przepisy dotyczące prawa spadkowego. Wśród takich ustaw można wymienić Prawo o notariacie czy Prawo bankowe.

Inną działką jest prawo podatkowe https://szymalazaremba.pl/uslugi/prawo-podatkowe/ które też jest istotne.

Jakie są podstawowe instytucje prawa spadkowego?

Wśród podstawowych instytucji prawa spadkowego można wymienić:

  • dziedziczenie,
  • zachowek,
  • dział spadku.

Dziedziczenie

   Prawo spadkowe określa jakie prawa i obowiązki wchodzą w skład spadku oraz jakie prawa i obowiązki nie podlegają dziedziczeniu. Określa ono ono również zasady nabywania praw spadkowych. Istnieją dwa sposoby dziedziczenia: dziedziczenie ustawowe oraz dziedziczenie testamentowe. W przypadku dziedziczenia ustawowego nie jest potrzebna ingerencja spadkodawcy. Prawo spadkowe określa szczegółową kolejność dochodzenia do spadku krewnych spadkodawcy, przewiduje ono również możliwość wejścia w prawa spadkowe osób niespokrewnionych ze spadkodawcą. Dziedziczenie testamentowe jest fakultatywnym sposobem dojścia do spadku.

Zachowek

      Prawo spadkowe dba również o spadkobierców wprowadzając mechanizmy ich ochrony przed całkowicie dowolnym rozporządzeniem majątkiem spadkowym przez przyszłego spadkodawce. Tym mechanizmem jest właśnie zachowek. Jest nim majątek, który za życia spadkodawcy lub po jego śmierci powinny otrzymać osoby mu najbliższe. Prawo spadkowe określa krąg osób, które utrzymane są do otrzymania zachowku, które obowiązane do zapłaty zachowku, zasady dziedziczenia spadku czy zasady przedawnienia roszczenia o wypłatę zachowku.

Dział spadku

    W momencie otwarcia spadku wszyscy spadkobiercy stają się współwłaścicielami majątku spadkowego w częściach, które odpowiadają udziałom spadkowym. W związku z tym zachodzi konieczność podziału spadku między poszczególnych spadkobierców. Dział spadku nie jest obowiązkiem, jednak jest on zazwyczaj celowy ze względów ekonomicznych lub prawnych. Działu spadku można dokonać spadku na dwa sposoby – umowny dział spadku oraz sądowy dział spadku.

Print Friendly, PDF & Email