Będzie nowy dyrektor ostrowieckiego Muzeum Historyczno-Archeologicznego

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego wdrożył procedurę wyłonienia w drodze konkursu nowego dyrektora Muzeum Historyczno ?Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na razie ustalił regulamin pracy komisji konkursowej, która wkrótce zostanie powołana. Cała procedura opracowana jest według nowego prawa, które weszło w życie w kwietniu br.

W ciągu najbliższych tygodni poznamy więc, jakich kwalifikacji wymagać się będzie od kandydata na dyrektora. Określone zostaną umiejętności i kompetencje kandydata, poznamy zadania, jakie będzie realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji. Kandydat będzie musiał przedłożyć program realizacji zadań, związany z bieżącym funkcjonowaniem i rozwojem muzeum.

Powołana komisja konkursowa będzie ustalać szczegółowe kryteria oceny uczestników konkursu, uwzględniając treść ogłoszenia o konkursie oraz przeprowadzać postępowanie konkursowe, a w tym ustalać spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie przez jego uczestników. Będzie przeprowadzać rozmowy z uczestnikami, rozstrzygać konkurs, sporządzać z niego protokół końcowy i przekazywać organizatorowi wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją. Co ciekawe, w zmienionym prawie jest zapis, że członkiem komisji konkursowej nie będzie mogła być osoba w stosunku do której osoba przystępująca do konkursu jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej (np. synem, żoną syna), krewnym lub powinowatym w linii bocznej do II stopnia włącznie (np. siostrą, mężem siostry) lub pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to powodować uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu lub bezstronności.

Ustalono sposób postępowania w sytuacji, gdy w ofercie zawierającej wszystkie informacje i dokumenty określone w ogłoszeniu o konkursie komisja stwierdzi uchybienia lub braki, w szczególności dotyczące braku podpisu lub braku oznaczenia stron dokumentów. W takim przypadku komisja wyznaczy osobie, która złożyła ofertę, termin nie krótszy niż 3 dni robocze na usunięcie uchybień lub uzupełnienie braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Konkurs pozostanie nierozstrzygnięty w razie stwierdzenia przez komisję, że żadna oferta nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub że żaden z uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie nie spełnia kryteriów oceny ustalonych przez komisję. W razie nierozstrzygnięcia konkursu albo jeżeli kandydat wyłoniony w tym konkursie nie zostanie powołany na stanowisko dyrektora instytucji kultury, organizator niezwłocznie ogłosi kolejny konkurs, chyba że wystąpi do ministra o zgodę na powołanie dyrektora bez konkursu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.