Uczniowie rozpoczną naukę w nowej szkole

Wójt gminy Bałtów Hubert Żądło wydał oświadczenie, w którym poinformował, że od dnia 1 września br. uczniowie miejscowej szkoły podstawowej rozpoczną naukę w nowo wyremontowanym budynku byłego Zespołu Szkół w Bałtowie.
Dalej wójt informuje, że decyzją z 5 sierpnia br. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim nakazał w terminie natychmiastowym wyłączyć z użytkowania obecny budynek szkoły podstawowej i sali gimnastycznej, zlokalizowanych na działce Nr ewid. 2-5 14/2 położonej w Bałtowie 43. Tym samym mając powyższe na uwadze budynek szkoły w Bałtowie został w całości wyłączony z użytkowania i dalsze prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych i pobyt osób jest wykluczony. Pismem z 7 sierpnia br. Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją nie wnosi uwag do planów gminy Bałtów związanych ze zmianą miejsca prowadzenia przez Szkołę Podstawową w Bałtowie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do nowo wyremontowanego budynku, który będzie spełniał wszystkie wymogi stawiane dla budynków szkół. Ponadto wójt informuje, że w dniu 2 sierpnia br. po zakończeniu wszelkich prac w zakresie przebudowy i modernizacji, budynek po dawnym Zespole Szkół został oddany do użytkowania. Wobec powyższego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z dniem 1 września br. mogą zostać przeniesione do budynku, który w pełni zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.
Wydanym oświadczeniem wójt Hubert Żądło rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące terminu rozpoczęcia zajęć w nowym budynku. Wciąż otwartą kwestią jest rozliczenie całości zadania, którego realizację rozpoczęto w ubiegłej kadencji. Przypomnijmy, że chodzi o realizację dwóch projektów dofinansowanego ze środków unijnych w ramach RPOWŚ przez Urząd Marszałkowski ?Podniesienie jakości kształcenia w Gminie Bałtów poprzez rozbudowę i modernizację budynku byłego Zespołu Szkół w Bałtowie oraz zakup niezbędnego wyposażenia?.
Pierwsze zadanie polegało na przebudowie istniejącego budynku oraz doposażenie w materiały dydaktyczne. Kwota, jaka obejmowała zadanie, to ponad 6 mln zł. W ramach tego zadania głównym celem wskaźnikowym było osiągnięcie w chwili zakończenia projektu 264 uczniów.
-Na terenie gminy w dwóch szkołach Bałtów i Okół uczyć się będzie łącznie ok 270 uczniów, tak więc, aby osiągnąć ten wskaźnik, należało by zamknąć szkołę w Okole. Myślę, że poprzednie władze gminy o tym doskonale wiedziały i obecne zdziwienie radnych, że jest to dla nich nowość, jest mało wiarygodna.
Drugie zadanie zawierało termomodernizację kompleksu budynków, w tym docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian, piwnic i podłóg, ocieplenie dachu, wymianę drzwi i okien, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody -mówi wójt H. Żądło. -Wartość zadania termomodernizacji wynosiła około 4,2 mln zł., Zakończenie obydwu projektów miało nastąpić 1 września ubiegłego roku. Władze poprzedniej kadencji z uwagi na przeciąganie się prac, wydłużyły okres zamknięcia projektu.
Stąd też po objęciu władzy wójt Hubert Żądło przejął sprawę rozliczenia i zakończenia zadania. Od początku budziło ono wiele emocji podczas dyskusji na sesjach Rady Gminy, bowiem okazało się, że istnieją niespójności pomiędzy założeniami projektowymi, a faktycznie wykonanymi pracami. Jak mówi wójt H. Żądło, projekt miał spełniać określone cele w postaci poprawy efektywności energetycznej oraz zrealizować określone wskaźniki. Tymczasem okazało się, że gmina wykonując termomodernizację, zrezygnowała z ocieplenia stropodachu i nie wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o akceptacje takiej zmiany, do czego była zobligowana zapisami umowy o dofinansowanie. Wniosek taki należało złożyć przed przeprowadzeniem przetargu na wykonanie prac.
Tego nie zrobiono i może to skutkować zwrotem udzielonego dofinansowania, bądź jego części, a chodzi tu o ok. 3,6 mln zł. Trwają usilne działania, aby ograniczyć to zagrożenie do minimum. Termomodernizacja wraz z wymianą okien była wykonywana kilka lat temu, więc nie było konieczności realizowania tego zadania na nowo. Jak wyjaśnia wójt, należało się skupić na wykonaniu dachu i pokrycia go blachą. Obecny stropodach co jakiś czas wykazuje usterki i pojawiają się zawilgocenia na sufitach, które są systematycznie naprawiane w ramach gwarancji, ale gwarancja się kiedyś skończy i problem pozostanie. Kolejnym problemem okazał się brak odbioru budynku przez Straż Pożarną, co było wynikiem braku oddzielenia stref pożarowych materiałem niepalnym. Inną przeszkodą była też droga pożarowa usytuowana na kanale technicznym, co należało zmienić. Jak podkreśla wójt, wszystkie zmiany związane z zadaniem na etapie jego realizowania powinny być uzgadniane z beneficjentem, którym był Urząd Marszałkowski, stąd też niewykonanie docieplenia dachu należało zgłosić, czego gmina nie zrobiła.
Dzięki podjętym rozmowom przez wójta H. Żądło z projektantem i wykonawcą prac udało się poprawić błędy. Budynek został odebrany przez Sanepid, Nadzór Budowlany i Straż Pożarną. Udało się zamknąć zadanie pod względem budowlanym, włącznie z poprawą drogi pożarowej, bez udziału środków z budżetu gminy. Jednak wciąż otwartą kwestią jest rozliczenie całości projektu. Niewykonanie ocieplenia dachu może wiązać się ze zwrotem transzy dotacji w wysokości 3,6 mln zł. Podobna kwota do zwrotu grozi z tytułu nieosiągniętego wskaźnika liczby uczniów Ponadto gmina musi także wykazać określone projektem wskaźniki. Miejmy nadzieję, że pomimo przeszkód uda się rozliczyć zadanie bez strat dla budżetu gminy. Tymczasem już od września uczniowie będę mogli cieszyć się nową i nowocześnie wyposażoną szkołą. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *