Sądy zawieszają pracę do 31 marca

Sędzia Sądu Okręgowego Jan Klocek, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach poinformował, że w sądach powszechnych od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. włącznie odwołane zostały terminy wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych, za wyjątkiem spraw pilnych. Decyzja zapadła w dniu 12 marca 2020 r., a przekazano ją podczas telekonferencji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z Prezesami Sądów Apelacyjnych.

Sprawami pilnymi są sprawy wymienione w par. 2 ust 5 lit. a, e, j, n Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019.1141), w szczególności: a) sprawy w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, sprawy, w których jest stosowane tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, a także sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym, b) sprawy z zakresu prawa pracy, związane z roszczeniami pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązaniu umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika, c) sprawy, wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, d) sprawy z wniosku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W wyjątkowych wypadkach prezes sądu może zdecydować o rozpoznaniu innych kategorii spraw pilnych.

Nadto, zostaje ograniczone do niezbędnego minimum funkcjonowanie Biura Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Kielcach. Interesanci powinni załatwiać swoje sprawy wyłącznie przy wykorzystaniu kontaktów telefonicznych lub mailowych, jako podstawowej formy komunikacji.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *