Pomoc osobom niepełnosprawnym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu ?Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi?.

W ramach wyżej wymienionego programu osoby z niepełnosprawnościami, które  w okresie od 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych mogą uzyskać dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych w wysokości 500 zł miesięcznie, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.

Ze świadczenia mogą skorzystać: uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej; uczestnicy środowiskowych domów samopomocy; podopieczni dziennych domów pomocy społecznej; podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna); uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne; pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno -wychowawczych; pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski przyjmowane są przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zgodne z miejscem zamieszkania beneficjenta.

Wnioski można składać bez konieczności wychodzenia z domu poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON https://sow.pfron.org.pl/. W imieniu osób z niepełnosprawnościami wnioski mogą złożyć rodzice lub opiekunowi prawni. Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, można złożyć elektroniczny wniosek przez Internet również w dzień wolny od pracy, przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku, nawet jeśli urząd pracuje tylko zdalnie. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu SOW możliwe jest także złożenie wniosku za pośrednictwem poczty w  wyznaczonych przez samorządy Powiatowych  Centrach Pomocy Rodzinie zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *