Prawa pracownicze w czasie pandemii. Czas pracy, wynagrodzenie i inne świadczenia

Pytania naszych czytelników dotyczyły tym razem pomocy przysługującej w czasie przestoju ekonomicznego i przy obniżeniu wymiaru czasu pracy.
Oto odpowiedzi, jakie uzyskaliśmy na ten temat z Okręgowej Inspekcji Pracy.
– W mojej firmie zanosi się na obniżenie czasu pracy oraz na obniżenie wynagrodzeń ?mówi czytelnik. Jaki może być tego minimalny wymiar? Czy istnieje możliwość pokrycia utraconych  wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych? Proszę też o wyjaśnienie, czy pracodawca może obniżyć wynagrodzenie minimalne oraz pogorszyć warunki zatrudnienia pracowników chronionych?
-Uwzględniając nowelizację ? wyjaśnia Barbara Kaszycka, nadinspektor OIP W Kielcach – rozwiązania art. 15g specustawy będą umożliwiały pracodawcom obniżenie wymiaru czasu pracy do maksymalnie 20 proc. nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe, niż minimalne (2.600 zł brutto), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Możliwe do uzyskania wsparcie, to dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia, a maksymalna wysokość dofinansowania: 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (przykładowo: w IV kwartale 2019 r. wyniosło ono 5.198,58 zł, a więc 40 proc. =2.079,43 zł). Takie dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których pensja uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, była wyższa, niż 15.595,75 zł. Niestety, zmiany dotyczą również pracowników chronionych.
Warunki przestoju ekonomicznego i obniżenie wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu ze związkami zawodowymi, a w razie ich braku z przedstawicielem pracowników. Kopię porozumienia należy przekazać w terminie 5 dni roboczych do Okręgowego Inspektora Pracy.
-Jak długo będzie przysługiwać pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych? Co mówią w tej sprawie przepisy wprowadzające dofiansowanie do wynagrodzenia pracownika z FGŚP?
-Dofinansowane może być wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę oraz osób zatrudnionych na innych podstawach (m.in., umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług). Wniosek przedsiębiorca składa do PUP właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Okres dofinansowania wynosi maksymalnie do 3 miesięcy. Będzie ono wypłacane miesięcznie (po spełnieniu przez pracodawcę określonych w ustawie obowiązków informacyjnych).
-Jakie są zasady rozliczania świadczeń w miesiącu, w którym pracownik korzysta wyłącznie z zasiłku opiekuńczego, nie świadcząc pracy w ani jednym dniu?
-Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zmianami) wprowadziła w art. 4 dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID?19. Pierwotnie ustalony okres pobierania zasiłku został przedłużony do 26 kwietnia 2020 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z 10.04.2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 656).
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 ze zmianami oraz z 2019 r. poz. 1590). Jak stanowi art. 35 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, w razie choroby i macierzyństwa do zasiłku opiekuńczego stosuje się odpowiednio przepis art. 11 ust. 4, ten zaś wskazuje, że zasiłek przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
Wniosek należy zatem napisać na wszystkie dni, zarówno pracujące, jak i niepracujące.
W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *