Nasz prawnik odpowiada. Straciłem prawo jazdy, czy mogę też stracić pracę?

-Dwa miesiące temu (po godzinach pracy), spowodowałem wypadek drogowy. Badanie alkomatem wykazało obecność alkoholu. Zabrano mi prawo jazdy. Jestem zatrudniony w firmie jako kierowca. Czy utrata uprawnień do prowadzenia pojazdów może być podstawą do zwolnienia mnie z pracy ? pytał nasz czytelnik. To byłaby dodatkowa kara dla moich najbliższych. Jestem jedynym żywicielem rodziny.
– Wykonywanie pracy niejednokrotnie uzależnione jest od zdobycia szczególnych uprawnień przez pracownika. Uprawnienia do wykonywania zawodu oznaczają formalne upoważnienie do wykonywania określonego zawodu lub zajmowania danego stanowiska, np. prawo jazdy w przypadku kierowcy czy licencja pracownika ochrony fizycznej ? wyjaśnia Przemysław Plaskota (KANCELARIA PRAWNA, ul. Krucza 2, I piętro , 150 m od Urzędu Skarbowego, tel. 41 247 25 00). W sytuacji, kiedy pracownik utraci uprawnienia, konieczne do wykonywania obowiązków służbowych, niezależnie od tego, czy stanie się to z jego winy, czy też zadecydują o tym okoliczności od niego niezależne, firma w takiej sytuacji może rozwiązać z nim umowę. Taki kształt przepisów
nie może nikogo dziwić, utrata uprawnień przez podwładnego jest niewątpliwie okolicznością wysoce niedogodną dla pracodawcy.
Jednym z trybów rozwiązania stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika. To tzw. zwolnienie dyscyplinarne, stanowiące radykalnie niekorzystny dla pracownika sposób ustania zatrudnienia. Z tego względu prawo pracy ogranicza możliwość jego zastosowania do trzech przypadków. Zgodnie z kodeksem pracy ?karne? zwolnienie pracownika jest dopuszczalne w razie: ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste albo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
Decyduje w tym wypadku nie sam czyn zawiniony zatrudnionego, lecz musi uzyskać decyzję kompetentnego organu o pozbawieniu go uprawnień . Takim może być np. wyrok sądu orzekający zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na dodatek pracownik, który stracił uprawnienia i nie powiadomił o tym swojego pracodawcę, na skutek czego poniósł on szkodę, może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania na jego rzecz. 
Utrata uprawnień zawodowych przez pracownika bezspornie należy do okoliczności, które nie są korzystne dla pracodawcy. Dlatego też, nawet niezawiniona utrata uprawnień może doprowadzić do rozwiązania umowy o pracę. W powyższej sytuacji pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę, która nie wymaga uprawnień, a na jego miejsce zatrudnić inną osobę na podstawie umowy na zastępstwo. Należy jednak pamiętać, że powierzenie innej pracy niż określona w umowie może nastąpić na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w roku kalendarzowym. Innym wyjściem jest wypowiedzenie zmieniające, tzn. pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy, proponując świadczenie pracy na innym stanowisku.
Także pamiętać trzeba, że zwolnienie dyscyplinarne nie może nastąpić po upływie miesiąca od uzyskania przez firmę wiadomości o przyczynach uzasadniających takie rozwiązanie umowy. Termin ten biegnie od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o okolicznościach ?utraty uprawnień?. W razie niezawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania zawodu pracodawca może albo rozstać się z nim , albo dokonać wypowiedzenia zmieniającego. Mimo wszystko strony zawsze mogą dojść do porozumienia i zakończyć umowę o pracę w sposób dogodny dla obu stron. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *