Dlaczego ostrowieccy nauczyciele pikietowali pod ministerstwem edukacji i nauki?

Związkowcy ?Solidarności? z ostrowieckiej oświaty wzięli udział w ogólnopolskiej pikiecie pod siedzibą ministerstwa edukacji.

Jak informuje Ryszard Proksa – przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ?Solidarność?, nauczyciele żądali realizacji porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. i uzależnienia wynagrodzeń nauczycieli od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wyrażali brak zgody na pogorszenie warunków pracy i płacy nauczycieli. Nie zgadzają się bowiem na zmianę wymiaru godzin dydaktycznych ? tzw. pensum, zmniejszenie funduszu socjalnego, finansowanie podwyżek z nauczycielskich kieszeni, dodatkowe stopnie w awansie zawodowym w formie specjalizacji oraz biurokrację kosztem czasu pracy z uczniami.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ?Solidarność? przedstawiła propozycje dotyczące poprawy statusu zawodowego nauczycieli. Podstawowym warunkiem przystąpienia do negocjacji jest realizacja punktu VI Porozumienia z dnia 7 kwietnia 2019 r. Jest nim uzależnienie wynagrodzeń nauczycieli od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Nauczyciele proponują jako kwotę wyjściową wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela stażysty przyjąć współczynnik 80 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Ponadto stanowczo nie zgadzają się na przedstawioną w ?Materiale do dyskusji w ramach prac zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli? propozycji zwiększania pensum dydaktycznego nauczycieli. W wielu szkołach nie ma rezerw godzin ponadetatowych. Zwiększenie liczby godzin dydaktycznych spowodowałoby liczne zwolnienia. Obecnie zatrudnieni nauczyciele w znakomitej większości posiadają ponad 20-letni staż pracy i oczekują, że podobnie jak inne grupy zawodowe i społeczne skorzystają ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Niedopuszczalne jest narażanie tak wielu osób na zagrożenie utratą pracy.

Nauczyciele nie zgadzają się także na uproszczenia awansu zawodowego nauczycieli do trzech stopni i na to, by w ocenie nauczycieli brały udział instytucje zewnętrzne. Wydaje się być sensownym, aby oceny dokonywało kuratorium jako instytucja sprawująca nadzór pedagogiczny. Związkowcy nie uznają za zasadne wprowadzanie stopni specjalizacji zawodowych, gdyż uważają, że wysiłek nauczycieli powinien być skoncentrowany na uczniach, zwłaszcza w rzeczywistości popandemicznej i w obliczu zagrożenia kolejna falą pandemii.

Nauczyciele oczekują również uregulowań prawnych, które spowodują uproszczenie wszelkich obowiązków, które nie są konieczne do prawidłowego realizowania procesu nauczania i wychowywania. Akcentują, że wiele prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły nie wymaga umiejętności pedagogicznych i mogą być wykonywane przez innych pracowników. W ich opinii i propozycji uproszczenia i przeorganizowania procesu dokumentowania powinien zostać zapis tematu prowadzonych zajęć w dzienniku lekcyjnym, sprawdzenie obecności uczniów, ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (w szkołach specjalnych), wybór programu nauczania i określenie wymagań na poszczególne oceny, awans zawodowy: tylko sprawozdanie na koniec stażu i dokumentacja formalna. Należy natomiast zrezygnować z planów i sprawozdań (wychowawcy klasy, biblioteki szkolnej, pedagoga, psychologa, logopedy, zespołów samokształceniowych nauczycieli, kółek zainteresowań, zespołów wyrównawczych itp.), arkusza oceny pracy własnej, diagnozy klasy na koniec półrocza lub roku szkolnego, sprawozdań z realizacji podstawy programowej (karty monitoringu), ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej, w tym tworzenia ankiet, monitorowania poziomu zadowolenia uczniów z prowadzonych zajęć, indywidualnych programów edukacyjno ? terapeutycznych (wystarczy orzeczenie lub opinia z zaleceniami), w awansie zawodowym – planu, opisu i analizy. Czynności, które powinien wykonywać pracownik administracji, to drukowanie świadectw i arkuszy ocen oraz opracowywanie zestawień frekwencji.

Nauczyciele sprzeciwiają się również koncepcji jakiegokolwiek ograniczania zasobów funduszu socjalnego nauczycieli. Pozytywnie oceniają zaś koncepcję dotyczącą uregulowania urlopu nauczycieli.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *