Czy ostrowieckie szkoły i nauczyciele przystąpią do Programu ?Szkolny Klub Sportowy?na 2022 rok?

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie i realizację zadań w ramach Programu ?Szkolny Klub Sportowy? na 2022 rok. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach jako operator wojewódzki złoży ofertę dotyczącą realizacji programu.

Program  ?Szkolny  Klub  Sportowy?  2022 –  w skrócie  SKS – jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Ma też na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program stanowi także narzędzie stymulowania i podejmowania aktywności fizycznej  w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych (salach, halach, boiskach) przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych, w których można je bezpiecznie przeprowadzać. Istotnym założeniem programu jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.

Program SKS polega na zorganizowaniu i prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych i rekreacyjnych w okresie od 1 marca  2022 roku do 15  grudnia  2022  roku w ilości 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy w dwóch semestrach wiosennym i jesiennym w wymiarze 2 razy w tygodniu (w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych) w grupach minimum 15-osobowych składających się wyłącznie z uczniów dzieci  lub młodzieży z jednej szkoły.

Warunkiem realizacji Programu SKS jest zapewnienie odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego przy udziale środków jednostek samorządu terytorialnego dowolnego szczebla. Nauczyciel w-f realizujący Program SKS otrzyma wynagrodzenie w wysokości 60 zł (brutto) za jedną jednostkę ćwiczebną (60- minutową). W zamian zobowiązuje się do przeprowadzenia przynajmniej 1 raz w semestrze testów sprawnościowych oraz   wprowadzenia ich wyników do elektronicznej bazy.

Uczestnikami zajęć powinni być uczniowie o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujący aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjęci regularnymi formami aktywności fizycznej np. w klubach sportowych. Uczestnicy zajęć – uczniowie nie mogą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa  w zajęciach.

Warunkiem przystąpienia szkoły do Programu ?Szkolny Klub Sportowy? w 2022 roku jest nieodpłatne udostępnienie sprzętu sportowego i obiektów sportowych przez gminę, miasto, powiat, stowarzyszenie w  porozumieniu z dyrekcją szkoły po podpisaniu stosownego porozumienia, pomiędzy Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach, a dyrekcją szkoły.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach jako operator wojewódzki rozpoczyna w województwie świętokrzyskim rekrutację szkół i nauczycieli wychowania fizycznego do Programu SKS  na 2022 rok. Prosi więc o składanie  zgłoszeń w postaci deklaracji  wstępnych w terminie do 18  stycznia. Można je przysłać pocztą w formie papierowej na adres: Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, ul. Sandomierska  196 , 25-329  Kielce lub w indywidualnych przypadkach elektronicznie na e-mail: wszs.kielce.sks@poczta.onet.pl

Program SKS w 2022 roku będzie realizowany po pozytywnym rozstrzygnięciu oferty WSZS w Kielcach przez Ministerstwo  Sportu i Turystyki  w Warszawie.

Print Friendly, PDF & Email