Co nowego przy rejestracji pojazdu?

Od 31 stycznia obowiązują zmiany dotyczące tymczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu. Szczegóły wyjaśnia Karolina Petrykowska, naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
-Osoba, która kupuje pojazd spoza terenu powiatu ostrowieckiego, będzie mogła zachować ten sam numer rejestracyjny. Trzeba jednak będzie spełnić określone przez ustawodawcę warunki. Po pierwsze właściciel pojazdu musi złożyć odpowiedni wniosek z możliwością zaznaczenia, że wnosi on o zachowanie numeru rejestracyjnego. Drugi warunek ? pojazd musi być zarejestrowany na terytorium RP. Kolejny warunek to taki, że tablice rejestracyjne muszą być zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt. 1a Rozporządzenia dotyczącego tablic rejestracyjnych, dotyczącego tzw. eurotablic czyli tablic, które mają znak UE. Tablice tzw. ?czarne? i z fl agą nie będą mogły być pozostawione. Ponadto tablice muszą być utrzymane w należytym stanie i muszą być czytelne ? wyjaśnia naczelnik Karolina Petrykowska.
Każdorazowo stan tablic będzie sprawdzał pracownik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. Jeśli będą one nieczytelne lub zniszczone, będzie to skutkowało wymianą tablic. Właściciel składając wniosek musi mieć ze sobą przedmiotowe tablice. Do tej pory tablice interesant mógł dostarczyć nieco później. W przypadku pozostawienia starych tablic, należy je mieć w momencie składania wniosku. Zmieni się także proces rejestracji. -Do tej pory było pozwolenie czasowe, potem odbiór dowodu stałego.
W przypadku kiedy spełnimy włącznie wszystkie warunki i będziemy mogli te tablice pozostawić, istnieje możliwość, że nie będzie czasowej rejestracji, czyli pozwolenia czasowego. Właściciel przy złożeniu wniosku otrzyma z powrotem dowód rejestracyjny, który okazał z odpowiednią adnotacją ? wyjaśnia naczelnik Karolina Petrykowska. – Z tym dowodem będzie musiał zgłosić się po raz  kolejny do Wydziału Komunikacji, gdyż jak wiadomo, dowody drukuje nam Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, po odbiór dowodu rejestracyjnego już na swoje nazwisko.
Druga istotna zmiana, która także wchodzi w życie 31 stycznia br. dotyczy czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Samochód ten może być wycofany na okres od 3 do 12 miesięcy, bez  ożliwości przedłużenia. I dopiero po upływie 3 lat od dniaostatniego okresu wycofania będziemógł być wycofany po raz kolejny. Tu też trzeba spełnić określone warunki.

-Samochód osobowy może być wycofany z ruchu w związku z koniecznością wykonania naprawy, która  wynika z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji. Pojazdy po wypadkach lub innych uszkodzeniach, które powodują, że diagnosta nie dopuścił pojazdu do ruchu, wydając zaświadczenie po kontroli, potwierdzające uszkodzenie tych elementów nośnych. Tylko w takim przypadku będzie można wycofać te pojazdy ? mówi naczelnik K. Petrykowska. -Właściciel wówczas pisze stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, zaznaczając odpowiednią informację dotyczącą przyczyny uszkodzenia – czy jest to zaświadczenie diagnosty, czy też uszkodzenie po wypadku lub też zakład ubezpieczeń stwierdza tzw. szkodę istotną. W takich przypadkach pojazd można wycofać. Przywrócenie pojazdu do ruchu wiąże się z wykonaniem badania technicznego, po uprzednim usunięciu przyczyny, z powodu której samochód został wycofany.
Wycofanie samochodu wiąże się z opłatami. Na okres trzech miesięcy wynosi ona 80 zł, a potem za każdy kolejny miesiąc po 4 zł. Właściciel zobowiązany jest przetrzymywać pojazd w odpowiednich warunkach, aby nie stwarzał zagrożenia w ruchu drogowym i odpowiednio był zabezpieczony.
Kolejne zmiany adresowane do właścicieli pojazdów planowane są we wrześniu br., a dotyczą odejście od karty pojazdu i od nalepki na szybach, co będzie skutkowało obniżeniem kosztów rejestracji. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.