Płoną trawy ? tak być nie powinno!

Mimo srogich kar i wbrew apelom nadal płoną trawy. W 2019 roku stwierdzono 236 pożarów traw, w 2020 ? 168, w 2021 ? 116, a do 23 marca 2022 r. ? 94.

Jak informuje st. kpt. Sebastian Klaus, KP PSP Ostrowiec Świętokrzyski, pożary traw stanowią duże zagrożenie. Po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 20 km/h, szybka jazda na rowerze to około 30 km/h).

 -Wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym ? ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza ?podkreśla st. kpt. Sebastian Klaus. Wskutek pożarów do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami, zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

W rozprzestrzenianiu ognia pomaga wiatr. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat.

Podczas pożaru powstaje także duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia.  Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to kilku tysięcy lat.

Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy!

O tym, że podpalanie traw jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (tj. z dnia 22 listopada 2019 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 55), art. 124. ?Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów?.

Art. 131: ?Kto (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary (?) ? podlega karze aresztu albo grzywny?.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. z dnia 22 lipca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego; korzystania z otwartego płomienia; wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych?.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (tj. z dnia 22 stycznia 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 281) ? kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić do 5.000 zł.

Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444) stanowi: ?Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10?.

Print Friendly, PDF & Email