Nadal nieprawidłowo segregujemy odpady. Czy zapłacimy za śmieci według podwyższonej stawki?

Nadal nie potrafimy, albo nie chcemy właściwie segregować odpadów. Wszystko wskazuje na to, że może zakończyć się to tym, że za odpady w Ostrowcu Świętokrzyskim zapłacimy według stawki podwyższonej, czyli 48 zł od jednego mieszkańca lub 198 zł od gospodarstwa domowego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” na swych stronach internetowych zamieściła pisma od ostrowieckiego oddziału Remondisu, który stwierdza wprost, że odnotowywane są liczne nieprawidłowości w segregacji odpadów. Sytuacja dotyczy wszystkich ostrowieckich osiedli.

– W przypadku nieprzestrzegania zasad selektywnej zbiórki odpadów, podmiot odbierający odpady odbierze je, jako niesegregowane (zmieszane) i zgłosi ten fakt do właściwego referatu Urzędu Miejskiego w Ostrowcu Świetokrzyskim odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami komunalnymi (…) – czytamy w piśmie. W zarządzanych przez Państwa zasobach  odnotowujemy nieprawidłowości i informujemy o nich Urząd Miasta, przedkładając wyczerpującą dokumentację fotograficzną. We frakcjach selektywnie zbieranych notorycznie znajduje się znaczna ilość zanieczyszczeń, co powoduje, że są one traktowane jako odpady zmieszane. Pojemniki przeznaczone na szkło zawierają np. szkło okienne, porcelanę, ceramikę. Do niebieskich pojemników na papier „lądują” np. opakowania wielomateriałowe oraz opakowania po materiałach budowlanych. Natomiast żółty pojemnik dla 'wielu służy do gromadzenia np. plastikowych zabawek czy rozczłonkowanych części samochodowych lub mebli. Zanieczyszczenia znacznie zwiększają masę tzw. balastu posortowniczego, przez co lawinowo rosną koszty kompleksowego przetworzenia wspomnianych frakcji i ostatecznego przekazania opakowań do recyklerów. Niestety, także w odpadach zmieszanych oraz we frakcji „BIO” znaczną część zawartości pojemnika stanowią cenne surowce wtórne. Z tego powodu odpady ulegające biodegradacji bardzo często są klasyfikowane w ZUO „Janik” (instalacje docelową) jako odpady zmieszane, których utylizacja jest kosztowniejsza, przez co szybciej wyczerpuje się budżet gminny, przeznaczony w danym roku na gospodarkę odpadami.

Jak twierdzi firma Remiondis przyczyn nieprawidłowości należy szukać głównie u źródła. Jej zdaniem wielu mieszkańców wciąż nie rozumie, że ignorowanie przyjętych zasad segregacji odpadów prowadzi nieuchronnie do wzrostu kosztów funkcjonowania systemu i w konsekwencji wyższych opiat dla wszystkich. Zasada odpowiedzialności solidarnej za przewinienia jednostek w zabudowie wielorodzinnej wkrótce znajdzie zastosowanie w praktyce, czego końcowym rezultatem będą drastyczne podwyżki opiat dla wszystkich mieszkańców.

– Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów może się wiązać z nałożeniem przez organ podwyższonej opłaty za gospodarowaniem odpadami komunalnymi – przyznaje Mariusz Kałuża, kierownik Referatu Ekologii Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest to jedna z sankcji, którą przewiduje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, konkretnie art. 6ka tej ustawy. Przepis ten przewiduje, że w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający przyjmuje je jako niesegregowane i powiadamia o tym gminę. Następnie organ określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, która w przypadku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określona została przez Radę Miasta na minimalnym dopuszczalnym poziomie, czyli dwukrotności stawki.

Trzeba wiedzieć, że na gminy nakładane są rokrocznie coraz wyższe wymagania w zakresie koniecznych do osiągnięcia poziomów recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów. W 2022 roku jest to już 25% masy odpadów, ale w kolejnych latach poziomy te wzrastają w sposób drastyczny i wynosić będą w 2023 – 35% a w 2024 roku aż 45%. Wymusza to podjęcie już teraz zintensyfikowanych i wspólnych działań mających na celu uzyskanie możliwie jak najlepszego poziomu segregacji odpadów w Ostrowcu Świętokrzyskim. Urząd Miasta również podejmuje działania kontrolne w tym zakresie.

– Nasze działania mają na razie wymiar prewencyjny – słyszymy w Urzędzie Miasta. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji odpadów oznakowujemy pojemnik naklejką informacyjną. Nie zapominamy jednocześnie o edukacji, która ma tu kluczowe znaczenie dlatego w najbliższych dniach przekażemy zarządcom nieruchomości tablice informacyjne o zasadach właściwej segregacji odpadów i ograniczania ich ilości. Tablice te zostaną zamontowane w miejscach gromadzenia odpadów. Warto podkreślić, że wszystkie miejsca gromadzenia odpadów w Ostrowcu Świętokrzyskim zostały wyposażone w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów. Pojemniki te są w odpowiednich kolorach, czytelnie oznaczone rodzajem odpadów na które są przeznaczone i dodatkowo informacją typu „wrzucamy/ nie wrzucamy”. Właściciele domów jednorodzinnych bezpłatnie otrzymują worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a miasto bezpłatnie uruchomiło wyszukiwarkę odpadów pod adresem www.segreguj.um.ostrowiec.pl oraz aplikację BLISKO poświęconą gospodarce odpadami komunalnymi.  Wszystko to połączone z terminowym odbiorem odpadów sprawia, że obiektywnie patrząc mieszkańcy mają zapewnione wszelkie możliwe narzędzia do właściwej segregacji odpadów. Nie występują problemy, które to uniemożliwiają lub usprawiedliwiają brak segregacji odpadów. Nie zamierzamy karać mieszkańców za jednorazowe czy incydentalne przypadki niewłaściwej segregacji odpadów, ale w sytuacji gdy pomimo uprzednich informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach, na danej nieruchomości odpady będą nagminnie segregowane w sposób niewłaściwy, zmuszeni będziemy sięgać po sankcje przewidziane w ustawie. Kontroli wykonywanej przez nas jak i wykonawcę odbierającego odpady komunalne będą także podlegać pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane). Fakt, że ta frakcja odpadów została nazwana przez ustawodawcę jako niesegregowane nie oznacza, że możemy tam wrzucać wszystkie odpady. Pojemnik ten przeznaczony jest wyłącznie na odpady, które pozostały po uprzednim wysegregowaniu pozostałych frakcji. Stwierdzenie w trakcie kontroli w pojemniku na odpady niesegregowane odpadów, które powinny być gromadzone selektywnie w pojemnikach na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji, jednoznacznie traktowane będzie jako brak segregacji odpadów. Jesteśmy zdeterminowani, aby uświadomić i przekonać mieszkańców do tego, że segregacja odpadów nie jest przykrym obowiązkiem narzuconym im przez przepisy prawa, ale jest to wyraz świadomości i naszej społecznej odpowiedzialności, a przy tym prostą codzienną czynnością.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Nadal nieprawidłowo segregujemy odpady. Czy zapłacimy za śmieci według podwyższonej stawki?

  • 21 kwietnia 2022 at 15:09
    Permalink

    A może firma Remondis w mediach wyjaśni ggdzie mamy wyrzucać posegregowane śmieci gdy pojemniki są przepełnione bo firma odbiera je nie wystarczająco często? I na podstawie czego stwierdzono że śmieci nie są segregowane prawidłowo? Pudełka po pizzy? A może owo pudełko było zatłuszczone i kwalifikuje się do pojemnika na odpady zmieszane. Podobnie można inne przykłady podać, tylko czy osoba kontrolująca zadała sobie tyle trudu aby konkretny odpad przeanalizować czy był zabrudzony?

Comments are closed.