Prezydent Jarosław Górczyński z absolutorium i wotum zaufania (zdjęcia, wideo)

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta otrzymał absolutorium i udzielono mu wotum zaufania. Zatwierdzono też sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2021 rok. Za głosowało piętnastu radnych, zaś pięciu wstrzymało się od głosu.

Rok 2021 w liczbach

Dochody budżetu roku 2021 zostały zrealizowane w kwocie 326.137.608,16 zł, stanowiącej 95,07% planu. W porównaniu do roku 2020 dochody były wyższe o kwotę 27.576.033,90 zł, czyli o 9,24%. Po raz kolejny był to rekordowy poziom w historii miasta. Wydatki budżetu roku 2021 wyniosły 316.122.028,80 zł, czyli stanowiły 87,15% planu. W stosunku do roku 2020 wydatki wzrosły o kwotę 26.188.846,13 zł, czyli o 9,03%. Przychody budżetu, wynikające z rozliczenia lat poprzednich, zostały zrealizowane w kwocie planowanej wynoszącej 27.697.577,03 zł. Rozchody budżetu, czyli spłaty rat kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach ubiegłych, wyniosły 8.022.401,56 zł. Wynikiem realizacji budżetu była nadwyżka wolnych środków wynosząca 29.690.734,83 zł. Mimo kolejnego, trudnego roku, nadwyżka wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 1.993.177,80 zł, czyli o 7,20%.

Z początkiem 2021 roku Gmina Ostrowiec Świętokrzyski spłaciła ostatnie raty kredytów inwestycyjnych zaciągniętych przed 2012 rokiem. Racjonalnie i konsekwentnie prowadzona polityka finansowa, sprawiła że w kolejny trudny, pandemiczny rok Gmina Ostrowiec weszła bez długów, nie obciążona żadnymi zobowiązaniami, ani odsetkami, a ponadto z wysoką płynnością finansową, zapewniającą bufor bezpieczeństwa.

Plan dochodów z tytułu udziału Gminy w podatku PIT i CIT za rok 2021 został wykonany z nadwyżką odpowiednio 8,24% i 55,11%. Niestety zmiana od 2022 roku sposobu podziału tego typu środków, sprawia że samorządy nie mogą liczyć na środki wyższe niż zaplanowane. Należy podkreślić, że w roku 2021 Gmina Ostrowiec uzyskała nadwyżkę z tego tytułu w kwocie ponad 7 milionów złotych.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych, zrealizowanych w 105% planu, uzyskano mimo nie podnoszenia od siedmiu lat stawek podatkowych. Dochody z podatku od nieruchomości wyniosły 47.442.232,22 zł i były wyższe od zaplanowanych o 3,14%.

Na realizację swoich zadań Gmina, poza dotacjami, pozyskała środki w wysokości blisko 21 mln zł. Pozwoliło to na sfinansowanie zadań bieżących w kwocie ponad 8 mln złotych, oraz zadań inwestycyjnych w kwocie blisko 13 mln zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 53.838.256,04 zł, czyli o 16.447.208,73 zł większej niż w roku 2020.

Struktura wydatków w roku 2021 była podobna do tej z lat poprzednich. Największy udział w niej mają wydatki na: pomoc społeczną (33,32% ogółu wydatków), oświatę i wychowanie (23,86%), transport (13,18%) oraz szeroko rozumianą gospodarkę komunalną (8,21%).

Głosowaniom nad wotum zaufania, absolutorium i przyjęciu sprawozdań poprzedziła debata nad raportem o stanie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Całość posiedzenia dzisiejszej Rady Miasta można znaleźć tu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.