Jaka woda w Kamiennej? Laboratorium MWiK monitoruje rzekę i nie tylko…

W tym tygodniu powinniśmy poznać wyniki próbek wody pobranej z rzeki Kamiennej po tym, jak zebrał się zwołany przez prezydenta Jarosława Górczyńskiego zespół zarządzania kryzysowego związany ze stanem zanieczyszczenia wód w Polsce.

Już podczas posiedzenia Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, Artur Łakomiec poinformował, że Spółka od 2019 roku  posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na pobieranie próbek wody z rzeki Kamiennej do badań chemicznych i fizycznych , a od 2020 roku na wykonywanie badań wody z rzeki. Zapewnił również, że woda z rzeki Kamiennej stale poddawana jest badaniom pod kątem wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do wody z rzeki z Oczyszczalni Ścieków, co najmniej raz na kwartał 150 metrów przed zrzutem oczyszczonych ścieków i 150 metrów po.

– Posiadana przez Laboratorium Miejskich Wodociągów i  Kanalizacji akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji jest potwierdzeniem  kompetencji i uprawnia Nas  do pobierania próbek i wykonywania badań wody z rzeki Kamiennej.  Zgodnie z wytycznymi sztabu kryzysowego, mając na uwadze sytuację w Polsce w aspekcie rzeki Odry, w trosce o zdrowie mieszkańców Naszego miasta Ostrowca Św., podjęliśmy decyzję o wykonaniu dodatkowych badań wody    z rzeki Kamiennej na wejściu do miasta, czyli w rejonie Romanowa i na wyjściu, czyli  na wysokości Bodzechowa. Będziemy oznaczać parametry takie jak: pH, BZT5, azot ogólny, fosfor ogólny, ChZT oraz zawiesiny. Zgodnie  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca br. 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych,  określającym substancje szczególnie  dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinny być eliminowane  (wykaz I) oraz substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinny być ograniczane ( wykaz II ) będziemy monitorować sytuację w rzece Kamiennej- wyniki  badań wody będą znane już w tym tygodniu.

Laboratorium w ramach swoich działań statutowych kontroluję również jakość ścieków surowych  dostarczanych do Oczyszczalni Ścieków, jak również oczyszczonych zrzucanych do rzeki  Kamiennej. Badania wykonywane są systematycznie, na dzień dzisiejszy nie wykazują przekroczeń badanych wskaźników. Ponadto Laboratorium MWiK Sp. z o.o. monitoruje w ramach swych zadań statutowych ścieki dostarczane do Oczyszczalni  przez zakłady przemysłowe.  Na zlecenia Laboratorium MWiK wykonuje badania wody i ścieków dla klientów zewnętrznych.

Generalnie Laboratorium MWiK  jako  dostawca wody dla mieszkańców miasta kontroluje nie tylko ścieki, wodę z rzeki, ale  również  wodę do spożycia  – jej jakość na bieżąco jest badana zgodnie z planami zatwierdzonymi przez Inspekcję Sanitarną zarówno na ujęciu, jak i w sieci wodociągów. Ponadto wykonywane są dodatkowe badania po awariach sieci wodociągowej, woda jest podawana w sieć dopiero po osiągnięciu parametrów wody pitnej. Wykonywane są również  badania wody z wodociągów nowowybudowanych, jak również  dla klientów zewnętrznych oraz przeprowadza się  badania z  wyznaczonych punktów w zakresie  parametrów grupy A oraz B,  a jakość wody kontrolowana w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Łącznie wykonuje się kilka tysięcy oznaczeń w badanych próbkach.

W badanych próbkach na dzień dzisiejszy nie stwierdzono występowania stałych lub utrzymujących się przekroczeń żadnego z parametrów,  co potwierdza bardzo dobrą jakość wody przeznaczonej do spożycia dla mieszkańców Ostrowca. Reasumując woda dostarczana mieszkańcom Ostrowca Św. jest bardzo dobrej jakości. MWIK  dbając o odbiorców wody dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostawę wody o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami. – mówi kierownik laboratorium MWiK Sp z o.o.  Justyna Miernowska-Kandyba

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.