Bezpieczny i stabilny budżet gminy Waśniów na niepewne czasy

W miniony czwartek radni Rady Gminy podczas sesji przyjmowali uchwałę budżetową, która nadaje kierunek działań gminy Waśniów na 2023 rok.

Wójt Krzysztof Gajewski oraz skarbnik Bogumiła Bugaj, omawiali poszczególne działy uchwały budżetowej. Dochody założono w wysokości 56.533.916,70 złotych, w tym dochody bieżące w wysokości 34.953.113,70 złotych i dochody majątkowe w wysokości 21.580.803,00 złotych.  Wydatki zaplanowano w kwocie 71.020.975,49 złotych, w tym wydatki bieżące w wysokości 38.441.860,99 złotych, co stanowi 54 procent wydatków oraz wydatki majątkowe w wysokości 32.579.114,50 złotych, co stanowi 46 procent wydatków. Na remonty dróg gminnych zaplanowano kwotę w wysokości aż  6 milionów złotych. Największym wydatkiem bieżącym w budżecie są zadania oświatowe. Stanowią one kwotę  11.074 030,00 złotych i jest to 34 proc. wydatków. Drugi wskaźnik stanowią wydatki na pomoc społeczną i rodzinę – 7.572.693, co stanowi 23 procent.  Wśród zadań infrastruktury drogowej zaplanowano: remont drogi w Jeżowie, w Czażowie w Milejowicach, we Wronowie, na odcinku Sarnia Zwola – Grzegorzowice, w miejscowościach Boleszyn i Kotarszyn. Na trzy ostatnie zadania gmina otrzymała już dofinansowanie w kwocie 1. 518.782. Realizacja pozostałych zadań będzie możliwa po otrzymaniu dofinansowania. W zakresie wydatków majątkowych planuje się: przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzegorzowicach, modernizację infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Waśniów, modernizację obejmującą  przebudowę drogi we Wronowie, budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno sportowej dla zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez utworzenia takich miejsc w Nosowie, Jeżowie, Grzegorzowicach i Prusinowicach, budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami na świetlicę przy szkole w Boleszynie, budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Waśniów, budowa świetlicy dla mieszkańców Sarnia Zwola i Wronów, rewitalizacja przestrzeni  turystycznej przy zbiorniku wodnym w Waśniowie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych etap I w wysokości 2 milionów złotych wraz z zagospodarowaniem terenu i dofinansowaniem na to zadanie – II etap z programu Polski Ład w wysokości 4.840.500,00 złotych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie, przygotowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Nowym Skoszynie, rozbudowa i przebudowa budynku gminy Waśniów oraz modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie, których funkcjonowały PGR -y – droga w Dobruchnie.

Jak mówiła skarbnik gminy B. Bugaj, budżet jest budżetem deficytowym w kwocie 14.487.058,79 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków w kwocie 3.478.782,00 złotych oraz  z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu z udziałem tych środków w kwocie 194.450,50 złotych, a także nadwyżki budżetowej w wysokości – 6.012.158,29 złotych i wolnych środków w kwocie 801.668,00 złotych. Gmina planuje także zaciągnięcie kredytu w 2023 roku 4 milionów złotych. Przychody ustalono w wysokości 15.507.058,79 złotych oraz rozchody w wysokości 1.020.000,00 złotych. Jak dalej zaznaczyła skarbnik gminy B. Bugaj budżet w 2023 roku nie będzie budżetem łatwym, lecz jest to budżet realny, proinwestycyjny i zachowujący płynność finansową gminy.

Wójt gminy Krzysztof Gajewski zwrócił uwagę  na rosnące ceny związane energią, co przekłada się na bieżące funkcjonowanie, a także dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz rosnące  ceny materiałów i usług, co przekłada się na wzrost cen ofert w ramach  zamówień publicznych. Wójt K. Gajewski nie ma wątpliwości, że rok 2023 nie będzie rokiem łatwym, z uwagi na niepewne czasy, w tym trwającą wojnę na Ukrainie, jednak skonstruowany budżet jest realny do wykonania i  ambitny. Wzrost inflacji, przekładający się bezpośrednio na życie mieszkańców, leżał u podstaw decyzji wójta o utrzymaniu podatków na tym samym poziomie co w latach poprzednich.

Sesja budżetowa była okazją do podsumowań i podziękowań. Wójt gminy złożył podziękowania wszystkim kierownikom i pracownikom Urzędu Gminy w Waśniowie, radnym Rady Gminy, sołtysom za owocną  współpracę, bez której nie byłaby możliwa realizacja zadań.  Podziękowania złożyli także – przewodniczący Rady Gminy Mirosław Chamera oraz przewodniczący Komisji Budżetu Janusz Bugajski. Słowa serdeczności i wdzięczności za pracę w trudnym okresie pandemii i działań wojennych na Ukrainie oraz niełatwym czasie naznaczonym wieloma wyzwaniami,  odebrali – wójt Krzysztof Gajewski, sekretarz Joanna Zajączkowska, skarbnik Bogumiła Bugaj, kierownik Referatu Technicznego Sylwester Grąkowski, Kierownik GOPS, Janina Kamińska, kierownik Centrum Usług Wspólnych Iwona Wiśniewska, kierownik Gminnej Biblioteki Barbara Kozłowska oraz Marzena Karcz dyrektor GOKiS.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *