Sąd nie zgodził się na przedłużenie tymczasowego aresztu dla Jarosława Górczyńskiego

Postanowieniem z dnia 11 października 2023 r. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim nie uwzględnił wniosku prokuratora Prokuratury Krajowej o przedłużenie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego prezydenta Jarosława Górczyńskiego. Jeśli, w przypadku zażalenia prokuratora, podobne stanowisko zająłby Sąd Okręgowy, w Kielcach, to prezydent wyszedłby na wolność w dniu 24 października 2023 roku.

-Wniosek prokuratora o przedłużenie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego nie został przez sąd uwzględniony z powodu braku kodeksowych przesłanek do jego dalszego stosowania -mówi sędzia Tomasz Durlej, rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach.

Sędzia wyjaśnił, że sąd, na podstawie art. 263 par. 2 Kodeksu postępowania karnego, w uzasadnieniu podjętego postanowienia wskazał, że wszelkie czynności w stosunku do podejrzanego, które powinny być prowadzone w warunkach wyłączających możliwość matactwa procesowego, zostały co do zasady zakończone. Sąd nie kwestionuje dużego prawdopodobieństwa, że podejrzany dopuścił się zarzucanych mu czynów, niemniej jednak istnieje możliwość przeprowadzenia dalszych czynności z udziałem podejrzanego przy zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych. Nie ma potrzeby zastosowania najsurowszego z nich, tj. tymczasowego aresztowania.

Zdaniem sądu

Rzecznik Tomasz Durlej powiedział, że prokurator przywołał na posiedzeniu sądu kwestię, iż sprawa ma charakter rozwojowy, jest potrzeba poszukiwania dalszych dowodów, natomiast nie wskazał we wniosku wystarczającego uzasadnienia dla zastosowania środka, o który wnosił.

-To, że pojawiła się potrzeba zgromadzenia dowodów przeciwko innym osobom, które mogą być uwikłane w tę sprawę, nie może być podstawą dla przedłużenia zastosowania tymczasowego aresztowania, zwłaszcza że prokurator miał pięć miesięcy na przeprowadzenie wszystkich czynności w stosunku do podejrzanego przebywającego w tymczasowym aresztowaniu –dodał sędzia Tomasz Durlej. Sądy trzy razy przedłużały zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego i materiał dowodowy w kapitalnej części został już przeprowadzony.

Prokurator może stosować w postępowaniu wszystkie środki zapobiegawcze przewidziane w procedurze karnej, jak dozory policyjne, poręczenia majątkowe, poręczenia osobiste, zakazy opuszczania kraju czy pozbawienie paszportu, za wyjątkiem tymczasowego aresztowania.

W tym stanie rzeczy z powodu braku przesłanek do przedłużenia zastosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego sąd orzekł o nieuwzględnieniu wniosku prokuratora.

Sędzia Tomasz Durlej powiedział, że prokurator może się zażalić na to postanowienie do Sądu Okręgowego w Kielcach, gdyż decyzja ta jest zaskarżalna. Jest jednak przekonany, że sąd ostrowiecki dogłębnie rozpoznał sprawę i jego werdykt jest prawidłowy.

Zdaniem Prokuratury Krajowej

Zgodnie z postanowieniem Sądu wobec Jarosława G. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania do 24 października 2023 roku.

W ocenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskimi o nieprzedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec Jarosław G. jest całkowicie bezpodstawne w świetle zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego oraz kolejnych zarzutów jakie w ostatnim czasie usłyszał podejrzany Jarosław G., dlatego też prokurator złoży zażalenie na decyzję Sądu. W ocenie prokuratury nadal realna jest obawa matactwa procesowego ze strony podejrzanego oraz grozi mu surowa kara co jest podstawą do stosowania tymczasowego aresztowania.

Należy przypomnieć, że w ostatnim czasie w śledztwie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach Jarosław G. usłyszał kolejne 3 zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwocie 40 tysięcy złotych. Aktualnie Jarosław G. jest podejrzany o popełnienie łącznie 15 czynów zabronionych, z których 9 dotyczy przyjmowania przez niego korzyści majątkowych i osobistych. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Prokurator nie wyklucza dalszych zarzutów w tej sprawie.

Domniemanie niewinności

W tym miejscu wypada przypomnieć o obowiązującym w cywilizowanym prawodawstwie domniemaniu niewinności. Zasada domniemania niewinności, in dubio pro reo, stanowi, że każda oskarżona osoba jest niewinna wobec przedstawianych jej zarzutów, dopóki wina nie zostanie jej udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu. Zasada ta została zapian w art.  5 Kodeksu postępowania karnego. Par.  1. Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Par. 2. Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.

Prezydent Jarosław Górczyński w swoim oświadczeniu nie przyznał się do zarzutów i zapowiada obronę swej niewinności przed sądem. Przypomina, że poprzednio, będąc oskarżonym o przestępstwa związane z gospodarką śmieciową, udowodnił przed sądami, że jest niewinny.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *