U nas smog też był! Na badania jakości powietrza poczekamy w Ostrowcu Świętokrzyskim trzy lata!

Gruchnęła wiadomość o smogu i rekordowych przekroczeniach pyłu PM10, m.in. w Kielcach. Choć na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego nie działa w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska stacja pomiarowa, to wszystko wskazuje na to, że u nas też wielkości, jakie występowały w powietrzu, którym oddychaliśmy, można szacować, jako wysoce przekroczone.
Podwyższone stężenie pyłu
W minioną niedzielę na stacjach monitoringu powietrza w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej oraz w Nowinach przy ul. Parkowej, została przekroczona wartość
progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (PA) dla pyłu PM10, określona na poziomie 200 ?g/m 3
(RMŚ w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu). Stężenie 24-godzinne w tym dniu na stacji w Kielcach wynosiło 297,1 ?g/m3, natomiast na stacji w Nowinach – 253,5 ?g/m 3.
-Przyczyną stwierdzonych podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10, jest w opinii WIOŚ w Kielcach przede wszystkim emisja z indywidualnych systemów ogrzewania domów oraz niekorzystne warunki meteorologiczne w ostatnich dniach, które ograniczają intensywność dyspersji zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, powodując ich kumulację -wyjaśnia Joanna Jędras z Wydziału Monitoringu Środowiska Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Kielcach. Apelujemy o przestrzeganie zaleceń zdrowotnych w okresach występowania wysokich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, bowiem w przypadku wystąpienia sytuacji smogowej i przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu (200?g/ m 3), w celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, małym dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym oraz osobom z chorobami serca lub układu oddechowego, zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami, zaś dorosłym bez kłopotów ze zdrowiem zaleca się powstrzymanie się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu. Z kolei w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (300?g/m 3), ze względu na bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami do niezbędnego minimum.
W Ostrowcu też były przekroczenia
Trzeba wiedzieć, że dane o jakości powietrza w strefie świętokrzyskiej dla ochrony zdrowia, do której należy Ostrowiec Świętokrzyski uzyskiwane są obecnie
na siedmiu stacjach na jej obszarze, w tym na trzech stacjach automatycznych (Nowiny, Połaniec, Małogoszcz), trzech manualnych (Starachowice, Busko Zdrój, Ożarów) oraz na stacji mobilnej w Solcu-Zdroju (automatyczno – manualna) .
– Oceny jakości powietrza dokonywane są w oparciu o wyniki ze stacji oraz dodatkowo z uwzględnieniem modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń dla województwa sporządzanego na poziomie krajowym- wyjaśnia Joanna Jędras z Wydziału Monitoringu Środowiska Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Kielcach. Wieloletnie serie pomiarowe pokazują, że w skali województwa najwyższe stężenia zanieczyszczeń mają miejsce w mieście Kielce. Wyniki w północnych obszarach województwa są o 10 -20 proc. niższe niż w Kielcach, a w południowej części województwa o ok. 19 -27 proc. niższe niż w Kielcach.
Jak podpowiada nam WIOŚ, do orientacyjnej bieżącej oceny powietrza w danym miejscu można posługiwać się wynikami z najbliższej stacji z uwzględnieniem specyfiki i położenia danego  obszaru.
Jedynie co nas może uspokoić to fakt, że na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego zaplanowane zostały szczegółowe badania jakości powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przy użyciu stacji mobilnej, ale dopiero? w roku 2020.
Niska emisja to plaga
Jak czytamy w przyjętym przed miesiącem przez ostrowieckich radnych Programie Ochrony Środowiska na lata 2016 -2019 z perspektywą na lata 2020 -2023 głównym źródłem niskiej emisji są w naszym mieście lokalne kotłownie, piece węglowe używane w indywidualnych gospodarstwach domowych. Tego typu lokalne systemy grzewcze nie posiadają urządzeń ochrony powietrza atmosferycznego. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową wynikającą z sezonu grzewczego. Odnotowuje się w nich spalanie odpadówkomunalnych, które mogą być źródłem emisji dioksyn, gdyż proces spalania jest niepełny i zachodzi w stosunkowo niskich temperaturach. Zanieczyszczenia z tego rodzaju źródła zawierają: znaczne ilości popiołu (ok. 20), siarki (1 -2) oraz azotu (1 proc.). W części zabudowy jednorodzinnej węgiel, koks spalany są w przestarzałych konstrukcyjnie piecach.
Dotacje i kontrole
Od sierpnia 2012 r. gmina Ostrowiec Świętokrzyski realizuje program w ramach zadań ochrony środowiska, polegający na przyznawaniu dotacji na wymianę systemu grzewczego na bardziej ekologiczny. Nie wszyscy chcą jednak korzystać z tych zapisów, a wówczas do akcji wkracza Straż Miejska.
-W celu ograniczenia niekorzystnego dla naszego zdrowia efektu smogu i wyeliminowania procederu spalania śmieci w domowych piecach Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim zintensyfikowała czynności kontrolne zwłaszcza w dzielnicach zabudowy jednorodzinnej, gdzie problem zadymienia jest obecnie największy -mówi komendant Straży Miejskiej, Andrzej Kaniewski. Prowadzone kontrole odbywają się na podstawie wydanych przez prezydenta upoważnień mających umocowanie w przepisach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Zgodnie z tymi uprawnieniami strażnicy mają prawo wstępu na teren nieruchomości i dokonywania kontroli tego czym palimy w naszych kotłowniach. Dotychczas podejmowane interwencje zazwyczaj kończyły się pouczeniem lub zwróceniem uwagi, jednakże w obecnej sytuacji w przypadku ujawnienia nielegalnego procederu spalania odpadów w nieprzystosowanych do tego piecach domowych sprawy mogą skończyć się nałożeniem grzywny w postępowaniu mandatowym lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu rejonowego, który może zakończyć się grzywną w wysokości nawet 5 tys. zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *