Ostrowiecki sąd dobrze oceniony

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, jako jeden z kilku uzyskał dobre wyniki pracy w 2016 r. Wpływ spraw wszystkich kategorii w Sądzie  Okręgowym i w Sądach Rejonowych, działających w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach, wyniósł 297.769. W tym czasie załatwiono 295.970 spraw (wskaźnik opanowania wpływu spraw wyniósł 99,4%).
-Wynik ten należy ocenić pozytywnie zważywszy, że średni wskaźnik opanowania wpływu w kraju wyniósł 95,2 proc. – -mówi Sędzia Sądu Okręgowego Jan Klocek, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach ds. karnych, penitencjarnych, nieletnich. Stało się tak mimo niedoboru kadrowego na wszystkich stanowiskach (sędziowie, referendarze, asystenci, urzędnicy) i niedostatecznej liczby biegłych oraz braku specjalistów z niektórych dziedzin. Przykładowo w naszym okręgu było nieobsadzonych (na dzień 31 grudnia 2016 r.) 11 wolnych stanowisk sędziowskich.
W 2016 r., 274 Sędziów orzekających w okręgu kieleckim rozstrzygnęło 295.970 spraw łącznie, co oznaczało, że 1 sędzia załatwił rocznie ponad 1.080 spraw.
-W wielu sądach i wydziałach istotnie wzrosła liczba spraw załatwionych ?mówi Sędzia Sądu Okręgowego, Monika Gądek -Tamborska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach ds. cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych.
W wydziałach cywilnych, karnych, pracy i ubezpieczeń społecznych w Sądzie Okręgowym w Kielcach załatwiono 21.954 spraw, tj. więcej o 638 spraw w porównaniu do roku ubiegłego. Zaległość ogółem w Sądzie Okręgowym w Kielcach spadła o 254 sprawy, tj. o 3,6%. Analizując dane statystyczne Sądu Okręgowego w Kielcach za rok 2016 można zaobserwować, że w większości kategorii spraw skrócił się przeciętny czas trwania postępowań z 7,9 w 2015 r. do 7,6 w 2016 r.
Na podkreślenie zasługuje istotny wzrost wpływu spraw gospodarczych – o ponad 900 oraz wzrost spraw w Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego (rejestracja spółek) o ponad 2.000. Nie wszyscy są zadowoleni z pracy sądów. W 2016 r. złożono 90 skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym przed Sądem Okręgowym w Kielcach bez nieuzasadnionej zwłoki, z czego 4 zostało uwzględnionych. Natomiast liczba skarg w tym zakresie, co do postępowań przed sądami rejonowymi, działającymi w okręgu wyniosła 103, z czego uwzględniono 29.
Ogólna ewidencja spraw rozpatrywanych w sądach powszechnych definiowana jest poprzez cztery główne wielkości: pozostałość spraw z poprzedniego okresu sprawozdawczego, wpływ spraw, załatwienie oraz pozostałość na okres następny.
-Analizując te wielkości należy mieć na uwadze, iż każda sprawa w ujęciu statystycznym traktowana jest jednakowo bez względu na swoją wagę merytoryczną ?podkreśla Sędzia J. Klocek. Dotyczy to zarówno spraw wielotomowych, skomplikowanych, angażujących pracę wielu osób, jak i spraw o zdecydowanie mniejszym stopniu złożoności. Systematycznie wzrasta stopień skomplikowania i obszerności spraw, wpływając na czas trwania postępowań. W 2016 r. w celu usprawnienia postępowań sądowych i zapewnienia właściwego toku urzędowania sądów kontynuowano m.in. stały nadzór i monitoring spraw, w szczególności spraw starych, aresztowych oraz zagrożonych przedawnieniem. Kontynuowano też wdrażanie e-protokołu w pionie karnym. Udoskonalono Portal Informacyjny i Portal Orzeczeń.
Na uzyskanie dobrych wyników przez Sąd Okręgowy i Sądy Rejonowe w 2016 r., zwłaszcza w sprawach karnych, wpływ miała dobra współpraca z Policją oraz Prokuraturą. Jednakże zasadniczą przyczyną osiągnięcia pozytywnych wyników sądów okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach była pełna zaangażowania praca sędziów i pozostałych pracowników.

klocekJan Klocek – rzecznik prasowy: -Szczególnie dobre wyniki uzyskał Sąd Okręgowy w Kielcach, opanowując wpływ na poziomie ponad 101% oraz Sądy Rejonowe w Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu, Starachowicach, Staszowie i Włoszczowie (od 100,7% do 110,3% – Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim).

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *