W ostrowieckim starostwie zlikwidowano wydział zdrowia

Na ubiegłotygodniowej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego radni pytali o powody likwidacji przez zarząd powiatu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych i włączenie prowadzonych przez niego spraw do rozszerzonego Wydziału Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych. Dotychczasowa naczelnik wydziału Anna Męczkowska otrzymała trzymiesięczne wypowiedzenie pracy, a dwie urzędniczki przeniesione zostały do pracy w wydziale edukacji.
– Dotychczas istniejąca komórka ds. zdrowia w sposób wybiórczy realizowała zadania powiatu w obszarze ochrony zdrowia, kładąc nacisk w głównej mierze na profilaktykę ? wyjaśnia starosta ostrowiecki, Zbigniew Duda. -Wiele zadań z tego obszaru było w sposób nienaturalny przesuwane na wyłączny poziom Zakładu Opieki Zdrowotnej. W innych zakresach ochrona i opieka zdrowia pozostawała domeną poszczególnych prywatnych placówek medycznych w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej bez wystarczająco rozbudowanego poziomu koordynacji, strategii i nadzoru. Do przeprowadzonej zmiany organizacyjnej poszczególne cele z tego obszaru wymagały każdorazowo bezpośredniego egzekwowania realizacji z poziomu wysokiego szczebla zarządzającego. Wydział ten mimo zawartego w nazwie elementu ?spraw społecznych? nie obejmował praktycznie w ogóle nadzoru i kształtowania polityki powiatu w sprawach społecznych.
Starosta wyjaśnia, że  zmiany regulaminu organizacyjnego starostwa wynikają z potrzeby optymalizacji jego struktury. Jest to kolejny etap jej dostosowywania dla zapewnienia sprawniejszej realizacji zadań powiatu oraz realnych potrzeb starostwa. -Przy tej zmianie położono nacisk zwłaszcza na uzupełnienie obszarów, które były pomijane w bezpośrednich zadaniach komórek, w szczególności Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych takich jak np. sfera pożytku publicznego, pomocy społecznej, kombatantów czy prowadzenia spójnej polityki w obszarze zdrowia – mówi.
Po likwidacji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zadania tej komórki zostały włączone do dotychczasowego Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. Wydział ten zmienił nazwę na: Wydział Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych i skupił w sobie całość obszarów dotychczas realizowanej edukacji, kultury, kultury fizycznej a także dodatkowo zdrowia, pomocy społecznej czy sfery pożytku publicznego, szczegółowo odzwierciedlonej w treści regulaminu. Zadania dotyczące turystyki włączone zostały do Wydziału Rozwoju Powiatu.
To nie jedyne zmiany organizacyjne w strukturze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. Sprawy związane z obsługą kadrową kierujących placówkami oświatowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi powiatu przeniesione zostały do kompetencji komórki ds. kadr, która zorganizowana została w formie wieloosobowego stanowiska ds. kadr. Ponadto, regulamin organizacyjny został uzupełniony o wymagane prawem, wyodrębnione stanowisko służby BHP.
Połączono także, zgodnie ze stanem faktycznym, stanowisko skarbnika, głównego księgowego oraz naczelnika Wydziału Finansowego. Ponadto, dokonana została korekta usytuowania pełnomocnika starosty ds. gospodarki i infrastruktury poprzez wyłączenie przyporządkowania mu dotychczasowych komórek organizacyjnych. O możliwości powierzenia temu stanowisku bezpośredniego nadzoru nad komórkami decydował będzie starosta odrębnym zarządzeniem.
-Wprowadzona zmiana połączenia obszaru edukacji, spraw społecznych i zdrowia umożliwi budowanie i realizowanie spójnej polityki powiatu w tych przenikających się obszarach ? podkreśla starosta. -Usprawnić powinna kompleksową i spójną realizację szeroko rozumianej polityki społecznej powiatu oraz ochrony i opieki zdrowotnej. Ponadto, zapewni lepszą koordynację w tych obszarach i wymagany poziom współpracy. Korzystne dla organizacji pracy jest również zmniejszenie liczby kierujących wydziałami naczelników.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *