Jest nowelizacja prawa sportowego

Prezydent RP podpisał nowelizację do ustawy o sporcie.
Resort sportu poprosiliśmy o przedstawienie zmian w akcie regulującym sportowe życie w naszym kraju.
W opinii ministerstwa sportu, ustawa zwiększy przejrzystość działania polskich związków sportowych i zapobieganie korupcji poprzez ograniczenie konfliktu interesów. Otóż, członek zarządu  polskiego związku sportowego nie będzie mógł prowadzić działalności gospodarczej w jakikolwiek sposób wiążącej się z działalnością statutową związku (dotyczy to także spółki cywilnej). Członek zarządu polskiego związku sportowego nie będzie mógł mieć więcej niż 10 % udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, której działalność łączy się z działalnością statutową związku. Wreszcie członek zarządu polskiego związku sportowego nie będzie mógł też być wspólnikiem w spółce osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych.
Po drugie, nowelizacja doprecyzowuje przepisy zobowiązujące polskie związki sportowe do badania rocznych sprawozdań finansowych tych związków przez biegłego rewidenta, a także doprecyzowuje zadania walnego zgromadzenia członków albo delegatów polskiego związku sportowego przy rozpatrywaniu i zatwierdzaniu sprawozdania z działalności związku oraz rocznego sprawozdania finansowego. Wprowadza obowiązek publikowania sprawozdań z działalności polskiego związku sportowego oraz rocznych sprawozdań finansowych w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. W  tym zakresie dostosowano przepisy ustawy o sporcie do przepisów ustawy o rachunkowości. Zmiany te pozwolą także usunąć wątpliwości interpretacyjne, zgłaszane przez Polskie Związki Sportowe w zakresie stosowania tych przepisów.
W ustawie przewidziano karanie zachowań korupcyjnych, które dotyczą nie tylko wyniku zawodów sportowych, ale także ustalania ich określonego przebiegu. Praktyka pokazuje, że korupcja może dotyczyć wielu zdarzeń w trakcie zawodów, np. liczby rzutów rożnych lub wolnych w trakcie meczu piłki nożnej, czasu dokonywania zmiany zawodników, sposobu zdobywania punktów, itp. Obecnie każde takie zdarzenie może stać się przedmiotem tzw. zakładów specjalnych, oferowanych zwłaszcza w Internecie. Zachowania korupcyjne wokół takich zdarzeń, ze względu na brak ich bezpośredniego wpływu na wynik zawodów, są trudniejsze do wykrycia, a przez to coraz częściej stosowane.
Co ciekawe, w kategorii sportu w rozumieniu ustawy mieszczą się teraz takie sporty, jak szachy, brydż sportowy czy chociażby przybierające na popularności sporty elektroniczne.
Po trzecie, nowelizacja dostosowuje przepisy ?Zwalczania dopingu w sporcie? do zmienionych standardów międzynarodowych poprzez ujednolicenie terminologii stosowanej w ustawie o sporcie (stosowanie terminu ?kontrola antydopingowa? zamiast ?kontrola dopingowa?) oraz zmianę zasad wyrażania zgody na stosowanie substancji zabronionej do celów terapeutycznych (np. leków na astmę dla biegaczy narciarskich). Zgodnie z projektem zgoda taka będzie wyrażana na zasadach określonych w Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie (nie tylko przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie, ale również przez międzynarodowe federacje sportowe). Nowelizacja wprowadza wyraźny przepis, zgodnie z którym członkiem Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Po czwarte, nowelizacja rozszerza na zawodników zakwalifikowanych do kadry narodowej w igrzyskach głuchych obowiązku objęcia opieką medyczną, a także podwyższa wysokość świadczeń olimpijskich dla medalistów o ok. 140 zł. Wprowadza zwolnienie z podatku dochodowego świadczeń olimpijskich. Po przyjęciu ustawy zakończeniu ulegnie proces dostosowania polskich związków sportowych do wymogów ustawy o sporcie. Polski związek sportowy, który nie będzie należał do międzynarodowej federacji sportowej, działającej w sporcie olimpijskim, paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski ? z mocy prawa stanie się związkiem sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń. O stwierdzeniu braku właściwej przynależności będzie orzekał Minister Sportu i Turystyki w drodze decyzji administracyjnej. Stowarzyszenia takie jak: Liga Obrony Kraju i Polski Związek Wędkarski, które na podstawie ustawy o sporcie stały się polskimi związkami sportowymi i nie dostosowały swojej działalności do wymogów ustawy o sporcie, ponownie staną się stowarzyszeniami. Ograniczony zostanie obowiązek tworzenia ligi zawodowej do najwyższej klasy rozgrywkowej w danym sporcie.
Po  piąte, nowelizacja uszczegółowi  przepis dotyczący możliwości dofinansowania dotacją celową z budżetu państwa Centralnego Ośrodku Sportu w Warszawie przez Ministra Sportu i Turystyki. Zmieni też upoważnienie dla Ministra Zdrowia do wydania, w porozumieniu z ministrem sportu i turystyki, rozporządzenia w sprawie kwalifikacji  lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego.
Po szóste, nowelizacja dookreśli podstawę prawną do udzielania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji celowych dla klubów sportowych działających na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego i niedziałających w celu osiągnięcia zysku z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wprowadzi przepis, zgodnie z którym terenowe jednostki organizacyjne Aeroklubu Polskiego, które zrzeszają osoby fizyczne, zostaną przekształcone z mocy prawa w odrębne stowarzyszenia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *