Mamy miliony na zabezpieczenie przeciwpowodziowe!

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych otrzymał 15 mln 750 tys. zł na zadanie związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Ostrowca Świętokrzyskiego oraz gminy Bodzechów.
Cała inwestycja będzie polegać na regulacji rzeki Modły oraz wykorzystaniu istniejącego zbiornika w Częstocicach, jako polderu zalewowego przyjmującego falę powodziową (będzie to tzw. suchy zbiornik przeciwpowodziowy).
Wsparcie dla trzech inwestycji
Zarząd Województwa przekazał prawie 54 mln zł na trzy duże zadania wybrane do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach konkursu na projekty związane z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych.
Konkurs realizowany był w ramach działania pn. ?Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków? RPOWŚ na lata 2014 ?2020. Do dyspozycji potencjalnych wnioskodawców Zarząd Województwa postawił kwotę ponad 74 mln zł. Na konkurs wpłynęły trzy projekty i wszystkie one przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, uzyskując minimalną wymaganą liczbę punktów, konieczną do uzyskania dofinansowania z RPO.
Oprócz zabezpieczenia przeciwpowodziowego Ostrowca Świętokrzyskiego zaplanowano odbudowę zalewu w Sielpi oraz budowę zbiornika małej retencji w Radoszycach.
-Każda inwestycja w tego typu infrastrukturę jest szalenie istotna – uważa marszałek województwa Adam Jarubas. Pamiętajmy, że ich niezrealizowanie może powodować coraz to większe szkody w gospodarstwach domowych i infrastrukturze publicznej.
Marszałek przyznaje, że problem zabezpieczenia przeciwpowodziowego Ostrowca Świętokrzyskiego i gminy Bodzechów był doskonale znany, gdyż w tej sprawie wpływały wnioski zarówno od mieszkańców, jak i władz samorządowych.
-Inwestycja będzie realizowana na początku przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, a w przyszłym roku po zmianie struktury przejmie ją nowa jednostka ? wyjaśnia marszałek Adam Jarubas. Dlatego możemy mówić, z uwagi na wagę problemu, o wojewódzkiej inwestycji, która zabezpieczy teren przed ewentualnymi powodziami.
Co obejmie projekt?
Przed rokiem na zlecenie ŚZMiUW została opracowana dokumentacja projektowa przy współudziale finansowym Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Urzędu Gminy w Bodzechowie. Przedsięwzięcie obejmie budowę systemu suchych zbiorników przeciwpowodziowych o powierzchni 5,71 ha, 1,2 ha, 6,10 ha, 5,62 ha z przegrodami piętrzącymi, regulację rzeki Modły na długości 205m, regulację dopływu spod Mychowa na długości 84 m, przebudowę i remonty przepustów na rzece oraz częściowe podwyższenie lewego wału przeciwpowodziowego.
Ogólnie planowane przedsięwzięcie ma na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe gminy Bodzechów w oparciu o stworzenie systemu retencji wód z siecią zbiorników z rezerwą przeciwpowodziową oraz ochronę przeciwpowodziową Ostrowca Świętokrzyskiego, związaną z rozbudową wałów przeciwpowodziowych w ujściowym odcinku Modły do rzeki Kamiennej, przed skutkami powodzi i związanymi z nimi stratami gospodarczymi, materialnymi oraz zanieczyszczeniami naniesionymi przez wezbrane wody.
Zadaniem suchych zbiorników wodnych będzie przejęcie w całości i zretencjonowanie odpływów wywołanych nawałnicami. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2018 -2019.
pas, jbo

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *