?Hutnik? wstaje z kolan

W dniu 2 października do Sądu Rejonowego w Kielcach wpłynął wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej ?Hutnik? o otwarcie postępowania sanacyjnego, a już 3 października 2017 r. tenże sąd – Sąd Rejonowy w Kielcach Sekcja ds. Upadłościowych – wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego.
-Na mocy sądowego postanowienia został wyznaczony nadzorca w osobie Grzegorza Tutaja, który w dniu 3 października 2017 r. zjawił się w siedzibie spółdzielni ?mówi sędzia Monika Gądek ?Tamborska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach. Co ważne ? wyznaczenie przez sąd nadzorcy nie oznacza w tym przypadku, że dłużnik, czyli SM ?Hutnik?, został całkowicie odsunięty od możliwości działania, gdyż ma on zachowane prawo zarządu w zakresie czynności zwykłego zarządu.
Otwarcie postępowania sanacyjnego SM ?Hutnik? skutkuje m.in. zawieszeniem postępowań egzekucyjnych i uchyleniem zajęć rachunków bankowych. Komornik, na którego tak narzekali spółdzielcy, zostanie usunięty ze spółdzielni.
Postanowieniem sądu z dnia 3 października 2017 r. otwarta została droga do naprawy sytuacji w spółdzielni. Dla tysięcy spółdzielców to historyczny dzień, w którym SM ?Hutnik? zaczyna wstawać z kolan. Podpisane w latach 90. fatalne, choć uznane za prawomocne, akty notarialne, na co wskazywaliśmy w licznych publikacjach, rzuciły ponury cień nie tylko na spółdzielców, ale i na cały Ostrowiec.
-Cieszymy się z takiego obrotu spraw – mówi prezes Marek Zborowski. Przede wszystkim wspólnie z zarządcą udało się doprowadzić do porozumienia z MEC-em, wobec którego mamy zaległość wynoszącą 4,218 mln zł (bez odsetek). Wymaga to z naszej strony mądrej polityki finansowej, w tym konsekwentnego egzekwowania zaległości czynszowych. Mamy zachowane prawo zarządu w zakresie czynności zwykłego zarządu. Zrobimy wszystko, by w ciągu najbliższych 9 -12 miesięcy stanąć na nogi.
Warto dodać, ze ustawa ?Prawo Restrukturyzacyjne? obowiązuje od stycznia 2016 r. To bardzo ważny akt prawny, który daje możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji bez konieczności składania wniosku o upadłość. Ustawa ta skierowana jest do wszystkich podmiotów, które są niewypłacalne, bądź zagrożone tym statusem, ale mają racjonalne argumenty umożliwiające naprawę tej sytuacji poprzez zawarcie układu z wierzycielami.
W ramach tejże ustawy możliwe jest przeprowadzenie restrukturyzacji w czterech wariantach. Pierwszy – postępowanie o zatwierdzenie układu, drugi – uproszczone postępowanie układowe, trzeci – postępowanie układowe, czwarty – postępowanie sanacyjne. To ostatnie, będące najpełniejszą procedurą restrukturyzacyjną, umożliwia ochronę dłużnika przed działaniami wszystkich wierzycieli, ale w zamian za to odbiera czasowo władztwo nad zarządem dłużnika. Nie dotyczy to SM ?Hutnik?, bo zarząd zachował prawo wykonywania czynności zwykłego zarządu.
Sąd wyznacza zarządcę, który podejmuje decyzje, dotyczące bieżącej działalności oraz opracowuje Program Restrukturyzacji, jak również propozycje układowe. Procedurę rozpoczyna wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego (art. 283 ustawy), który może złożyć dłużnik, kurator dłużnika, o ile został ustanowiony lub wierzyciel osobisty.
W postępowaniu zabezpieczającym sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika poprzez ustanowienie: tymczasowego nadzorcy sądowego lub tymczasowego zarządcy, do którego stosuje się przepisy o zarządcy. Sąd wydaje postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego i odbiera zarząd własny dłużnikowi wyznaczając jednocześnie zarządcę.
Zarządca obejmuje zarząd masą sanacyjną, zarządza nią, sporządza spis z inwentarza oraz sporządza i realizuje plan restrukturyzacyjny. Zgodnie z art. 288 ust. 3 Ustawy, jeśli sąd uzna, że skuteczne przeprowadzenie postępowania sanacyjnego wymaga udziału dłużnika lub jego reprezentantów, sąd może zezwolić dłużnikowi, który daje gwarancję należytego sprawowania zarządu, na wykonywanie zarządu nad całością lub częścią przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. Zgodnie z art. 312 Ustawy, wsparciem dla zarządcy jest zawieszenie postępowań egzekucyjnych skierowanych do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej, wszczęte przed dniem otwarcia PS oraz możliwość uchylenia zajęć.
Zarządca w porozumieniu z dłużnikiem sporządza w terminie trzydziestu dni od otwarcia PS plan restrukturyzacyjny, w uzasadnionych przypadkach art. 313 ust. 2 Ustawy przewiduje przedłużenie tego terminu do trzech miesięcy. W planie restrukturyzacyjnym zarządca wskazuje ewentualne zasady zwolnienia pracowników, mienie podlegające zbyciu oraz umowy, od których zamierza odstąpić. Po uzyskaniu opinii rady wierzycieli, sędzia ? komisarz wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego. Po zrealizowaniu części lub całości planu restrukturyzacyjnego, nie  później niż dwanaście miesięcy od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, sędzia ? komisarz, zgodnie z art. 321 Ustawy zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu  głosowania nad układem.  Postępowanie sanacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu lub o odmowie jego  zatwierdzenia (art. 324 ustawy).

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *