Ważne dla pracowników

Zmiany w prawie pracowniczym
Szykują się duże zmiany w Kodeksie pracy. W sejmowej komisji trwają prace m.in. nad jednym wymiarem urlopów pracowniczych, ich utratą w razie nie wykorzystania w danym roku, bezpłatnym urlopem na żądanie, czy likwidacją umów cywilnoprawnych. Obowiązujące są już natomiast inne zmiany w prawie pracy, o których mówi nadinspektor pracy Barbara Kaszycka, rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.
Wynagrodzenie minimalne
Od początku br. minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2.100 złotych brutto, tj. o 100 złotych więcej niż w roku poprzednim. Wynagrodzenie minimalne ustalane jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, czyli np. za pracę w wymiarze 1/2 etatu pensja minimalna wynosi 1.050 zł. Z początkiem roku wzrosła też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych. Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia skutkuje zmianą wysokości świadczeń, których poziom jest uzależniony od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Dotyczy to np. dodatku za pracę w porze nocnej, wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego, odprawy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wyższe są również kwoty wolne od potrąceń.
Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców
Od 1 stycznia br. obowiązują również nowe zezwolenia na pracę cudzoziemców. Powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy na terenie RP bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest dopuszczalne przez okres 6 miesięcy, w ciągu kolejnych 12 miesięcy przez obywateli 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy na podstawie zarejestrowanego przez właściwy powiatowy Urząd Pracy pisemnego oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Jednocześnie istnieje możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym) dla obywateli wszystkich państw trzecich.
Ograniczenie handlu w niedziele
Od 1 marca br. nastąpi stopniowe ograniczanie handlu w niedziele. Od 1 marca do 31 grudnia 2018 r. praca w placówkach handlowych będzie dozwolona w pierwszą i ostatnią niedziele miesiąca, chyba, że w tym dniu wypadnie święto. W 2019 r. zakupy będzie można robić tylko w ostatnią niedzielę, a w 2020 r. zakaz obejmie wszystkie niedziele. Jednak mogą być czynne sklepy, gdzie handel będzie prowadził sam właściciel. Nowe regulacje przewidują wyjątki dotyczące prowadzenia handlu np. na stacji paliw, w kwiaciarni, lodziarni, cukierni, piekarni. Za złamanie ograniczenia handlu w niedzielę nowa ustawa przewiduje karę grzywny w wysokości od 1 tys. do 100 tys. zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *