Zaskoczeni rachunkami za wodę

Do redakcji zgłosili się mieszkańcy osiedla Denków.
Są zaskoczeni formą rozliczenia za wodę. Faktury z miesiąca na miesiąc mają coraz krótszy okres rozliczeniowy.
Za przykład podają rozliczenia z ostatnich kilku miesięcy (data sprzedaży 2017.10.30 data płatności 2017.11.20, data sprzedaży 2017.11.22 data płatności 2017.12.12, data sprzedaży 2018.01.18 data płatności 2018.02.07). Jak podkreślają, każdy w domu planuje wydatki i skracanie co miesiąc płatności za faktury nie pomaga w planowaniu tych wydatków. Nie wszyscy otrzymują także wypłaty zaraz po 1 danego miesiąca. Mieszkańcy  wskazywali także na wysokie płatności za zwłokę. Wystarczyło, że zapłacili fakturę 3 dni po terminie, a za ponaglenie mieli naliczoną opłatę w wysokości 10 zł. Spostrzeżenia mieszkańców Denkowa przekazaliśmy do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Chcieliśmy wiedzieć, czy faktycznie stosuje się skracanie terminu opłat za pobraną przez odbiorcę wodę? Jak faktycznie naliczane są ponaglenia zapłaty za wystawione faktury?
-Odczyty wodomierzy w rejonie Denkowa odbywają się drogą radiową od czerwca 2017 r., a faktury wysyłane drogą pocztową – informuje dyrektor ds. ekonomicznych MWiK w Ostrowcu Świętokrzyskim, Łukasz Madej. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/28/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, pkt 5, odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób. W przypadku zapłaty przelewem bankowym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na konto bankowe spółki.
Jak podkreśla Ł. Madej, ze względu na dostarczanie faktur listownie termin płatności został określony na 20 dni i jest on niezmienny, i nigdy nie był skracany.
-W 2017 r. odczyty dokonywane były pod koniec każdego miesiąca, natomiast od 2018 r. nastąpiła zmiana tego terminu, co jest związane z reorganizacją i zmianą terenów odczytów radiowych – informuje dyrektor ds. ekonomicznych MWiK. Obecnie są one dokonywane w pierwszym tygodniu każdego miesiąca, przy czym termin płatności nadal wynosi 20 dni. Co się tyczy informacji o wysokości płatności za zwłokę, to jest ona nieprawdziwa. Spółka dotychczas nie nalicza żadnych opłat za wezwania do zapłaty, ponadto na każdej fakturze odbiorca ma wydrukowany wykaz nierozliczonych należności.
MWiK uważa, że zarzuty skierowane przez mieszkańców osiedla Denków są bezpodstawne. Spółka podkreśla, że wszyscy zainteresowani rozliczeniem za pobór wody mogą otrzymać wszelkie informacje w Biurze Obsługi Interesanta, bądź w dziale handlowym w siedzibie spółki, jak również telefonicznie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *