Co wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

-Kupiliśmy mieszkanie, w którym trzeba było przeprowadzić gruntowny remont ?mówi czytelnik. Wzięliśmy na to kredyt. Pobranych z banku pieniędzy nie starczyło jednak na wyposażenia naszego M-3 w urządzenia AGD i RTV. Pomogli moi rodzice.
Dostaliśmy od nich w darowiźnie sprzęt o wartości kilkudziesięciu tysięcy zł. Czy ta darowizna wchodzi w skład majątku wspólnego, czy też pozostanie częścią mojego osobistego majtku?
-Zawarcie małżeństwa rodzi szereg różnych skutków prawnych pomiędzy małżonkami ? wyjaśnia mgr Przemysław Plaskota (KANCELARIA PRAWNA, ul. Krucza 2, i piętro, 150 m od Urzędu Skarbowego, tel. 41 -247 -25 -00). Jednym z nich jest powstanie tzw. ustawowej wspólności majątkowej pomiędzy nimi. Wspólność majątkowa obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, a także kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie. Nie oznacza to jednak, iż każde nowe przysporzenie majątkowe wejdzie w skład wspólnego majątku małżonków. W pewnych sytuacjach otrzymane przedmioty staną się częścią majątku osobistego małżonka.
Niezależnie od tego jaki ustrój majątkowy istnieje pomiędzy małżonkami, prawa i przedmioty nabyte w drodze dziedziczenia lub darowizny będą stanowiły własność tylko jednego z małżonków. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, do majątku
osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Oznacza to, że przedmioty te wchodzą w skład majątku osobistego niejako automatycznie, chyba, że spadkodawca lub darczyńca wyraźnie zaznaczy, że mają wejść w skład majątku wspólnego małżonków.
Ponadto należy zaznaczyć, że wyjątkiem są tutaj przedmioty zwykłego urządzenia domowego (meble, AGD, RTV) służące do użytku obojga małżonków. Są one bowiem objęte wspólnością ustawową i należą do każdego z małżonków także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba, że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *