Rozwój, to nie tylko gminne inwestycje… Chcemy żyć lepiej! Przedsiębiorcy o współpracy z samorządami

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach poinformowała nas, że przesłała do wszystkich gmin, a więc miejskich, miejsko ? gminnych i wiejskich, w województwie świętokrzyskim ankietę zawierającą 19 pytań o podjęte działania w 2017 roku. Wnioski z przeprowadzonej ankiety wskazują, że w ostatnich latach województwie świętokrzyskim nastąpił dynamiczny rozwój cywilizacyjny. Przybyły nowoczesne obiekty w dziedzinie kultury, sportu, zdrowia i oświaty. Przebudowano drogi i ulice, rewitalizacji poddano stare centra miast i miasteczek. Mieszkańcy regionu oczekują jednak poprawy materialnych warunków życia, a to wymaga sprzyjających warunków dla rozwoju gospodarczego, który oznacza możliwości tworzenia miejsc pracy, dochody z zatrudnienia, ożywienie rynku wewnętrznego, wyższe podatki do budżetu miasta, a to z kolei ? zaspokojenie potrzeb oświaty, kultury, służby zdrowia i innych dziedzin życia. Tworzenie klimatu dla rozwoju gospodarki wciąż stanowi wyzwanie i dla władz gmin, i dla przedsiębiorców.
Analiza ankiety byłaby zbyt długa, toteż ograniczymy się jedynie do jej najciekawszych wniosków. Okazało się m.in., że aktualnej strategii rozwoju nie posiada 20% gmin, a program rozwoju przedsiębiorczości opracowały jedynie 4 gminy. Długoletni plan inwestycyjny przyjęło 15 gmin. Program rozwoju sieci drogowej ma 5 gmin, strategię rozwoju turystyki przyjęło 7 gmin, a program poprawy bezpieczeństwa ma 5 gmin. Tylko 2 gminy miejsko-wiejskie oraz 11 wiejskich posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu. 2 gminy miejsko-wiejskie oraz 12 wiejskich w ogóle nie dysponują miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości, najważniejsze są wydatki na inwestycje w infrastrukturę. W przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminach miejskich wynoszą od 158,40 do 458,77 zł, w gminach miejsko-wiejskich od 133,74 do 718,86 zł, a w gminach wiejskich od 74,29 do 1.565,89 zł. Natomiast zadłużenie jest z jednej strony miarą kondycji finansowej gminy, ale z drugiej ma związek z zaangażowaniem inwestycyjnym. W 4 gminach miejskich naszego województwa zadłużenie w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi od 438,47 do 4.078,64 zł.


Ankieta wykazała, że tematyka gospodarcza rzadko trafia pod obrady sesji samorządów, a jeśli już to chodzi o decyzje administracyjne lub związane z budżetem lub absolutorium dla władz. Wymowne jest to, że tylko 1 gmina podała jako temat posiedzenia ?ulgi i zwolnienia od podatku od nieruchomości?? W gminach rzadko działają także organizacje przedsiębiorców ? izby gospodarcze, samorząd rzemieślników, organizacje pracodawców lub ich oddziały. W 14 gminach miejsko-wiejskich i 33 wiejskich nie ma ich wcale. Natomiast instytucje otoczenia biznesu, rozumiane jako stowarzyszenia, fundacje, fundusze, banki nie działają w 10 gminach miejsko-wiejskich 25 wiejskich.
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa stwierdza, że tworzenie jak najlepszych warunków dla tworzenia i funkcjonowania firm powinno stanowić jeden z najważniejszych celów strategicznych gmin. Pomóc w tym może dialog i partnerskie relacje z przedsiębiorcami na bazie wypracowanych strategii rozwoju gminy, rozumianych jako dalekosiężne plany ze strategicznymi celami rozwoju. Budowanie planu rozwoju gospodarczego z pewnością dałoby okazję do wymiany poglądów z przedsiębiorcami, przyjęcia rozwiązań stanowiących kompromis między potrzebami i możliwościami. To narzędzie zdecydowanie zbyt rzadko wykorzystywane jest przez jednostki samorządu terytorialnego.
Według Izby, polityka podatków i opłat wobec przedsiębiorców promuje gminę jako miejsce dobre do inwestowania. W tej dziedzinie tkwią olbrzymie rezerwy. Preferencje w podatkach dla przedsiębiorców sprzyjają rozwojowi ich firm, a tym samym rozwojowi gmin. Ważną informacją dla przedsiębiorcy i inwestora są dane o powierzchni gminy objętej planem zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem przedsiębiorców, zlokalizowanie inwestycji na terenie bez planu wywołuje liczne ryzyka i bardzo trudny proces urzędniczy. Przedsiębiorcy poszukują źródeł informacji, platform współpracy i wsparcia. Takich możliwości w gminach jest zdecydowanie za mało. Do wyjątków należą komisje lub rady powołane do dbania o rozwój przedsiębiorczości, punkty informacji gospodarczej oraz inicjatywy podejmowane na rzecz wspierania biznesu.
Wyniki ankiet przeprowadzanych przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową na temat współpracy jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorcami potwierdzają, iż to niezwykle istotny czynnik dla działalności gospodarczej. Współpraca, to z jednej strony wiedza o planach inwestycyjnych gminy i jej potrzebach, a z drugiej, jak widać często nie docenianej, także wiedza o oczekiwaniach mieszkańców, w tym również przedsiębiorców i podatników. Szczególnie tych, którzy myślą o założeniu działalności gospodarczej lub taką działalność prowadzą i szukają miejsca, by się rozwijać lub przenieść. Od tego typu wiedzy przedsiębiorcy rozpoczynają budowanie koncepcji działalności swoich firm. Jednostki samorządu terytorialnego, które stwarzają korzystne warunki do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, posiadają dokumenty i opracowania ułatwiające prowadzenie takiej działalności oraz są otwarte na współpracę ze środowiskiem przedsiębiorców, mogą niewątpliwie liczyć na szybszy rozwój gospodarczy oraz większe wpływy do gminnych budżetów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *