Stypendia dla najzdolniejszych

Jeszcze tylko do końca października można składać wnioski o przyznanie stypendium w ramach ?Świętokrzyskiego programu stypendialnego?.

Na najzdolniejszych, a jednocześnie pochodzących z niezbyt zamożnych rodzin, uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, 3 klas gimnazjalnych, liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych czekają wypłacane jednorazowo stypendia w wysokości 3.800 zł.

-Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił właśnie nabór wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2018/2019 ? pieniądze na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014/2020 ?informuje Iwona Sinkiewicz ?Potaczała, rzecznik Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt przewiduje wypłatę ok. 700 stypendiów przez 12 miesięcy, tj. od września tego roku do sierpnia 2019 r. na łączną sumę dla każdego ucznia 3.800 zł. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, oświadczenie o dochodach i inne). Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania stypendium zostały zawarte w regulaminie, którego treść wraz z załącznikami są udostępnione na stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro w zakładce ?Programy Stypendialne?.

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów rozpoczyna się 3 października 2018 r., a kończy 31 października 2018 r. (w przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Wniosek wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w Regulaminie, należy przekazać osobiście w godz. 7.30 ?15.30 lub wysłać listem poleconym w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią szkoły wraz z dopiskiem Świętokrzyski program stypendialny na adres: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, ul. Paderewskiego 34a, 25- 502 Kielce, pokój 25.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *