Radni miejscy interpelują

Jednym z punktów najbliższej sesji Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim jest informacja Przewodniczącej Rady Miasta o złożonych interpelacjach.


Ów punkt z uwagi na zmiany w ustawach samorządowych zastępuje dotychczasowy ?Interpelacje i zapytania? Zmieniła się procedura zwracania z interpelacją albo zapytaniem do prezydenta. Teraz radny musi sporządzić interpelację (zapytanie) na piśmie, zawrzeć w niej krótkie przedstawienie stanu faktycznego i wynikające z niego pytania, a następnie złożyć ją do przewodniczącego rady gminy. Ten przekazuje interpelacje (zapytanie) prezydentowi. Teraz prezydent (lub osoba przez niego wyznaczona)
musi udzielić odpowiedzi na piśmie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji (zapytania).
Treść interpelacji (zapytania) oraz udzielonej odpowiedzi musi być też podana do publicznej wiadomości przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy i w inny zwyczajowo przyjęty sposób.
Znamy nazwiska pierwszych radnych, którzy skorzystali z tej drogi. Radny Andrzej Pałka wniósł o postawienia barierek na górce zjazdowej, znajdującej się na placu zabaw pomiędzy ulicami: Modrzewiowa i Jaworowa oraz oznaczenia przejścia dla pieszych idących z ul. Cedrowej na ten plac zabaw, umieszczenia w planach na rok 2019 położenia nakładki bitumicznej na ul. Platanowej wraz z infrastrukturą, a także postawienia znaków ograniczenia prędkości do 40 km/h na ulicach: Kolonia Robotnicza, Jodłowa, Las Rzeczki, Długa (od ronda NSZ do granic miasta). Interpelacja radnego Arona Pietruszki dotyczyła podjęcia działań mających na celu ograniczenie prędkości na odcinku skrzyżowania ulic L. Waryńskiego/ H. Sienkiewicza do skrzyżowania ulic L. Waryńskiego/Wspólna, zaś radnego Marka Giemzy – zamontowania znaków ?początek ścieżki rowerowej? i ?koniec ścieżki rowerowej? na ścieżce rowerowej przy ul. Rzeczki.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Radni miejscy interpelują

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *