Zarząd powiatu ponownie w czteroosobowym składzie

Radni powiatowi w głosowaniu tajnym, w związku z przyjętą zmianą Statutu Powiatu Ostrowieckiego, odwołali Jerzego Mroza z funkcji członka Zarządu Powiatu Powiatu Ostrowieckiego. Tym samym dostosowali skład Zarządu Powiatu Ostrowieckiego do stanu prawnego określonego w Statucie Powiatu Ostrowieckiego. Za przyjęciem uchwały było 14 radnych, a wstrzymało się od głosu 7.
Opozycja uważa, że sędzia i mecenas Jerzy Mróz mógłby wnieść do obrad zarządu powiatu fachowość i niezbędną wiedzę, tym bardziej że pełnił on funkcję członka nieetatowego i nie pobierającego żadnego wynagrodzenia.
Teraz, zgodnie z dokonaną zmianą, w skład Zarządu Powiatu Ostrowieckiego wchodzą: starosta jako przewodniczący, wicestarosta oraz pozostali, dwaj członkowie. Przypomnijmy tylko, że członkami zarządu powiatu są radni Agnieszka Rogalińska i Łukasz Dybiec.
W myśl przepisów ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu może na uzasadniony wniosek starosty odwołać poszczególnych członków zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. O odwołanie piątego członka zarządu powiatu wnioskował starosta ostrowiecki.
Jerzy Mróz od samego powołania zdawał sobie sprawę z tego, że w zarządzie będzie pracował do czasu przyjęcia nowego statutu, na mocy którego liczba członków wybieralnych zostanie ograniczona do dwóch.
Wicestarosta Andrzej Jabłoński podkreśla, że ograniczenie liczby członków było od początku intencją nowej władzy w powiecie ostrowieckim. Powołanie piątego członka zarządu powiatu było koniecznością po tym, jak jedną z uchwał Rady Powiatu Ostrowieckiego zaskarżyła wojewoda świętokrzyska.
Wicestarosta Andrzej Jabłoński podziękował Jerzemu Mrozowi za dotychczasową pracę w zarządzie powiatu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *