Znów będzie protest? Za mało pieniędzy na funkcjonowanie WTZ

Nie tak dawno mieliśmy czarny protest Warsztatów Terapii Zajęciowej w całej Polsce, w tym w ostrowieckim WTZ ?Szansa? przy ulicy Żabiej. Teraz, jak poinformował nas dyrektor i radny powiatowy Rogala Rogala, zanosi się na kolejny. Na razie Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej skierowało do premiera, wicepremiera, szefa kancelarii premiera, a także ministra rodziny, pracy i polityki społecznej i prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pismo, w którym wyraża zaskoczenie, że Rada Ministrów będzie po raz kolejny pracowała nad nowym rozporządzeniem w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Zaskoczenie jest tym większe, że po odbytym dwa tygodnie wcześniej spotkaniu prezydium Forum z przedstawicielami ministerstwa rodziny i PFRON strona rządowa miała przedstawić prezydium OFWTZ propozycję sposobu podniesienia poziomu finansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polsce.

Okazuje się także, że z jeszcze większym zaskoczeniem i dezaprobatą środowiska WTZ została przyjęta treść założeń tego projektu związanego z poziomem finansowania działalności tych instytucji w latach 2019 – 2022. Oczywiście, sam fakt podjęcia próby polepszenia sytuacji finansowej naszych placówek oceniany jest pozytywnie, ale nie zmienia to faktu, że zaproponowana przez stronę rządową dynamika wzrostu poziomu algorytmu nie wychodzi naprzeciw zapowiadanym zmianom ekonomicznym i społecznych w naszym kraju.

Proponowane rozwiązania finansowe tylko w bardzo drobnej części wychodzą naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom organizacji prowadzących WTZ. W dużym stopniu nie spełniają przedstawionych stronie rządowej postulatów, a zwłaszcza postulatu o ?uzyskanie stabilnego, płynnie rosnącego i w wysokości adekwatnej do ponoszonych kosztów funkcjonowania WTZ w Polsce, zapewniającego realizację na odpowiednim poziomie zadań z zakresu prowadzonej rehabilitacji kwoty dofinansowania ze środków PFRON na poziomie 2500,00 zł?. Dlaczego?

Otóż, przyjęcie w dniu 10 września br. przez rząd przepisów o zwiększeniu w 2020 roku poziomu płacy minimalnej do wysokości 2600,00 zł oraz planowana mapa drogowa zwiększenia wysokości tego wskaźnika kolejno: w roku 2021 do 3000,00 zł, a w roku 2022 do 4000,00 zł powoduje, że zawarte w omawianym projekcie propozycje zwiększenia w latach 2019 – 2022 kwoty dofinansowania ze środków PFRON kosztów działalności Warsztatów (średnio o 131 zł miesięcznie na uczestnika), nie tylko nie spowodują zahamowania degradacji placówek WTZ, ale nieuchronnie pociągną za sobą likwidację wielu z nich. Zapisane w opisie projektu kwoty oczywiście podnoszą bezwzględną wartość dofinansowania przez PFRON kosztu pobytu uczestnika WTZ, to jednak realna jego wartość pozostanie w najlepszym przypadku na tym samym poziomie, co w roku bieżącym. Martwi też brak zapisów o wprowadzeniu stałego, corocznego wskaźnika waloryzacji opartego o najniższe wynagrodzenie.

Jak podkreśla Robert Rogala, środowisko osób niepełnosprawnych oraz pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej z całej Polski zaapelowało więc do strony rządowej o poważne traktowanie problemów, z którymi od wielu lat borykają się placówki WTZ. Wnosi o ponowne pochylenie na treścią omawianego projektu.

??Wszystkim nam zależy na w miarę możliwie szybkim oraz konstruktywnym rozwiązaniu sytuacji. Dlatego oczekujemy na przedstawienie bardziej realnych w stosunku do dynamicznie zmieniającej się sytuacji ekonomicznej w kraju propozycji finansowych oraz o zaproponowanie – w trybie pilnym terminu spotkania w celu dokonania niezbędnych korekt propozycji zawartych w projekcie rozporządzenia, uwzględniającego możliwości budżetu państwa, ale przede wszystkim dającym Warsztatom Terapii Zajęciowej w Polsce szansę wspierania na odpowiednia wysokim poziomie osób niepełnosprawnych?.? ? czytamy  w stanowisku Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Przypomnijmy, że Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówki działające na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych. Ich celem jest prowadzenia rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do rozwoju samodzielności i nabywanie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy. W całej Polsce funkcjonuje ponad 700 placówek, w których ponad 27 tysięcy osób niepełnosprawnych ma zapewnioną systematyczną rehabilitacje i wsparcie. Od lat mają kłopoty z waloryzacją kwoty dofinansowania kosztów rocznego  pobytu  jednego  uczestnika  WTZ doprowadzają do znacznych trudności w funkcjonowaniu warsztatów terapii zajęciowej. Brak pieniędzy na inwestycje infrastrukturalne doprowadził do znacznej degradacji budynków i pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia dla uczestników WTZ. Sprzęty, którymi posługują się osoby z niepełnosprawnościami nabywające umiejętności społeczne i zawodowe, pomimo ciągłych napraw zużywają się i stają mało atrakcyjne dla podopiecznych. Trudności w finansowaniu działalności WTZ przekładają się  również na brak wykwalifikowanej  kadry  terapeutów. Nowym  pracownikom proponują oni najniższe wynagrodzenie, a pracownikom z wieloletnim stażem nie mogą zaproponować jakiejkolwiek waloryzacji płac. Kierownicy  WTZ mają  trudności  ze  znalezieniem odpowiednio  przygotowanej kadry,  a powiatowe  centra  pomocy  rodzinie z egzekwowaniem odpowiedniego stanu zatrudnienia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *