Zmiany w prawie pracy w 2020 roku

Rok 2020 przyniósł kilka bardzo istotnych zmian w Prawie pracy. Informacji na ten temat udzieliła nam nadinspektor OIP w Kielcach, Barbara Kaszycka.
Rekordowy wzrost płacy minimalnej
Od 1 stycznia 2020 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2.600 zł brutto za pełny wymiar czasu pracy (najniższe wynagrodzenie wzrasta o 350 zł.). Natomiast w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie należy obliczyć proporcjonalnie do miesięcznego wymiaru czasu pracy. Podstawą takiego wyliczenia jest wysokość minimalnego wynagrodzenia np. dla 1/2 etatu minimalna płaca wynosi 1.300 zł brutto. Minimalna płaca miesięczna przysługuje osobom, które są zatrudnione na etacie i niezależnie od zawartego rodzaju umowy o pracę.
Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie należy uwzględniać m.in.: dodatku za staż pracy, dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Dodatek stażowy wyłączony z wynagrodzenia
Od 1 stycznia 2020 r. dodatek za staż pracy nie ma wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek stażowy jest dodatkiem, który przysługuje pracownikowi w związku z osiągnięciem ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych u pracodawcy. Trzeba jednak zaznaczyć, iż dodatek stażowy nie jest obowiązkowy. Z mocy prawa przysługuje on niektórym grupom zawodowym, w tym pracownikom jednostek sfery budżetowej. W pozostałych firmach występuje tylko u pracodawców, którzy przewidzieli taki składnik wynagrodzenia w aktach wewnątrzzakładowych, tj. układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania.
Wyższy dodatek za pracę nocną
W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, nastąpił równocześnie wzrost dodatku za pracę w porze nocnej. Pracą w porze nocnej jest praca przez osiem godzin, które przypadają między godz. 21, a 7 rano, przy czym dokładny przedział godzin jest określony przez pracodawcę
w aktach wewnątrzzakładowych. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę takiej pracy w wysokości 20 proc. stawki godzinowej, wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym na wysokość dodatku ma wpływ wymiar godzin do przepracowania w danym miesiącu i zależnie od miesiąca kwota dodatku za jedną godzinę wynosi od 2.95 zł do 3.25 zł.
Wyższa stawka godzinowa przy umowach cywilno-prawnych
Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ma także wpływ na stawkę godzinową przy umowach cywilnoprawnych. Od 1 stycznia 2020 r. minimalna stawka godzinowa wzrosła z kwoty 14,70 zł do kwoty 17 zł brutto i ma ona zastosowanie do umów zlecenia lub umów o świadczenie usług.
Zmianami zostały objęte także Pracownicze Plany Kapitałowe, służące do systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku życia. Od 1 stycznia 2020 r. PPK objęły kolejną grupę przedsiębiorców, tj. firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019 r.)
Wzrasta minimalna emerytura
Zmiana obejmie również wysokość minimalnej emerytury, która ulegnie podwyższeniu o kwotę 100 zł brutto i wyniesie. Jeśli zapowiedzi się potwierdzą, wówczas kwota najniższego świadczenia emerytalnego wyniesie 1.200 zł brutto (obecnie 1.100 zł). Podwyżka ta będzie miała wpływ także na wysokość tzw. trzynastej emerytury, która jest równa kwocie minimalnego świadczenia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *