Ludzie petycje piszą? w interesie społecznym. Jak zarządzać konfliktem interesów?

Konrad Cezary Łakomy, radca prawny z Lublina, wystąpił z petycją o wprowadzenie w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także o wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki i tym samym ustanowienie konsekwencji za jej nieprzestrzeganie. Wnoszący petycję wyjaśnił, że Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów ma odnosić się do radnych powiatowych, a nie pracowników Starostwa.

Sprawą zajęła się Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Ostrowieckiego. Po dokonaniu analizy dokumentu i wysłuchaniu opinii radcy prawnego opracowała opinię, w której wskazała, iż w systemie prawa w Polsce funkcjonują przepisy powszechnie obowiązujące o charakterze antykorupcyjnym. Niepotrzebne jest tworzenie oddzielnych dokumentów, czy też wewnętrznych aktów prawnych, które przez wnoszącego petycję zostały nazwane jako ?Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów”. Ponadto, ustawa o samorządzie powiatowym nie daje radzie powiatu upoważnienia do ustanawiania i stosowania jakichkolwiek sankcji wobec radnych. Przepisy ustawy wyraźnie wskazują zakazy związane z podejmowaniem działalności kolidującej z wykonywanym mandatem radnego. Sankcje za ich nieprzestrzeganie wynikają wprost z przepisów oraz innych przepisów prawa. Wprowadzanie więc dodatkowych uregulowań powielających obowiązujące już normy prawa należy uznać za nadmierne. Przepisy te są nadrzędne w stosunku do aktów o charakterze wewnętrznym.

Renata Sutor wniosła petycję o zmianę przepisów prawa miejscowego, która we wszystkich gminach, powiatach oraz województwach w Polce miejsca publiczne służące jako parkingi przed wszystkimi kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne oraz aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach.

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Ostrowieckiego odniosła się jedynie do części petycji odnoszącej się do zmiany prawa miejscowego, gdyż w tym zakresie jest władna do działania prawotwórczego. Stwierdziła, że na terenie powiatu ostrowieckiego występują miejsca parkingowe przed takimi instytucjami jak kościoły i cmentarze. Są to miejsca bezpłatne i nie pobiera się opłaty za postój na ich terenie. Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych sprawy związane z utworzeniem strefy płatnego parkowania czy określeniem jej granic oraz ustaleniem wysokości opłat za postój pojazdów należą do wyłącznej kompetencji organów gmin. Wobec czego zasadne jest przekazanie wniesionej petycji w zakresie punktu l gminom położonym na obszarze Powiatu Ostrowieckiego, celem rozpatrzenia zgodnie w właściwością.

Natomiast w kwestii cen produktów żywnościowych sprzedawanych w szpitalu radni stwierdzili, że -uwzględniając okoliczność funkcjonowania gospodarki rynkowej i prawnej dopuszczalności stosowania polityki cenowej przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą – ingerencja organu mogłaby zostać potraktowana jako działanie bezprawne, a z pewnością ingerujące w zasadę konkurencyjności. Ponadto, po sprawdzeniu cen funkcjonujących w punkcie sprzedaży w ostrowieckim szpitalu, nie stwierdzono rażącej różnicy pomiędzy cenami oferowanymi, a cenami obowiązującymi w innych punktach sprzedaży.

Renata Sutor wniosła także petycję o zmianę prawa podatkowego, cywilnego gospodarczego, postępowania cywilnego, zbiórek publicznych i mediów, ale z oczywistych względów radni z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznali, że takie prawo przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów. Z tego powodu petycja została skierowana do Sejmu RP.

Renata Sutor zwróciła się również o poparcie w formie uchwały petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Tę petycję przekazano Konferencji Episkopatu Polski.

Kolejna petycja wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim od Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Dotyczyła wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów dotyczących płatności bezgotówkowej.  Radni uznali, że wnioski, argumenty i uzasadnienie złożonej petycji są korzystne zarówno dla interesantów, jak i wpływają pozytywnie na sprawniejsze funkcjonowanie instytucji samorządowej oraz jej wizerunek. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zauważyli jednak, że w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim zostały już wdrożone procedury związane z płatnościami bezgotówkowymi. Są wystarczające i nie wymagają dodatkowych analiz. Poza tym, jednostki organizacyjne powiatu ostrowieckiego nie mają potrzeby korzystania w relacjach z interesantami z takich rozwiązań.

Wszystkie petycje zostały przez naszych radnych powiatowych uznane za bezzasadne, a podjęcie w ich przedmiocie uchwał za nieuzasadnione.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *