Co z tarczy antykryzysowej dla sportu?

Mając na uwadze skutki związane z pandemią koronawirusa oraz działając w celu poprawy sytuacji, minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk zaproponowała uwzględnienie w specustawie regulacji dotyczących obszaru związanego z kulturą fizyczną.

W związku z wejściem w życie ustawy z 31 marca o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw weszły w życie regulacje, dotyczące obszaru związanego ze sportem i rekreacją.

PRZEDŁUŻENIE STYPENDIÓW SPORTOWYCH. Regulacja umożliwia przedłużenie terminu stypendiów sportowych dla sportowców, którzy podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie mogli brać udziału w zawodach sportowych oraz wyłączenie konieczności pozbawienia stypendium sportowego w przypadku braku realizacji szkolenia sportowego wywołanego wprowadzanymi ograniczeniami.

UMOŻLIWIENIE ROZLICZENIA DODATKOWYCH WYDATKÓW W ZAWARTYCH PRZEZ MINISTRA SPORTU UMOWACH DOTACYJNYCH. Regulacja umożliwia wypłatę kosztów pośrednich zadania (np. kosztów wynagrodzenia osób obsługujących zadanie, mediów itp.) wykonawcom zadań publicznych w przypadku ich częściowego niezrealizowania z uwagi na wystąpienie w trakcie ich realizacji stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Umożliwia także zaliczenie dodatkowych wydatków poniesionych w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii do wydatków związanych z realizacją zadań publicznym. Spod regulacji w zakresie uznawania kosztów pośrednich wyłączono przebudowy, remonty i dofinansowania inwestycji obiektów sportowych. Dodatkowo ograniczono ryzyko podwójnego finansowania ze środków publicznych tych samych wydatków (np. wynagrodzeń pracowników).

WALNE ZGROMADZENIA WŁADZ POLSKICH ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH I UZUPEŁNIANIE MANDATÓW. Regulacja zapobiega pozbawienia działania władz polskich związków sportowych oraz wprowadza normę, która umożliwia odbywanie walnych zgromadzeń członków albo delegatów polskich związków sportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

ZWROT WPŁACONYCH PRZEZ KLIENTÓW ZALICZEK. Regulacja umożliwia późniejszy zwrot środków przez przedsiębiorców ? dotyczy również sportu i rekreacji. Tym samym wszystkie uzyskane środki przez organizatorów na wydarzenie sportowe, które się nie odbyło z powodu ogłoszenia stanu epidemii, podlegają zwrotowi w terminie 180 dni od zerwania umowy (żądania zwrotu pieniędzy przez klienta) lub zastępczo organizator może przeznaczyć wpłacone pieniądze na inne wydarzenie, na które, w zamian za nieodbyte, może skorzystać klient (np. odwołane rozgrywki piłki nożnej, koszykówki, hokeja ale również za odwołane zajęcia sportowe fitness, siłownia itp.).

 Niezależnie od powyżej wskazanych regulacji bezpośrednio odnoszących do podmiotów i osób prowadzących działalność związaną z kulturą fizyczną (sportem i rekreacją) znajdą w stosunku do tych podmiotów również zastosowanie regulacje ogólne, dotyczące m.in. świadczenia postojowego, dofinansowania pensji pracownikom i osób świadczących pracę na podstawie umów zlecenia i o dzieło, zwolnień z ZUS i przepisów dotyczących organizacji pozarządowych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *