Galacticos gra o rządowe środki z programu ?Certyfikacji Szkółek Piłkarskich?

Ostrowiecka Akademia Piłkarska ?Galacticos? wystąpiła z wnioskiem do ministerialnego programu ?Certyfikacji Szkółek Piłkarskich?.

Prezes Kamil Mroczkowski mówi, że droga do uzyskania środków jest jeszcze długa. Raz, że ministerstwo przedłużyło okres składania wniosków, a dwa że trzeba spełnić dość skomplikowaną procedurę związaną choćby z kontrolą posiadanego sprzętu i majątku. Niewykluczone jednak, że dotacja może sięgnąć nawet 80-100 tys. zł. 

Projekt skierowany jest do podmiotów prowadzących szkolenie piłkarskie dzieci w wieku 5-13 lat. Jego fundamentalnym założeniem jest podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego szkółek piłkarskich poprzez m. in. wyznaczenie standardów pracy z młodymi zawodnikami, wsparcie merytoryczno-finansowe osób prowadzących zajęcia oraz skuteczny monitoring realizacyjny.

Główne cele programu to upowszechnianie i promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, standaryzacja szkolenia sportowego w obszarze kompetencyjnym oraz infrastrukturalnym, podniesienie jakości szkolenia sportowego w piłce nożnej, stworzenie sieci szkółek piłkarskich funkcjonujących na trzech poziomach jakościowych według jednolitych standardów szkoleniowo-infrastrukturalnych, podniesienie jakości szkolenia i kompetencji kadr trenerskich oraz wzrost liczby osób uprawiających piłkę nożną.

Przypomnijmy, że Galacticos uzyskał już złoty certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej, przyznany przez władze Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej.

Środki finansowe – w zakresie dotacji ministerialnej – związane z pokryciem kosztów bezpośrednich można będzie przeznaczyć na: *dofinansowanie wynagrodzeń trenerów prowadzących zajęcia w szkółkach piłkarskich w wysokości maksymalnie do 50 zł za godzinę (liczba trenerów x liczba zajęć 60 minutowych x stawka) *dofinansowanie podwyższania kwalifikacji trenerów prowadzących zajęcia w szkółkach piłkarskich (szkolenia/kursy, kursokonferencje) *dofinansowanie wynajmu obiektów sportowych (w zakresie prowadzenia szkolenia sportowego w szkółkach piłkarskich) *dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego (do 10% sumy kosztów bezpośrednich przypadających na szkółkę) *dofinansowanie ubezpieczenia uczestników zadania i trenerów (NNW) *dofinansowanie organizacji obozów sportowych (transport uczestników i sprzętu, wynajem obiektów, wyżywienie i zakwaterowanie ? stawka za osobodzień 85 zł) *dofinansowanie wyjazdów na mecze i udział w turniejach (wyżywienie, zakwaterowanie, transport, wpisowe/startowe) *dofinansowanie organizacji meczów i turniejów (wynajem obiektów sportowych, obsługa medyczna, sędziowska, techniczna, medale, puchary, dyplomy, wyżywienie i zakwaterowanie) *dofinansowanie promocji przedsięwzięcia *dofinansowanie wynagrodzenia osób monitorujących realizację zadania – maksymalnie do 2 500 zł brutto na miesiąc oraz pokrycie kosztów dojazdu na wizyty monitorujące,

Ze środków Ministerstwa Sportu można pokryć koszty pośrednie w wysokości do 10% sumy kosztów bezpośrednich. Koszty pośrednie mogą być przeznaczone wyłącznie na: pokrycie kosztów wynajmu lokalu biurowego, zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych, pokrycie kosztów łączności (połączeń telefonicznych), Internetu i korespondencji, opłaty bankowe, opłaty za nośniki energii, koszty realizacji zamówień publicznych, koszty niezbędnych podróży służbowych, wynagrodzenie osób obsługujących zadanie: obsługi księgowej, koordynatora głównego projektu (maksymalnie do 4 000 zł brutto na miesiąc) oraz koordynatorów regionalnych (maksymalnie do 2 500 zł brutto na miesiąc). Ze środków Ministerstwa Sportu nie można dofinansować kosztów pośrednich w zakresie: remontów biura, wyposażenia biura w meble, badań i ubezpieczeń pracowniczych, doszkalania pracowników, odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii, funduszu socjalnego, ryczałtów samochodowych.

My cieszymy się, że ministerstwo dostrzega rangę klubów szkolących piłkarską młodzież. Piłka nożna to od wielu lat najpopularniejszy sport w Polsce. Według danych Polskiego Związku Piłki Nożnej jest uprawiana przez 2,9 mln amatorów, z czego 1,4 mln to dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Piłka nożna to jeden z najbardziej egalitarnych sportów – jest dostępna dla każdego, niezależnie od płci, wieku, umiejętności, sprawności fizycznej, miejsca zamieszkania czy statusu społecznego. Ponadto, gra w piłkę nożną jest formą wspólnego, rodzinnego spędzania czasu, która wpływa na poprawę sprawności fizycznej, pomaga utrzymać dobrą kondycję i prawidłową masę ciała. Taka forma aktywności fizycznej może przynieść wiele korzyści w rozwoju psychofizycznym najmłodszej części społeczeństwa polskiego.

Liczne badania naukowe potwierdzają wpływ aktywności fizycznej na ograniczenie występowania tzw. chorób cywilizacyjnych: otyłości, cukrzycy, czy chorób układu krążenia. Ponadto aktywność fizyczna ma również znaczenie dla wzmacniania zdrowia psychicznego. Osoby uprawiające sport mają m.in. wyższe poczucie własnej wartości, mniej się stresują oraz nawiązują lepsze relacje społeczne. Szczególnie istotną rolę aktywność fizyczna odgrywa również w kształtowaniu stylu życia oraz nawyków prozdrowotnych młodych ludzi, wpływając na ich dobre samopoczucie oraz będąc inwestycją w przyszłe zdrowie. Przesłanki te nabierają znaczenia kluczowych zmiennych strategicznych dla polityk publicznych w tym zakresie w sytuacji, gdy poziom aktywności fizycznej znacznej części populacji w Polsce jest bardzo niski. Tendencja ta jest szczególnie widoczna wśród dzieci i młodzieży, co w perspektywie długoletniej, może mieć wpływ na kondycję polskiego społeczeństwa i związany z tym poziom wydatków na profilaktykę i ochronę zdrowia oraz świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które będą odwrotnie proporcjonalne do nakładów przeznaczonych na upowszechnianie aktywności fizycznej wśród najmłodszych. Piłka nożna to najpopularniejszy wśród dzieci sport, wyprzedza pływanie, piłkę siatkową czy koszykową. W ramach strategicznych programów Ministerstwa Sportu piłka nożna jest również najchętniej uprawianym sportem: w programie Klub blisko 50 % beneficjentów to kluby deklarujące pracę z dziećmi i młodzieżą w zakresie piłki nożnej, z kolei w programie SKS wśród 17 500 grup ćwiczebnych prawie 5 500 organizuje zajęcia futbolowe.

Edukacja piłkarska dzieci prowadzona jest w klubach, akademiach oraz innych miejscach zajmujących się organizacją sportu dzieci i młodzieży. Należy mieć na uwadze fakt, iż miejsca te posiadają dostęp do infrastruktury sportowej o różnym standardzie – boisk sportowych różnej wielkości, podłożu, hal sportowych, sal gimnastycznych lub prowizorycznych boisk terenowych. Podobnie przedstawia się sytuacja z kadrą szkoleniową odpowiedzialną za rozwój młodych zawodników. Osoby prowadzące zajęcia posiadają różne wykształcenie oraz certyfikaty, przez co modele prowadzenia zajęć są wysoce zróżnicowane. Ma to bezpośredni wpływ na osiągany poziom umiejętności sportowych, zarówno w zakresie ogólnorozwojowym, jak i specjalistycznym. Zdarzają się także sytuacje, gdy zajęcia prowadzą osoby z niedostateczną wiedzą oraz przygotowaniem pedagogicznym i szkoleniowym. Aby temu zapobiec istotne jest wyznaczenie jednolitych standardów – wymagań kompetencyjnych i infrastrukturalnych oraz zapewnienie wsparcia w tym zakresie.  

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *