Czy to szansa na modernizację stadionu międzyszkolnego przy ulicy Żeromskiego?

Ministerstwo Sportu ogłosiło program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Czy to stwarza szansę dla powiatu ostrowieckiego na przeprowadzenie inwestycji sportowej, związanej z budową stadionu lekkoatletycznego dla sportowców ostrowieckiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego? Na pewno zachęcamy naszych samorządowców i urzędników, by pochylili się nad lekturą założeń programu. 

Celem programu jest rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów. Inwestycje dotyczą budowy, przebudowy lub remontów obiektów specjalistycznych, spełniających standardy międzynarodowe, mogących stać się areną ważnych zawodów i imprez sportowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej. Program obejmuje w szczególności inwestycje w miejscach, gdzie prowadzone będą szkolenia centralne, w tym inwestycje Centralnego Ośrodka Sportu, inwestycje w dużych aglomeracjach miejskich umożliwiające zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy, a także zadania inwestycyjne Instytutu Sportu.

Wstępna wysokość środków finansowych, planowana do wydatkowania na realizację programu w 2020 roku wynosi 157 mln zł. O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu mogą się ubiegać jednostki sektora finansów publicznych, stowarzyszenia, fundacje, spółki prawa handlowego prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej.

Dofinansowaniem w ramach programu objęte mogą być zadania inwestycyjne polegające na przebudowie, remoncie lub inwestycjach obiektów sportowych. Dotyczy to m.in. inwestycji realizowane na potrzeby sportów włączonych do programu igrzysk olimpijskich, bazy sportowej Centralnego Ośrodka Sportu jako głównego zaplecza szkoleniowo-treningowe dla kadry narodowej, bazy sportowej polskich związków sportowych, służąca realizacji programu centralnego szkolenia sportowego oraz organizacji imprez sportowych rangi mistrzowskiej, infrastruktury sportowej szkół mistrzostwa sportowego w zakresie obiektów zgodnych z profilem sportowym szkoły oraz innych obiektów sportowych, niezbędnych dla prowadzonego szkolenia, infrastruktury sportowej akademii wychowania fizycznego w zakresie obiektów specjalistycznych, umożliwiających szkolenie zawodników oraz przygotowanie kadry instruktorsko-trenerskiej oraz innych obiektów infrastruktury sportowej ważnych dla rozwoju bazy sportu wyczynowego, w szczególności realizowane w aglomeracjach miejskich, umożliwiające zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy.

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach programu może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych zadania, z wyjątkiem zadań inwestycyjnych dotyczących szkoły mistrzostwa sportowego, w zakresie obiektów sportowych niezbędnych dla prowadzonego szkolenia sportowego ? do 70% wydatków kwalifikowanych, zadań inwestycyjnych realizowanych przez akademie wychowania fizycznego ? do 70% wydatków kwalifikowanych, zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucję gospodarki budżetowej ? Centralny Ośrodek Sportu, Instytut Sportu ? Państwowy Instytut Badawczy lub Polskie Laboratorium Antydopingowe ? do 99% wydatków kwalifikowanych. Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach programu jest zakwalifikowanie zadania do planu rocznego i akceptacja przez ministra złożonego do ministerstwa wniosku inwestycyjnego. Minimalna kwota dofinansowania w ramach programu wynosi 1 mln zł.

Ostatecznego wyboru zadań inwestycyjnych oraz ustalenia kwoty dofinansowania na ich realizację dokona minister sportu na podstawie rekomendacji komisji do spraw inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Przy rekomendacji komisja będzie brała pod uwagę m.in. kategorię sportu, na potrzeby którego realizowane jest zadanie inwestycyjne (priorytet dla sportów olimpijskich) oraz zapotrzebowanie na obiekt danego typu w regionie/kraju (stopień nasycenia obiektami dla danego sportu oraz we wskazanej lokalizacji), potencjał sportowy lokalizacji (funkcjonujące kluby sportowe, liczebność zawodników, ilość grup szkoleniowych, trenerów, instruktorów, osiągnięcia sportowe zawodników i trenerów, położenie geograficzne/odległość od ośrodków akademickich), koncepcję wnioskodawcy w zakresie późniejszego zarządzania, użytkowania, i utrzymania obiektu. Dobrze byłoby, gdyby inwestycja wpływała na promocję i popularyzację danego sportu oraz zgodność z ogólnymi celami ministerstwa, dotyczącymi upowszechniania aktywności fizycznej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *