10 mln zł z Programu ?Sportowe Wakacje +?. Czy środowisko sportowe Ostrowca sięgnie po środki ministerialne?  

Konkurs na dofinansowanie w 2020 roku zadań z zakresu Programu ?Sportowe Wakacje +? realizowanych w ramach zadania ?Sport dla wszystkich?, podzadania ?Upowszechnianie sportu w społeczeństwie?, działania ?Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych?.

Minister Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku

W dniu 15 czerwca 2020 r., Minister Sportu podpisał decyzję Nr 32 w sprawie ogłoszenia Programu ?Sportowe Wakacje +? w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. 

W ustawie budżetowej na rok 2020, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w ramach ww. programu zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 10 000 000 zł. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie w przypadku dokonania zmian w ustawie budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Sportu na rok 2020 w części 25-kultura fizyczna.

Program ?Sportowe Wakacje +? jest ogłaszany po raz pierwszy, w związku z tym, plany rzeczowo-finansowe Ministerstwa Sportu w latach ubiegłych nie określały kwot na realizację zadań w zakresie ww. programu.

 1. Zadania realizowane w ramach konkursu
 2. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
 3. Wspieranie organizacji turniejów sportowych.
 4. Wspieranie organizacji eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
 5. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych
 6. na poziomie ogólnopolskim;
 7. na poziomie lokalnym.
 8. Zasady przyznawania dotacji:

2.1. O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. Zadania będą realizować podmioty wyłonione w otwartym konkursie.

2.2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1.

2.3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadań.

2.4. W przypadku realizacji obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – przez operatora krajowego, wymagane jest aby Wnioskodawca przewidywał w ramach realizacji planowanego zadania udział środków własnych w wysokości 50% kosztów stawki poziomu dofinansowania na jednego uczestnika zadania, tj. 500 zł, oraz zorganizował co najmniej 150 obozów.

Operator krajowy zobowiązany jest do sformułowania zasad i warunków zlecania realizacji zadania, tj. regulaminu rekrutacji, kryteriów oceny ofert, warunków i terminów składania ofert, warunków zawierania umów i ich rozliczania, itp. na zasadach i w trybie określonych w ofercie i umowie, o których mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz z 2020 r. poz. 284.

 Operator krajowy dokonuje rekrutacji wśród organizacji pozarządowych, o których mowa w pkt 2.1.

Na wspieranie organizacji obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – przez operatora krajowego zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 5 000 000 zł. W przypadku, gdy środki w ww. wysokości nie zostaną w całości rozdysponowane, przeznaczone będą na pozostałe zadania programu w tym konkursie.

Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

2.5. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny ? nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

 1. Cele i priorytety konkursu.

3.1. Główne cele:

 • kształtowanie pozytywnych wzorców sportowych w rodzinie;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu w społecznościach lokalnych;
 • promocję zdrowego trybu życia;
 • promowanie wolontariatu sportowego;
 • promowanie wypoczynku w Polsce;
 • podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców wsi, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym;
 • rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
 • promowanie solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
 • edukację patriotyczną poprzez sport;
 • tworzenie warunków do uprawiania sportu w mikrospołecznościach;
 • inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem.

3.2. Priorytety:

 • tworzenie warunków do regularnej aktywności fizycznej ? ogólnodostępne zajęcia sportowe skierowane do różnych adresatów: dzieci i młodzieży, dorosłych, rodzin, kobiet, seniorów;
 • organizację zajęć klubowych, wyjazdów na zawody różnych grup wiekowych oraz organizacja campów i obozów sportowych;
 • wspieranie udziału w wydarzeniach sportowych zarówno o charakterze lokalnym jak i ogólnopolskim: turnieje, imprezy sportowe, pikniki, festyny multisportowe i inne wydarzenia;
 • wspieranie wydarzeń sportowych, promujących aktywność fizyczną, zdrowy tryb życia aktywizujących lokalne społeczności;
 • wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń;
 • wspieranie imprez przeprowadzanych corocznie w przestrzeni społecznej, które z różnych przyczyn nie mają wsparcia ze środków publicznych;
 • pozostałe zadania związane ze sportem w kontekście historycznym, np. konkursy wiedzy o sportowcach – polskich patriotach, którzy byli mistrzami w sporcie i bohaterami w życiu, konkursy o sportowym życiu polskich postaci historycznych, itp.

Szczegółowe cele i priorytety poszczególnych zadań realizowanych w konkursie określono w Programie ?Sportowe Wakacje +?, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 1. Termin, tryb składania i rozpatrywania ofert

4.1. Ofertę stanowią: formularz oferty, załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy zadania publicznego, załącznik nr 2 – Plan rzeczowo – finansowy  kosztów  zadania  publicznego, załącznik nr 3 – Plan finansowy  kosztów  pośrednich ze środków Ministerstwa Sportu oraz pozostałe wymagane dokumenty:

 • wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;
 • kopia statutu wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem;
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie sprawozdania merytorycznego i finansowego z roku 2019.

4.2. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, w tym załączniki 1, 2 i 3, muszą być podpisane przez osoby uprawnione lub upoważnione (na podstawie odpowiedniego upoważnienia), zgodnie z zapisami statutu. W przypadku ofert dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie, należy sporządzić załączniki nr 2 jednostkowe do każdego zadania jednostkowego oraz jeden załącznik nr 2 zbiorczy, zadania jednostkowe należy również uwzględnić w załączniku nr 1.

4.3. Oferty należy przygotować za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu AMODIT. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT. Po wypełnieniu elektronicznych formularzy oferty, należy je wydrukować, podpisać i przekazać w formie papierowej do MSportu. Oferty konkursowe można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14. Na kopercie należy dopisać stosownie do nazwy konkursu ?Sportowe Wakacje +?.

4.4. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu a Zleceniobiorcą.

4.5. Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 5 lipca 2020 roku.

4.6. Datą złożenia oferty jest data:

 • osobistego dostarczenia wniosku do siedziby Ministerstwa Sportu albo data stempla pocztowego

oraz

 • wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków).

4.7. Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 24 lipca 2020 r.

W przypadku organizacji obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim, wyłonienie operatora krajowego może nastąpić w terminie wcześniejszym.

4.8. Oferty o dofinansowanie złożone po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane.

Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane merytorycznie. Podobnie oferty przekazane wyłącznie w wersji elektronicznej bez przesłania w formie papierowej, jak i analogicznie oferty w wersji papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej.

Uwaga:

Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia zaplanowane w roku kalendarzowym 2020 w okresie od 1 marca do 31 grudnia.

 1. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

5.1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 1. spełnienie wymogów formalnych (*);
 2. zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru, w szczególności historyczny aspekt działań ;
 3. zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;
 4. zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;
 5. udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł;
 6. oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;
 7. innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach.

5.2. Odrzuceniu podlegają oferty zawierające błędy formalne, w szczególności:

 1. niezgodność zakresu merytorycznego,
 2. sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,
 3. podpisane przez osoby nieuprawnione/nieupoważnione do reprezentowania organizacji lub nieopatrzone podpisem,
 4. dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu,
 5. dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe organizacji,
 6. złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,
 7. złożone przez organizację, która w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu nie rozliczyła prawidłowo umowy dotyczącej zlecenia zadania publicznego przez Ministerstwo Sportu
 8. zawierające błędy rachunkowe oraz bez własnych środków finansowych lub pozyskanych z innych źródeł określonych w warunkach konkursu,
 9. oferty odrzucone uprzednio z przyczyn merytorycznych.
 10. Wymagane dokumenty:
 11. wypełniony formularz oferty oraz załączniki nr 1, 2, 3;
 12. wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;
 13. kopia statutu wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem;
 14. kopie sprawozdania merytorycznego i finansowego z roku 2019 potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu. Wypełnioną ofertę należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać i wysłać pocztą lub przekazać osobiście na adres:

Ministerstwo Sportu,
Departament Sportu dla Wszystkich,
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14
z dopiskiem na kopercie: ?Sportowe Wakacje +?

Oceny i wyboru ofert dokonuje Departament Sportu dla Wszystkich poprzez powołaną przez Ministra Komisję oceniającą, która przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, zostanie przedstawiona na stronie internetowej Ministerstwa Sportu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Sportu.

Ponadto, informacja o przyznanym dofinansowaniu zostanie przesłana w systemie AMODIT (w zakładce dokumenty).

Podstawa prawna:

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu, w szczególności, zgodnie z przepisami:

 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i z 2020 r. poz. 284).
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
 • Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Pytania i wątpliwości można zgłaszać pod numerami telefonu 022 2447 323, 2447 356, 2443 215 lub 2447 303

(*)Wymogi formalne (komentarz):

 1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu.
 2. Oferta i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. wszystkie rubryki. W ofercie należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania.
 3. Koszty pośrednie Ministerstwa Sportu mogą stanowić do 10% wysokości kosztów bezpośrednich Ministerstwa Sportu.
 4. Koszty bezpośrednie Ministerstwa Sportu przeznaczone na sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania mogą stanowić do 10% kosztów bezpośrednich Ministerstwa Sportu.
 5. Koszty bezpośrednie Ministerstwa Sportu przeznaczone na zakup lub produkcję materiałów promocyjnych, w tym w szczególności: banerów, koszulek, plakatów, gadżetów (bez nagród i ubiorów) mogą stanowić do 10 % kosztów bezpośrednich Ministerstwa Sportu.
 6. Realizowane zadania mogą być organizowane wyłącznie na terenie Polski.
 7. W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem. Kopie pozbawione klauzuli ?za zgodność z oryginałem”nie będą uwzględniane.
 8. Zapis w statucie ?upoważnione osoby” oznacza konieczność załączenia do oferty stosownego upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty oferty.
 9. Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego.
 10. Udział finansowych środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20% stanowić może:
 11. wkład osobowy – prace społeczne członków organizacji i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego(na podstawie stosownego porozumienia z wyceną świadczenia);
 12. wkład rzeczowy, np.: nieruchomości, infrastruktura sportowa, środki transportu, maszyny, i urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna, itp.) planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego(na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi).  
 13. Ze środków Ministerstwa Sportu, nie możnadofinansować jako obsługa zadania, kosztów w zakresie:
 • remontów biura;
 • wyposażenia biura w meble;
 • badań i ubezpieczeń pracowniczych;
 • doszkalania pracowników;
 • odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii;
 • funduszu socjalnego;
 • lokalnych ryczałtów samochodowych.

Podstawa prawna

Decyzja nr 32 Ministra Sportu z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia Programu ?Sportowe Wakacje +? w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. http://edziennik.msport.gov.pl/legalact/2020/40/

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *