Policjanci na ostro

Starachowiccy policjanci użyli broni, aby zatrzymać agresywnie zachowującego się mężczyznę, który w dniu 26 czerwca 2020 r. miał zaczepiać na jednej z ulic przechodniów.
Po przybyciu na miejsce funkcjonariuszy, mężczyzna ruszył w ich stronę w ręku niosąc siekierę.
Policjanci zmuszeni byli użyć broni. Mężczyznę udało się obezwładnić i zatrzymać. Nikt nie został ranny. Nikomu nic się nie stało. Na razie nie wiadomo, czy napastnik w chwili zajścia znajdował się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Świętokrzyscy policjanci interweniowali z użyciem miotacza gazu na drodze krajowej nr 77. Środek bezpośredniego przymusu został użyty w stosunku do dwóch grup kibiców, którzy próbowali skonfrontować się przed meczem piłki nożnej.
Innym razem policjanci strzelali w powietrze, gdyż mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń palną zmierzał w ich kierunku.
Miotacz gazu w akcji
Policjanci Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, prowadzący kolumnę kibiców z Ostrowca Świętokrzyskiego na mecz w Sandomierzu, na drodze krajowej nr 77 zauważyli, że z przeciwnego kierunku jedzie kolumna samochodów na kieleckich numerach rejestracyjnych. W samochodach znajdowały się osoby ubrane w żółte barwy klubowe.
-W miejscowości Różki pod Sandomierzem, obie kolumny zatrzymały się ?informował nadkomisarz Kamil Tokarski, oficer prasowy KWP w Kielcach. Z każdej strony wyszło po jednym z mężczyzn, którzy nawoływali swoich kompanów do konfrontacji. Jednak szybka i zdecydowana reakcja policjantów ostudziła ich zapał. Na widok stróżów prawa oraz użytego ręcznego miotacza gazu wobec jednego z mężczyzn, pozostali kibice postanowili pozostać w samochodach.
Policjanci wylegitymowali osoby podróżujące busami. Ośmiu kibiców zostało ukaranych mandatami. W jednym z pojazdów policjanci znaleźli rękawice, kominiarki oraz ochraniacze na szczękę. 22?letni mieszkaniec powiatu kieleckiego oraz 21-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego odpowiedzą za próbę udziału w tzw. ustawce. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.
Strzelali w powietrze
Ostrowieccy policjanci oddali strzały ostrzegawcze w powietrze po tym, jak 28-latek ruszył w ich kierunku, trzymając w ręku przedmiot przypominający broń palną.
-Mieszkaniec gminy Kunów zadzwonił na numer alarmowy ostrowieckiej policji, mówiąc, że posiada broń, przy użyciu której może zrobić krzywdę sobie lub policjantom ?mówi aspirant Ewelina Wrzesień, oficer prasowy KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Reakcja funkcjonariuszy była błyskawiczna – szybko zjawili się na miejscu. W rozmowie telefonicznej mężczyzna sam poprosił, aby przyjechał do niego patrol policji. Zgłoszenie zostało potraktowane bardzo poważnie. Na miejscu policjanci zobaczyli idącego w ich kierunku mężczyznę, niosącego przedmiot przypominający broń. Ponieważ mężczyzna ten nie chciał zastosować się do wydanych mu poleceń, policjanci ? zgodnie z obowiązującą procedurą – oddali strzały ostrzegawcze, a następnie obezwładnili go.
Jak się okazało, mężczyzna posiadał przy sobie broń pneumatyczną, a poza tym był nietrzeźwy. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Następnego dnia 28-latek trafił przed oblicze prokuratora.
-Zastosowaliśmy wobec tego mężczyzny środki zapobiegawcze, jak dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe w kwocie 1.000 zł ?mówi zastępca Prokuratora Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Monika Gronek.
Sprawa jest w toku.
Niezwykle rzadko
Policjanci mogą sięgnąć po broń w sytuacji, gdy środki przymusu bezpośredniego nie są wystarczające. Użyć broni palnej mogą jednak tylko w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność swoją lub innej osoby oraz w celu przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu.
-Na przestrzeni ostatnich kilku lat przypadków użycia broni przez ostrowieckich funkcjonariuszy było zaledwie kilka ?mówi aspirant Ewelina Wrzesień, oficer prasowy KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Policjanci, z którymi rozmawiałam na ten temat, mieli problem ze wskazaniem innego jak ten w Wymysłowie przypadku oddania strzałów w powietrze. Równie rzadko zdarzają się przypadki używania przez policjantów innych środków bezpośredniego przymusu, takich jak paralizatory czy miotacz gazu.
Środki przymusu bezpośredniego
Policjanci mogą stosować środki przymusu bezpośredniego, w tym takie jak fizyczne, techniczne i chemiczne środki służące do obezwładniania bądź konwojowania osób oraz do zatrzymywania pojazdów, pałki służbowe, psy lub pociski niepenetracyjne miotane z broni palnej, jedynie w takim zakresie, aby osiągnąć efekt w postaci podporządkowania się wydanym poleceniom, zgodnie z zasadą minimalizacji skutków oraz dostosowywać odpowiedni środek przymusu do zaistniałej sytuacji.
Warunkiem użycia środka przymusu bezpośredniego wobec określonej osoby jest uprzednie wezwanie jej do zachowania zgodnego z prawem oraz uprzedzenie o możliwości użycia odpowiedniego do rodzaju zagrożenia środka przymusu bezpośredniego. W przypadku stosowania pocisków niepenetracyjnych dodatkowo wymagane jest oddanie strzału ostrzegawczego.
Zasady użycia broni palnej
Jeśli chodzi o zasady użycia broni palnej, to stanowi o tym art. 17 ustawy o Policji. Przepis ten zezwala policjantowi na użycie broni palnej tylko wtedy, jeżeli środki przymusu bezpośredniego (fizyczne, techniczne i chemiczne środki służące do obezwładniania bądź konwojowania osób oraz do zatrzymywania pojazdów, pałki służbowe, wodne środki obezwładniające, psy i konie służbowe, pociski tzw. niepenetracyjne, miotane z broni palnej) okazały się niewystarczające lub ich użycie, ze względu na okoliczności danego zdarzenia, nie jest możliwe.
W Polsce broni palnej wolno użyć wyłącznie: 1) w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność policjanta lub innej osoby oraz w celu przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu; 2) przeciwko osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu, zdrowiu lub wolności policjanta albo innej osoby; 3) przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń palną policjantowi lub innej osobie uprawnionej do posiadania broni palnej; 4) w celu odparcia niebezpiecznego bezpośredniego, gwałtownego zamachu na obiekty i urządzenia ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, na siedziby naczelnych organów władzy, naczelnych i centralnych organów administracji państwowej albo wymiaru sprawiedliwości, na obiekty gospodarki lub kultury narodowej oraz na przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne państw obcych albo organizacji międzynarodowych, a także na obiekty dozorowane przez uzbrojoną formację ochronną utworzoną na podstawie odrębnych przepisów; 5) w celu odparcia zamachu na mienie, stwarzającego jednocześnie bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności człowieka; 6) w bezpośrednim pościgu za osobą, wobec której użycie broni było dopuszczalne w przypadkach określonych w pkt 1?3 i 5, albo za osobą, wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia zabójstwa, zamachu terrorystycznego, uprowadzenia osoby w celu wymuszenia okupu lub określonego zachowania, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego, umyślnego ciężkiego uszkodzenia ciała, zgwałcenia, podpalenia lub umyślnego sprowadzenia w inny sposób niebezpieczeństwa powszechnego dla życia albo zdrowia; 7) w celu ujęcia osoby, o której mowa w pkt 6, jeśli schroniła się ona w miejscu trudno dostępnym, a z okoliczności towarzyszących wynika, że może użyć broni palnej lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu lub zdrowiu; 8) w celu odparcia gwałtownego, bezpośredniego i bezprawnego zamachu na konwój ochraniający osoby, materiały zawierające informacje niejawne, pieniądze albo inne przedmioty wartościowe; 9) w celu ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej, lub odbywającej karę pozbawienia wolności, jeśli: ucieczka osoby pozbawionej wolności stwarza zagrożenie dla życia albo zdrowia ludzkiego; istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba pozbawiona wolności może użyć broni palnej, materiałów wybuchowych lub niebezpiecznego narzędzia; pozbawienie wolności nastąpiło w związku z uzasadnionym podejrzeniem lub stwierdzeniem popełnienia przestępstw, o których mowa w pkt 6.
Warto dodać, że Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 stycznia 2013 r. (V KK 99/12) podkreślił, że Policja powinna sięgać po broń tylko w ostateczności. Prawo nie pozwala na oddawanie strzałów w pierwszym odruchu, bez ostrzeżenia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *