Ministerstwo klimatu i środowiska: kopalnia wapienia w sąsiedztwie rezerwatu ?Krzemionki? jest sprawą odległą i niepewną?

Przed tygodniem pisaliśmy o tym, że posłanka z Wielkopolski Joanna Jaśkowiak złożyła interpelację do ministra klimatu i środowiska w sprawie planowanej eksploatacji złoża wapieni w pobliżu naszego rezerwatu ?Krzemionki?. Musimy przyznać, że odpowiedź podsekretarza stanu i Głównego Geologa Kraju Piotra Dziadzio była błyskawiczna.

Dowiedzieliśmy więc tego, czy temat eksploatacji złóż wapieni metodą odkrywkową w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu ?Krzemionki? jest znany ministerstwu? Piotr Dziadzio podkreśla, że obecnie nie jest prowadzone wydobycie wapienia jurajskiego ze złoża ?Ruda Kościelna? położonego w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody ?Krzemionki Opatowskie?. Co więcej, nie został złożony wniosek do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o udzielenie koncesji na wydobycie tej kopaliny. Ponadto, do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie nie wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. Wiceminister podkreśla, że złożenie wniosku o udzielenie koncesji poprzedza postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego typu przedsięwzięcia. Zatem ewentualna eksploatacja wapienia jurajskiego ze złoża ?Ruda Kościelna? położonego w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody ?Krzemionki Opatowskie? jest, na dziś, sprawą odległą i niepewną.

Piotr Dziadzio podkreśla, że z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ćmielów przyjętego Uchwałą Nr VI/38/2003 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 13 marca 2003 r. wynika, że przeważająca część złoża wapieni jurajskich ?Ruda Kościelna? znajduje się na terenie oznaczonym symbolem PE-1, który został przeznaczony pod eksploatację złoża. Ponadto, w tym planie wyznaczono również tereny PE-2 i PE-3 stanowiące fragmenty złoża wyłączone z eksploatacji, z uwagi na konieczność ochrony (m.in.) rezerwatu przyrody ?Krzemionki Opatowskie?. We wskazanym wyżej planie wyznaczono także projektowaną Strefę Ochrony Krajobrazu Kulturowego Pola Górniczego w Krzemionkach (SOK), stanowiącą otulinę rezerwatu przyrody ?Krzemionki Opatowskie?, na obszarze której wykluczono możliwość eksploatacji złoża i prowadzenia wszelkiej działalności inwestycyjnej. W celu zapewnienia ochrony obszarów przyrodniczych i obiektów archeologicznych w planie wprowadzono także obowiązek uzgadniania ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków każdego etapu postępowania administracyjnego, poczynając od decyzji udzielającej koncesji na wydobycie, aż do zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego, a także wymóg eksploatacji złoża wyłącznie w warstwie suchej, metodą mechaniczną lub innymi metodami nie powodującymi powstawania szkodliwej fali sejsmicznej.

W interpelacji posłanki Jaśkowiak znalazło się pytanie o to, jakie kroki czyni Ministerstwo Środowiska i Klimatu, by uchronić niezwykłe miejsca wpisane na listą światowego dziedzictwa UNESCO przed niebezpiecznymi działaniami w sąsiednich rejonach? W opinii Piotra Dziadzio, zgodnie z prawem geologicznym i górniczym i założeniem, że obszar złoża wynosi 69,69 ha, organem właściwym do udzielenia koncesji na wydobywanie wapienia jurajskiego ze złoża ?Ruda Kościelna? położonego w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody ?Krzemionki Opatowskie? jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Zatem ewentualne udzielenie takiej koncesji pozostaje w wyłącznej kompetencji tego organu. Minister Klimatu i Środowiska jedynie rozpatruje odwołania od decyzji marszałka, o ile odwołanie zostanie złożone. Ponadto, Minister Klimatu i Środowiska jako organ wyższego stopnia może z urzędu lub na wniosek stwierdzić nieważność prawomocnej decyzji marszałka, o ile zachodzą do tego przesłanki.

Z tym stanowiskiem wiąże się odpowiedź na kolejne pytanie, dotyczące działań jakie zamierza podjąć Ministerstwo Środowiska i Klimatu, by zapobiec usunięciu rezerwatu ?Krzemionki? z listy światowego dziedzictwa UNESCO przez powstanie w pobliżu eksploatacji odkrywkowej? Zdaniem ministerstwa, kwestia ewentualnego wydobywania kopalin położonych w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody ?Krzemionki Opatowskie? jest sprawą odległą i niepewną. Ponadto, działania zapobiegawcze, mające na celu uniemożliwienie udzielenia przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego ewentualnej koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż pozostają poza zakresem kompetencji Ministra Klimatu i Środowiska.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *