Prosto z sali sądowej. Prezydent Jarosław Górczyński uniewinniony

Po rozpatrzeniu materiału dowodowego i szczegółowym przebadaniu nie tylko procedur przetargowych, ale również spraw osobistych Prezydenta Jarosława Górczyńskiego, ostrowiecki sąd nie dopatrzył się żadnego uchybienia w jego działaniach i w dniu 29 grudnia 2020 r. uniewinnił go od postawionych mu przez skarżyską prokuraturę zarzutów.

-Po przesłuchaniu niespełna stu świadków w ponad stu czynnościach  procesowych stwierdzono, że  brak jest jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu prezydenta Jarosława Górczyńskiego. Wszystkie przetargi nadzorowane przez niego, były prowadzone w sposób bezstronny, obiektywny i transparentny. Takie były wnioski z tego postępowania. W naszej ocenie prezydent działał każdorazowo w najwyższym interesie mieszkańców ?powiedziała pani mecenas Marta Kittel.

 Zarzuty prokuratorskie

Prokuratura Rejonowa w Skarżysku -Kamiennej postawiła Prezydentowi Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosławowi Górczyńskiemu, zarzuty przekroczenia uprawnień w związku z przetargami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

-W toku śledztwa, dotyczącego postępowań przetargowych w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski, zebrano obszerny materiał dowodowy w postaci przede wszystkim dokumentacji przetargowej, zeznań świadków oraz opinii biegłego z zakresu zamówień publicznych ?podał prokurator Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Materiał ten dał podstawę do przedstawienia oskarżonemu dwóch zarzutów. Pierwszy z nich to przekroczenie uprawnień w związku z przeprowadzeniem w 2016 roku procedur przetargowych, dotyczących gospodarowania odpadami, w sposób uniemożliwiający złożenie prawidłowych ofert podmiotom innym, niż podmiot dotychczas świadczący te usługi i złożeniem fałszywego oświadczenia, co do okoliczności, mającej znaczenie prawne, to jest w przedmiocie braku istnienia okoliczności wykluczających go od rozstrzygania w tej kwestii, a przez to niezagwarantowania wymaganego prawem równego traktowania wszystkich oferentów oraz uczciwej konkurencji i działanie w ten sposób na szkodę interesu publicznego i prywatnego.

Drugi zarzut to złożenie w 2017 roku fałszywego pisemnego oświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów.

Kontekst polityczny?

Skąd wziął się ewentualny kontekst polityczny tej sprawy? Nie wyszło to od prezydenta. To radny Włodzimierz Sajda, były członek Klubu Radnych PiS, powiedział na sesji Rady Miasta, że na jednym z zebrań politycznych, skupiającym przeciwników prezydenta, padły słowa, że jak się nie zamknie prezydenta Górczyńskiego, to trudno będzie wygrać z nim wybory. Mając tę wiedzę, prezydent mówił, że postawienie mu zarzutu mogło być elementem walki politycznej.

Oto Oświadczenie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosława Górczyńskiego, wydane po ogłoszeniu zarzutów przez Prokuraturę Rejonową w Skarżysku ?Kamiennej:

?Nie zgadzam się z zarzutami prokuratury, jestem niewinny. Jest to, niestety, element walki politycznej na trzy miesiące przed wyborami, o czym mówił już kilka miesięcy temu na sesji Rady Miasta, były radny klubu PiS. Przykro, że moi przeciwnicy polityczni stosują takie metody. To nie jedyne postępowanie, które toczyło się na podstawie donosów, aby zdyskredytować mnie jako prezydenta w oczach mieszkańców. Przypominam chociażby sprawę dotyczącą budowy otwartych basenów na ?Rawszczyźnie?. Jestem spokojny o wynik postępowania. Moje działania zawsze nacechowane są dbałością o dobro mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.”

Prezydent Jarosław Górczyński zgadza się ponadto na używanie pełnego imienia i nazwiska oraz pełnego wizerunku swojej osoby w tekstach dotyczących wyżej wymienionej sprawy?.

Werdykt Sądu Najwyższego

Przez pewien czas nie było wiadomo, czy sprawa odbędzie się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jednak Sąd Najwyższy odrzucił wniosek Sądu Rejonowego, który chciał wyłączyć się z procesu.

Z wnioskiem do Sądu Najwyższego o przekazanie tej sprawy do innej jednostki, wystąpił sąd ostrowiecki. Zdaniem sądu, zarzuty objęte aktem oskarżenia, w szczególności sposób gospodarowania środkami publicznymi, od dłuższego czasu były przedmiotem szerokiej dyskusji publicznej, wyrażania różnorakich opinii w środowisku miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Mogło to ? zdaniem wnioskującego – prowadzić do niezasadnych komentarzy i ocen podważających bezstronność sędziów orzekających w miejscowym sądzie.

Sąd Najwyższy uznał, że w przypadku prezydenta miasta i sądu w mieście prezydenckim, nie ma żadnej podległości, nie może więc być mowy o stronniczości, a to oznacza, że przenoszenie sprawy do innego sądu nie powinno mieć miejsca.

Sąd Najwyższy stwierdził, że pomiędzy władzą wykonawczą – w tym wypadku prezydentem miasta – a sądowniczą, czyli sądem, istnieją ostre granice, a sędziowie nie mogą ulegać żadnym naciskom. Dlatego wniosek został odrzucony.

Sędzia Tomasz Durlej, rzecznik prasowy Sądu Rejonowego w Kielcach, poinformował, że Sąd Najwyższy odesłał akta sprawy do Ostrowca Świętokrzyskiego już w dniu 19 sierpnia br.

Wyrok nieprawomocny

W dniu 20 października 2020 r. przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się rozprawa w sprawie o przekroczenie uprawnień przez prezydenta miasta. Z aktem oskarżenia wystąpiła prokuratura w Skarżysku ?Kamiennej.

-Rozprawa odbyła się zgodnie z planem rozprawy, przygotowanym na posiedzeniu przygotowawczym w dniu 1 października 2020 r. -mówi sędzia Tomasz Durlej. Sąd przesłuchał dwóch świadków. Proces dowodowy trwa. Kolejna rozprawa odbędzie się w dniu 27 października 2020 r.

Po kilku kolejnych rozprawach, przewód sądowy został zamknięty. W dniu 29 grudnia 2020 r. sędzia Piotr Baraniak odczytał wyrok wydany w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej:

Sąd po rozpoznaniu sprawy Jarosława Górczyńskiego oskarżonego o przestępstwo a art. 231 par. 2 i inne Kodeksu karnego orzeka:

 1/ oskarżonego uniewinnia od popełnienia czynu z art. 231 par. 2 i art. 233 par. 6 kk w związku z art. 233 par. 1 kk i w związku art. 11 par. 2 kk w związku z art. 12 par. 1 kk;

2/ oskarżonego uniewinnia od popełnienia czynu z art. 233 par. 6 kk w związku z art. 233 par. 1 kk;

3/ kosztami procesu obciąża  się Skarb Państwa.

Na podstawie art. 364 par. 2 Kodeksu postępowania karnego przytoczenie powodów wyroku nastąpi z wyłączeniem jawności w całości.

Prokurator ? będzie wniosek

Po ogłoszeniu wyroku Tomasz Rurarz, Prokurator Rejonowy w Skarżysku ?Kamiennej, powiedział dziennikarzom, że w toku śledztwa zgromadzono szereg dowodów, przesłuchano świadków, byli powołani biegli z zakresu zamówień publicznych. Śledztwo trwało kilka lat i zakończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia.

Z uwagi na wyłączenie jawności sprawy prokurator nie podał żadnych szczegółów procesu. Dodał, że zwróci się do sądu z wnioskiem o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku. Po zapoznaniu się z pisemnymi motywami wyroku będzie ewentualnie wywiedziona apelacja.

Zadaliśmy pytanie, czy były jakieś naciski ze strony polityków na prokuraturę? Padła odpowiedź, że nie.

Obrońcy powiedzieli

Radca prawny Marta Kittel i adwokat Beata Woch, obrońcy prezydenta Jarosława Górczyńskiego, spotkały się z dziennikarzami na korytarzu sądowym.

-Po przesłuchaniu niespełna stu świadków w ponad stu czynnościach  procesowych stwierdzono, że brak jest jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu prezydenta Jarosława Górczyńskiego ? powiedziały. Wszystkie przetargi nadzorowane przez niego, były prowadzone w sposób bezstronny, obiektywny i transparentny. Takie były wnioski z tego postępowania. W ocenie sądu i obrony, prezydent działał każdorazowo w najwyższym interesie mieszkańców.

Zdaniem obrony, warto było wyłączyć jawność tego postępowania, gdyż dotyczyło ono takich elementów, kiedy trzeba ocenić obiektywizm i bezstronność. Oceniano, czy stopień znajomości prezydenta z osobami, które pracowały po stronie Wykonawcy, był na tyle bliski, że rodziłby konieczność, po stronie prezydenta wyłączenia się z nadzorowania prowadzonych przetargów. Nie było przesłanek ku temu.

Sprawa jest wyjątkowo złożona, stąd udział dwóch Kancelarii Prawnych ? Kancelarii Karnej oraz Kancelarii Zamówień Publicznych –  po stronie prezydenta. W toku czynności kilkadziesiąt osób zostało przesłuchanych. Szczegółowo zbadano wyjazdy zagraniczne prezydenta. Chodziło tu o sposób przeprowadzenia i nadzorowania przetargów. Skoro żadna instytucja ? ani NIK, ani RIO – przez pięć lat nie zarzuciła nieprawidłowości w tych przetargach, to tym bardziej – w ocenie obrony – nie było podstaw do skazania prezydenta w postępowaniu karnym.

Po przeprowadzeniu całego postępowania brak jest jakichkolwiek wątpliwości co do obiektywizmu i tego, czy prezydent jest predestynowany do pełnienia funkcji w interesie wszystkich mieszkańców.

Obrońcy wielokrotnie składali wniosek o umorzenie tego postępowania ze względu na brak podstaw faktycznych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i podczas rozpoczynania przewodu sądowego. Na szczęście, kończymy to postępowanie wyrokiem uniewinniającym.

Obrona nie widzi podstaw do wywiedzenia apelacji przez prokuraturę.

Oświadczenie prezydenta miasta

Po ogłoszeniu wyroku otrzymaliśmy oświadczenie Prezydenta Jarosława Górczyńskiego.

Szanowni Państwo! Ostatnie cztery lata były dla mnie, mojej rodziny oraz moich współpracowników niezwykle trudne. Muszę podkreślić, że w moim odczuciu, trwające przez ten czas postępowanie prowadzone przez prokuraturę miało charakter polityczny i było nastawione, podobnie jak w wielu innych przypadkach w kraju, gdzie władzę samorządową sprawują osoby spoza pisowskiego układu, na dyskredytację działań i sylwetki mojej osoby jako prezydenta miasta. Po raz kolejny miał miejsce scenariusz śledztwa prowadzonego w myśl zasady ?dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie?. W ciągu czterech lat przesłuchano setki osób, członków mojej rodziny, radnych oraz mieszkańców ? ludzi niezwiązanych z polityką, po to tylko, aby postawić mi zarzuty i móc publicznie szkalować mnie jako prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Takie założenie potwierdzają słowa jednego z radnych, przytaczającego, jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem postępowania, wypowiedzi ostrowieckich polityków PiS, którzy na jednym ze swoich spotkań  wygłosili stwierdzenie, że ?aby wygrać wybory, trzeba wsadzić Górczyńskiego?.

Dzisiejsze orzeczenie sądu dedykuję przede wszystkim mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy nie zwątpili w moją niewinność. Dedykuję je również tym, którzy mieli chwile słabości, a moim oponentom politycznym i wszystkim, którzy źle życzą temu miastu, mogę tylko powiedzieć, że cieszę się, że ich plan się nie powiódł.

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński

Wyrok nie jest prawomocny. Stronom przysługuje prawo wywiedzenia apelacji.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Prosto z sali sądowej. Prezydent Jarosław Górczyński uniewinniony

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *